Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 144

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 1/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 1/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u novembru 2023. godine (po područjima)
 • Usklađeni iznosi mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2024. godinu (novonastanjeni obveznici)
 • Objavljen je Spisak korisnika javnih sredstava
 • Objavljeni su usklađeni dinarski iznosi naknada iz Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Dinarska vrednost Evropskih pragova – u primeni od 1.01.2024. godine
 • Povećan je iznos dnevnice za službeno putovanje u zemlji koji se isplaćuje državnom službeniku i namešteniku – sa 150 dinara na 1.000 dinara
 • Izmenjena je i dopunjena Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za I/2024)

II. IZMENE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

III. ČUVANJE I ZAŠTITA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA U ELEKTRONSKOM OBLIKU

 • Pojam dokumenta
 • Pojam dokumentarnog materijala
 • Čuvanje elektronskog dokumenta
 • Korišćenje softverskog rešenja za elektronsko arhiviranje eArhiv
 • Procedure elektronskog arhiviranja u skladu sa Uredbom
  • Odobravanje Liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
  • Dužnosti stvaraoca i imaoca pre predaje nadležnom arhivu
  • Nadzor u eArhivu
  • Postupanje sa elektronskim dokumentarnim materijalom koji se uništava
  • Postupanje sa elektronskim dokumentarnim materijalom koji se trajno čuva
 • Rezime

IV. IZVRŠENA JE IZMENA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

V. ČLANARINA I FINANSIRANJE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2024. GODINI – OBVEZNICI, VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

 • Obveznici plaćanja članarine Komori
 • Visina članarine
 • Popusti na članarinu
 • Rok za plaćanje članarine Komori
 • Oslobođenje od obaveze plaćanja članarine Komori
 • Poreski tretman članarine Komori

VI. OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE /u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2024. godinu i zaključcima Vlade/ POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2024. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, počev od plate za januar 2024. – propisane članom 10. Zakona o budžetu RS za 2024.
 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, počev od plate za januar 2024. – utvrđene zaključcima Vlade RS

VII. ELEMENTI ZA OBRAČUN ZARADA I NAKNADA ZARADA, GRANIČNE VREDNOSTI I OBRASCI ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADU ZA ISPLATE U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2024. GODINE

 • Elementi za obračun zarada i naknada zarada pri isplatama od 1.01. do 31.12.2024. godine
 • Razlozi za preračun neto na bruto zaradu/platu i obrasci
  • Razlozi zbog kojih je neophodno izvršiti preračun neto na bruto zaradu/platu
  • Obrasci za preračun neto na bruto zarade ili dela zarade pri isplatama od 1.01. do 31.12.2024. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto zarade za penzionisana lica koja su zasnovala radni odnos, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2024. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika i poljoprivrednika, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2024. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, pri isplatama od 1.01.-31.12.2024. godine

VIII. PRAVILA ZA PRIMENU NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE KOJE VAŽE OD 1.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE I OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA ZAPOSLENIH ZA NEKE KATEGORIJE OSIGURANIKA

 • Primena najniže mesečne osnovice doprinosa
  • Iznos najniže mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa koji važi od 1.01.2024. do 31.12.2024. godine
  • Obaveza uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec
  • Slučajevi u kojima se za obračun doprinosa koristi srazmeran iznos najniže osnovice za obračun doprinosa i način njenog obračuna
  • Osnovica za obračun doprinosa za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obračun i plaćanje doprinosa, /važi od 1.01.2024. do 31.12.2024. godine/
  • Primena najviše mesečne osnovice doprinosa
 • Osnovice doprinosa za neke kategorije osiguranika
  • Osnovica doprinosa za upućene radnike
  • Osnovica doprinosa na zarade novonastanjenog obveznika
  • Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove
  • Osnovica doprinosa za preduzetnike
  • Osnovica doprinosa za osnivače
  • Osnovica doprinosa za samostalne umetnike
  • Osnovica doprinosa za sveštenike i verske službenike
  • Osnovica doprinosa za poljoprivrednike
  • Osnovica doprinosa za “frilensere”
  • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
  • Osnovica doprinosa za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za poslodavca za strane državljane koji na teritoriji RS rade kod domaćeg poslodavca na osnovu posebnog ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji
  •  Osnovica na koju su obavezni poslodavci da plate doprinos za zdravstveno osiguranje za zaposlenog na neplaćenom odsustvu dok dete ne navrši 3 godine života

