Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

Informator 9/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine – na novom Obrascu 1 (rok za podnošenje je 30. april)
 • Pravila i izuzeci za mogućnost korišćenja neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za 2023. godinu zaključno sa 30. junom 2024. godine
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima shodno Zakonu o radu i poreski tretman naknade za rad po ovim ugovorima
 • Način podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa (dokazi koji se uz prijavu podnose i šifre za unos podataka u jedinstvenu bazu CROSO)
 • Pravo na penziju po osnovu plaćenih doprinosa za PIO za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa

PDV 4/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (na snazi od 4. aprila 2024. godine)
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze, Registar poljoprivrednih gazdinstava –
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 po isteku prvog kvartala je 30. april 2024. godine

Informator 8/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Katolički Uskrs se ove godine praznuje od 29. marta do 1. aprila /pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad u dane praznika/
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu – rok je najkasnije do 30. aprila 2024. godine
 • Ostvarivanje prava na olakšicu za plaćanje naknade za korišćenje zaštićenog područja (propisan je obrazac ZOPO, koji se za aktivnosti iz 2023. godine podnosi do kraja marta 2024. godine)

PDV 3/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Utvrđivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva – tabelarni pregled
 • Novine u podzakonskim aktima koji su doneti za primenu Zakona o duvanu

Informator 7/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu – podnošenje poreske prijave na obrascu PP GPDG najkasnije do 15. maja 2024. godine
 • Jubilarne i godišnje nagrade koje isplaćuje poslodavac u 2024. godini (zakonski osnov za ostvarivanje prava na ove nagrade i njihov poreski tretman)
 • Obustave novčanog potraživanja od zarade i naknade zarade zaposlenog

Informator 6/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2023. godine
 • Dan žena – 8. mart /poreski tretman davanja poklona  i organizovanja proslava/
 • Obaveze podnošenja prijava, odnosno godišnjih izveštaja  i podsetnik na visinu pojedinih naknada – u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara

PDV 2/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a od 1. januara 2024. godine
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara – poreski tretman posebnih postupaka oplemenjivanja (aktivno i pasivno oplemenjivanje)
 • Refakcija i refundacija PDV-a i povraćaj PDV-a stranom državljaninu – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja

Informator 5/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu
 • Objavljeni su pravilnici za bližu primenu Zakona o strancima
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu samooporezivanjem vrše obveznici koji vode poslovne knjige – do 1. aprila 2024. godine

Informator 4/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2023. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2024. godine
 • Podsećamo na izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca koje su u primeni od 1. februara 2024. godine
 • Usvojena je Uredba o finansijskoj podršci dualnom obrazovanju

Informator br. 2-3/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika u januaru 2024. godine
 • Uvećanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju za 14,8% vrši se počev od isplata za januar 2024. godine
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2023. godinu za obveznike poreza na dobit

PDV 1/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe
 • Donete su izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost /na snazi od 1.01.2024. godine/
 • Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Informator 1/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Čuvanje i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje /u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2024. godinu i zaključcima Vlade/ počev od plate za januar 2024. godine
 • Elementi za obračun zarada i naknada zarada, granične vrednosti i obrasci za preračun neto na bruto zaradu za isplate u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine
 • Način primene neoporezivog iznosa zarada koji za isplate od 1. januara 2024. godine iznosi 25.000 dinara