Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

Informator 15/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Ministarstvo finansija je objavilo uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu
 • Mogućnost zapošljavanja državljana Republike Srbije, Republike Severne Makedonije i Republike Albanije, shodno inicijativi “Otvoreni Balkan”
 • Mogućnost dijagnostikovanja i/ili lečenja oboljenja, stanja ili povreda u inostranstvu, način pokrića troškova i poreski tretman
 • Naplata poreza i sporednih poreskih davanja /uređena Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji/

Informator 15/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Ministarstvo finansija je objavilo uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu
 • Mogućnost zapošljavanja državljana Republike Srbije, Republike Severne Makedonije i Republike Albanije, shodno inicijativi “Otvoreni Balkan”
 • Mogućnost dijagnostikovanja i/ili lečenja oboljenja, stanja ili povreda u inostranstvu, način pokrića troškova i poreski tretman
 • Naplata poreza i sporednih poreskih davanja /uređena Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji/

PDV 7/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Značaj utvrđivanja mesta prometa dobara i usluga sa posebnim osvrtom na utvrđivanje mesta prometa usluga – problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija
 • Obaveza dostavljanja polugodišnjih izveštaja od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda – rok za dostavljanje je 15.07.2024. godine
 • Dostavljanje podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje izveštaja za II kvartal je najkasnije do 15.07.2024. godine
 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja i podnošenja poreske prijave PP-PPNO

Informator 14/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Prava zaposlenih – pripadnika islamske zajednice po osnovu praznovanja Kurban bajrama (16. i 17. juna 2024. godine)
 • Izmena mesečne akontacije poreza na dobit u toku 2024. godine
 • Privremena sprečenost za rad (bolovanje) – pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad

Informator 13/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Zatezna kamata (shodno Zakonu o zateznoj kamati i Zakonu o obligacionim odnosima)
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode (shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji)
 • Kamata po osnovu zajmova
 • Obračun kamate po referentnoj/eskontnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije (sa mogućnošću uvećanja ili smanjenja stope za zadati broj procentnih poena)
 • Obračuni kamata po referentnim stopama Evropske centralne banke (ECB) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)

PDV 6/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Pružanje turističkih usluga – sa aspekta propisa o PDV-u i propisa o fiskalizaciji
 • Zamena i popravka dobara u garantnom roku (shodno Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o PDV-u, Pravilniku o PDV-u i Zakonu o fiskalizaciji)
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2024. godine
 • Evidencija prometa robe (obrasci KEP, PKR, PKR-1, KRI, KRI-1 i DPI)

Informator 11/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Prvomajski i vaskršnji praznici u 2024. godini – pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja, odnosno uvećanu zaradu za rad na dan praznika
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Prekovremeni rad shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima
 • Smenski rad i preraspodela radnog vremena shodno Zakonu o radu – sličnosti i razlike

PDV 5/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost (propisi, način utvrđivanja ispravke poreske osnovice, primena u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima)
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, nikotinske vrećice, cigarete, cigare, cigarilose i prirodni gas – u primeni od 1. maja 2024. godine
 • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog promene iznosa akcize
 • Zbog promene iznosa akciza na cigarete od 1.05.2024. godine, trgovci na veliko duvanskim proizvodima su u obavezi da Upravi za duvan dostave popisne liste i izveštaj o obimu prodaje cigareta

Informator 10/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje lokalnih izbora (izborna komisija i birački odbori) koji su raspisani za 2.06.2024. godine
 • Mogućnost plaćanja, naplaćivanja, prenosa, uplate i isplate u devizama i u efektivnom stranom novcu u Republici Srbiji
 • Postupak u slučajevima potrebe za premeštajem i privremenim premeštajem zaposlenog na drugi posao kod istog poslodavca, shodno Zakonu o radu

Informator 9/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine – na novom Obrascu 1 (rok za podnošenje je 30. april)
 • Pravila i izuzeci za mogućnost korišćenja neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za 2023. godinu zaključno sa 30. junom 2024. godine
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima shodno Zakonu o radu i poreski tretman naknade za rad po ovim ugovorima
 • Način podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa (dokazi koji se uz prijavu podnose i šifre za unos podataka u jedinstvenu bazu CROSO)
 • Pravo na penziju po osnovu plaćenih doprinosa za PIO za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa

PDV 4/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (na snazi od 4. aprila 2024. godine)
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze, Registar poljoprivrednih gazdinstava –
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 po isteku prvog kvartala je 30. april 2024. godine