IX. NAČIN PRIMENE NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADA KOJI ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2024. GODINE IZNOSI 25.000 DINARA

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini ili u delovima
 • Utvrđivanje osnovice poreza na zarade za zaposlene sa punim radnim vremenom
 • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom
 • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice u periodu od januara 2007. godine do 31.12.2024. godine

X. NAČIN KORIŠĆENJA ELEMENATA ZA OBRAČUN ZARADE I NAKNADE ZARADE U SLUČAJUDELIMIČNE ISPLATE U 2023. GODINI I KONAČNE ISPLATE U TOKU 2024. GODINE

 • Način korišćenja poreske olakšice (neoporezivog iznosa zarade)
 • Način korišćenja najniže i najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama zarade u delovima
 • Podnošenje Obrasca PPP-PD kada je deo zarade isplaćen u 2023. godini, a konačna isplata te zarade se vrši u 2024. godini
 • Obrasci za preračun “neto na bruto”

XI. MINIMALNA OSNOVNA ZARADA U PERIODU OD 1.01.-31.12.2024. GODINE /obračun, uvećanja, uvođenje za sve zaposlene i ugovaranje za pojedine zaposlene/

 • Visina minimalne neto zarade za isplate počev od 1.01.2024. godine
 • Minimalna bruto zarada pri isplati u 2024. godini
 • Odluka o uvođenju minimalne zarade na nivou poslodavca

XII. MAKSIMALNE ZARADE I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2024. GODINE

 • Maksimalna neto zarada u javnom sektoru počev od plate za januar 2024. godine
 • Najviše neto plate, odnosno zarade zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove počev od plate za januar 2024. godine
 • Izuzeci od primene Zakona po Zaključku Vlade RS
 • Obaveza isplate minimalne zarade pri primeni Zakona
 • Prilog 1: Pregled najviših neto plata, tj. zarada za prateće i pomoćno-tehničke poslove (IV, V i VI platna grupa) i poređenje sa visinom minimalne neto zarade po mesecima za 2024. godinu
 • Obaveza je isplatilaca zarada u javnom sektoru da dostave izveštaj o isplaćenim zaradama
 •  Prilog 2: Pregled iznosa maksimalnih zarada u javnom sektoru od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

XIII. OBRAZAC ZIP-1 KOJI JAVNA PREDUZEĆA DOSTAVLJAJU NADLEŽNIM ORGANIMA PRILIKOM ISPLATA ZARADA I PRE PODNOŠENJA PPP-PD PRIJAVE – I DALJE JE U PRIMENI

XIV. POREZI NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA – iznosi poreza počev od 1.01.2024. godine

XV. UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PROIZVODE KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA SA OSVRTOM NA NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA I PROBLEME U PRAKTIČNOJ PRIMENI

 • Obveznik naknade
 • Predmet utvrđivanja naknade
 • Osnovica naknade
 • Način utvrđivanja naknade
 • Plaćanje naknade
 • Visina naknade
 • Obaveza vođenja dnevne evidencije
 • Podnošenje Godišnjeg izveštaja
 • Obaveza dostavljanja podataka od uticaja na utvrđivanje naknade
 • Oslobođenje od naknade

XVI. MEĐUNARODNI SPORAZUMI/KONVENCIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOJE PRIMENJUJE REPUBLIKA SRBIJA – važeći na dan 1.01.2024. godine

 • Spisak država sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju i UIDO
 • Spisak zamalja sa kojima Srbija ima zaključene UIDO, sa pregledom stopa poreza po odbitku na autorske naknade, dividende i kamate
 • Spisak država sa kojima je Srbija zaključila sporazume o socijalnom osiguranju