Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 116

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 14/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 14/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima

III. IZMENOM PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA PONOVO JE POMEREN ROK ZA POČETAK PRIMENE POJEDINIH ODREDBI (sa 1.07.2024. na 3.01.2025. godine)

IV. PRAVA ZAPOSLENIH – PRIPADNIKA ISLAMSKE ZAJEDNICE PO OSNOVU PRAZNOVANJA KURBAN BAJRAMA (16. i 17. juna 2024. godine)

 • Pravo zaposlenih, pripadnika islamske zajednice, na naknadu zarade odnosno uvećanu zaradu tokom Kurban bajrama ukoliko je poslodavac prihvatio preporuku
  • Pravo zaposlenih, pripadnika islamske zajednice, na naknadu zarade za vreme praznovanja Kurban bajrama
  • Pravo zaposlenih, pripadnika islamske zajednice, na uvećanu zaradu za rad u vreme Kurban bajrama
 • Pravo zaposlenih, pripadnika islamske zajednice, na naknadu zarade odnosno uvećanu zaradu tokom Kurban bajrama, ukoliko poslodavac nije prihvatio preporuku

V. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2023. GODINU I AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2024. GODINU

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2023. godinu
  • Rok u kome se može podneti zahtev za povraćaj
  • Iznos uplaćenih akontacija poreza na dobit za 2023. godinu na koji obveznik ima pravo na povraćaj
  • Način na koji se podnosi zahtev za povraćaj
  • Način popunjavanja Obrasca ZP/P PDP
 • Akontacija poreza na dobit za 2024. godinu

VI. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT U TOKU 2024. GODINE

 • Izmena mesečne akontacije po poreskoj prijavi obveznika
  • Rok za podnošenje poreske prijave
  • Dokumentacija koja se podnosi uz poresku prijavu za izmenu mesečne akontacije
  • Plaćanje akontacije u izmenjenom iznosu
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave
  • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Sastavljanje poreske prijave i utvrđivanje izmenjene mesečne akontacije
 • Izmena mesečne akontacije po rešenju poreskog organa

VII. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2024. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

 • Razlozi i rokovi za izmenu mesečne akontacije u toku 2024. godine
 • Sastavljanje poreskog bilansa koji se podnosi  uz poresku prijavu za izmenu akontacije
 • Sastavljanje poreske prijave i utvrđivanje izmenjene mesečne akontacije
 • Plaćanje akontacije u izmenjenom iznosu

VIII. PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD (BOLOVANJE) – PRAVO ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZARADE, ODNOSNO PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD

 • Osiguranici koji imaju i oni koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Osiguranici zaposleni koji imaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
   • Pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja pripada i penzionisanim licima koja su ponovo zasnovala radni odnos
  • Osiguranici koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Slučajevi zbog kojih se osiguranik može naći na bolovanju i za koje vreme može ili ne može ostvariti pravo na naknadu zarade
  • Slučajevi kada osiguraniku pripada naknada zarade za vreme bolovanja
  • Slučajevi u kojima osiguranicima ne pripada pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Uslovi za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Overena isprava o osiguranju kao uslov za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Prethodni staž obaveznog osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i naknadu zarade za vreme bolovanja na teret RFZO
  • Uslovi za ostvarivanje prava po osnovu zdravstvenog osiguranja na teret poslodavca
 •  Obaveza zaposlenog da dostavi poslodavcu potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad
  • Obaveza dostavljanja potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad
  • Obaveza dostavljanja “doznake”
 • Osnovica za utvrđivanje naknade zarade za zaposlene za vreme bolovanja na teret poslodavca
  • Način utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca za zaposlene
   • Primer obračuna osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja koje se isplaćuje zaposlenom na teret poslodavca
  • Način utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca za zaposlene invalide rada II i III kategorije invalidnosti
  • Način utvrđivanja osnovice za zaposlene koji u toku trajanja bolovanja raskinu radni odnos sa jednim poslodavcem i zaključe ugovor o radu sa drugim poslodavcem
  • Osnov za obračun naknade plate državnih službenika i nameštenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za vreme bolovanja do 30 dana koja se isplaćuje na teret sredstava poslodavca
 • Osnovica za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja na teret RFZO
  • Osnov naknade zarade za zaposlene za vreme bolovanja na teret RFZO
  • Naknada zarade za lica koja nisu ispunila uslov u pogledu prethodnog staža osiguranja
  • Osnov za obračun naknade za vreme bolovanja na teret RFZO za zaposlene koji su radili kod više poslodavaca
  • Način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret RFZO za zaposlene invalide rada II i III kategorije invalidnosti
  • Osnov za obračun naknade zarade za vreme bolovanja za preduzetnike, sveštenike i verske službenike, javne beležnike i javne izvršitelje
  • Najviši osnov za obračun naknade zarade na teret RFZO
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanja, koja se isplaćuje na teret RFZO
 • Sredstva iz kojih se vrše – obezbeđuju isplate naknade zarade za vreme bolovanja
  • Naknada zarade koja se od prvog dana bolovanja obezbeđuje na teret RFZO
  • Naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti obezbeđuje poslodavac od prvog dana bolovanja sve dok traje radni odnos, a potom RFZO
  • Naknada zarade za bolovanje u posebnim slučajevima
   • Naknada zarade u slučaju bolovanja zbog održavanja trudnoće
   • Rad sa skraćenim radnim vremenom u cilju oporavka
   • Naknada zarade za vreme bolovanja u slučaju udaljenja sa rada
   • Naknada zarade za bolovanje za osiguranika za koga je pokrenut postupak za utvrđivanje invalidnosti
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja kako na teret poslodavca tako i na teret RFZO
  • Minimalan i maksimalan iznos naknade zarade za vreme bolovanja
  • Visina naknade zarade na teret RFZO zaposlenom čiji poslodavac ne vrši isplatu zarade zaposlenima, a obračunava i uplaćuje doprinos na najnižu osnovicu
  • Visina naknade za vreme odsustva sa rada usled zarazne bolesti COVID-19 ili u vezi sa ovom bolešću
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Povezivanje privremene sprečenosti za rad radi utvrđivanja na čiji teret se vrši isplata naknade zarade
  • Slučajevi kada se dani bolovanja osiguranika povezuju u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade
  • Slučajevi kada se dani privremene sprečenosti za rad osiguranika ne povezuju u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade
 •  Obaveza poslodavca da filijali RFZO dostavi zahtev za isplatu naknade i da isplati naknadu zarade zaposlenima koja se obezbeđuje iz sredstava RFZO
 • Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad na teret RFZO
 • Obračun poreza i doprinosa na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Primer obračuna poreza i doprinosa na naknadu zarade za vreme bolovanja bilo na teret sredstava poslodavca ili RFZO
 • Slučajevi u kojima je moguć otkaz ugovora o radu za vreme bolovanja
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju
 • Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom
 • Kaznene odredbe u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Pitanja i odgovori u vezi sa temom bolovanja objavljeni na našem sajtu www.strucnaliteratura.rs
 • Tabelarni pregled visine prava, perioda isplate i osnova za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca i na teret RFZO
  • Visina naknade zarade za vreme bolovanja
  • Period isplate naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca i RFZO
  • Osnovica za obračun i način obračuna naknade zarade za vreme bolovanja – na teret poslodavca i na teret RFZO