Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi

Pogledajte video

Da biste pogledali video neophodno je da ste ulogovani na sajt.

CEKOS IN- OVO VIDEO PREDAVANJE koje obuhvata sledeće teme:

 • Solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica, u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, za slučaj rođenja deteta;
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica;
 • Novčane pomoći za lečenje u zemlji ili inostranstvu zaposlenih i lica van radnog odnosa;
 • Druge pomoći zbog uništavanja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja, organizovana socijalna i humanitarna pomoć, stipendije i krediti učenika i studenata;
 • Poreski tretman novčanih pomoći, nagrada i drugih sličnih davanja fiziičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.
Informator
PDV

Informator 19/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju (dualni model obrazovanja za srednje škole)
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta
 • Pomoć koja se isplaćuje zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
 • Revizija finansijskih izveštaja

Informator 18/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade za vreme tog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo sa rada i mirovanje radnog odnosa
 • Povreda na radu i profesionalno oboljenje /pojam; prava zaposlenih na bezbednost na radu, na naknadu zarade/plate za vreme bolovanja zbog odsustvovanja sa rada usled navedenih slučajeva i na naknadu štete; obaveze poslodavca/

PDV 9/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Značaj pravilnog utvrđivanja i iskazivanja vremena prometa i nastanka poreske obaveze PDV-a
 • Ažurirano je Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i LPFR-a

Informator 17/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Uslovi pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize u inostranstvu
 • Lični i fizički prenosi sredstava u inostranstvo i iz inostranstva
 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Informator 16/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o strancima  i Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Donet je zakon kojim se propisuje jednokratna  novčana pomoć od 10.000 dinara za svako dete rođeno 21.11.2006. godine i posle tog datuma
 • Obračunavanje i plaćanje  poreza na dobit po odbitku (Obrazac PDPO/S)

PDV 8/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Izmena poreske prijave za PDV, akcize i premije neživotnih osiguranja u skladu sa odredbama člana 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Izvršena je dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Promet investicionog zlata
 • Prodaja putem interneta

Informator 15/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Ministarstvo finansija je objavilo uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 • Zaključak Vlade RS o saglasnosti za obavljanje studentske prakse u državnim organima, organima AP i JLS i javnim službama počev od 1. avgusta 2023. godine
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih kod poslodavca zbog potreba procesa rada, shodno Zakonu o radu

Informator 14/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Pojam i prava po osnovu staža osiguranja, penzijskog staža, beneficiranog staža, posebnog staža za žene po osnovu rođenja deteta i radnog staža
 • Naknada zarade, odnosno naknada plate i ostale naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta /u skladu sa važećim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i predlogom za izmene i dopune tog zakona/
 • Podnošenje poreske prijave kojom se, zbog promene u toku poreske godine, menja utvrđeni porez na imovinu za tu godinu – način postupanja obveznika koji vode poslovne knjige

Informator 13/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Angažovanje lica na poslovima direktora, osnivači privrednog društva koji obavljaju poslove direktora u svom privrednom društvu i fiskalni tretman njihovih primanja
 • Klauzula zabrane konkurencije
 • Pravo zaposlenih na naknadu troškova za ishranu u toku rada (tzv. “topli obrok”)
 • Zakonsko izdržavanje deteta (alimentacija)

Informator 12/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Izmenjeni su i dopunjeni PKU za državne organe i PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuje Zakon o radu
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja državnih službenika i nameštenika

PDV 6/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.06.2023. godine
 • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 2 je 30.06.2023. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2023. godine