Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 145

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 3/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ

PRETHODNI POREZ
– sistem, normativna uređenost, primena, problemiu praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima –

 • Sistem i normativna uređenost prethodnog poreza
  • Pojam prethodnog poreza
  • Obuhvat prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza u celosti
  • Suštinski (materijalni ) uslov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Formalni uslovi za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Pojam računa, njegova normativna uređenost u Zakonu o PDV-u i podzakonskom aktu za bliže uređivanje obaveze izdavanja računa i obaveza njegovog izdavanja
   • Koje podatke PDV račun mora da sadrži za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza?
   • Sadržina drugih dokumenata na osnovu kojih se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza
   • Interni račun o isporuci dobara i usluga između poslovnih jedinica istog obveznika PDV-a kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Oblik PDV računa
   • Rok u kome se izdaje PDV račun da bi bio validan dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Račun o naplaćenoj naknadi pre izvršenog prometa dobara i usluga (avansni račun) kao dokument za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Ispravka izdatih računa
   • Carinski dokument kao dokument za priznavanje prava na prethodni porez
 • Delimično priznavanje odbitka prethodnog poreza – podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
  • Podela prethodnog poreza na osnovu kriterijuma stvarne upotrebe dobara i drugih ekonomskih kriterijuma upotrebe dobara
  • Podela prethodnog poreza na osnovu kriterijuma učešća prometa – srazmerni odbitak
 • Zabrana odbitka prethodnog poreza
  • Zabrana odbitaka prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila
  • Zabrana odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke plovnih objekata
 • Vreme odbitka prethodnog poreza
 • Obaveza ispravke ostvarenog odbitka prethodnog poreza
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreski dužnik i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Iskazivanje prethodnog poreza u Pregledu obračuna PDV – Obrazac POPDV

PRIMENA PROPISA O PDV-u

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenti objavljeni na sajtu www.efaktura.gov.rs
  • Interno tehničko uputstvo je ažurirano 2.03.2023. godine
  • Dokument – Sistem elektronskih faktura – Detalji nove ispravke (Hotflix 3.1.6)
  • Dokument – Sistem elektronskih faktura – Detalji nove ispravke (Hotflix 3.2)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Akcize
 • Fiskalizacija