Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 1/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI PODACI

  • Industrijska proizvodnja u RS u novembru 2021. godine (po područjima)
  • Dinarska vrednost Evropskih pragova – u primeni od 1.01.2022. godine
  • Usklađeni iznosi mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2022. godinu (novonastanjeni obveznici)
  • Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
  • Propisana je nova Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i novi obrasci M i M-A
  • Objavljene su izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
  • Objavljen je Spisak korisnika javnih sredstava
  • Pravo na novčana davanja porodiljima na teritoriji Grada Beograda od 1. januara 2022. godine
   • Visina prava na novčana davanja porodiljama na teritoriji grada Beograda u 2022. godini

  II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XVI SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

  • Izmene zakona
  • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih sporazuma i ugovora
  • Obaveštenja o stupanju na snagu međunarodnih propisa donetih u prethodnom periodu

  III. ČLANARINA I FINANSIRANJE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2022. GODINI – VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

  • Obveznici plaćanja članarine Komori
  • Visina članarine
  • Popusti na članarinu
  • Rok za plaćanje članarine Komori
  • Oslobođenje od obaveze plaćanja članarine Komori

  IV. OSNOVICE, UTVRĐENE ZAKLJUČCIMA VLADE, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za januar 2022. godine

  • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
   • Shodno Zaključku Vlade RS 05 br. 121-12410/2021-1 (od 29.12.2021.):
   • Shodno Zaključku Vlade RS 05 br. 121-12405/2021 (od 29.12.2021.):
  • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)
  • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti
  • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
  • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
  • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

  V. OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PROPISANIH ZAKONOM O BUDŽETU RS ZA 2022. GODINU

  • Pregled osnovica i procenata njihovog povećanja počev od plate za januar 2022. godine kod korisnika budžetskih sredstava (kod kojih je procenat uvećanja plata propisan Zakonom o budžetskom sistemu, a visina osnovice utvrđena Zakonom o budžetu RS 2022. godinu)

  VI. PRIMENA NAJNIŽE, NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE I STOPA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA ZARADA (PLATA) OD 1.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

  • Primena najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa
   • Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa i stope doprinosa sa važenjem od 1.01.2022. do 31.12.2022. godine
    • Osnovice
    • Stope doprinosa
   • Obaveza uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec
   • Slučajevi u kojima se za obračun doprinosa koristi srazmeran iznos najniže osnovice za obračun doprinosa i način njenog obračuna
   • Osnovica za obračun doprinosa za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom (član 40. Zakona o doprinosima)
  • Osnovica za obračun doprinosa na zarade novonastanjenog obveznika
  • Najniža mesečna osnovica doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike
  • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
   • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje)
   • Osnovica doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

  VII. NAČIN PRIMENE NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADA KOJI ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2022. GODINE IZNOSI 19.300 DINARA

  • Osnovica za obračun poreza na zarade
   • Osnovica poreza na zarade novonastanjenih obveznika
   • Primanja kod kojih se poreska osnovica umanjuje za neoporeziv iznos
   • Primanja koja (sa aspekta obaveze plaćanja poreza i doprinosa) imaju karakter zarade a kod kojih se poreska osnovica ne umanjuje za poresku olakšicu
  • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini ili u delovima
  • Utvrđivanje osnovice poreza na zarade za zaposlene sa punim radnim vremenom
   • Način utvrđivanja srazmerne poreske olakšice i slučajevi kada se za zaposlenog sa punim radnim vremenom ona koristi
  • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom
  • Obaveštenje koje zaposleni koji rade sa nepunim radnim vremenom kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države dostavljaju uz obrazac PP OPO
  • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice u periodu od januara 2007. godine do 31.01.2023. godine

  VIII. GRANIČNE VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE I OBRASCI ZA PRERAČUN, ZA ISPLATE U PERIODU 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2022. GODINE

  • Obrasci za preračun neto na bruto zarade ili dela zarade pri isplatama od 1.01. do 31.12.2022. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto zarade za penzionisana lica koja su zasnovala radni odnos, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2022. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto zarada novonastanjenih obveznika sa primenom od 1.01. do 31.12.2022. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2022. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, pri isplatama od 1.01.-31.12.2022.

  IX. MINIMALNA ZARADA OD 1.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/

  • Elementi koji određuju visinu minimalne neto zarade
  • Visina minimalne neto zarade u 2022. godini
  • Minimalna bruto zarada pri isplati u 2022. godini
   • Pregled minimalne neto i bruto zarade po mesecima za 2022. godinu
   • Ugovaranje minimalne zarade i obaveza njene isplate pri obračunu naknade zarade
   • Utvrđivanje minimalne bruto zarade za decembar i ranije mesece 2021. godine pri isplatama U 2022. godini
    • Obračun minimalne bruto zarade za decembar 2021. godine pri isplati u januaru 2022. godine
    • Obračun i isplata minimalne zarade za XII/21 u januaru 2022. godine, a koja je delimično isplaćena u decembru 2021. godine
  • Pravo na uvećanje minimalne zarade i druga primanja
  • Odluka o uvođenju minimalne zarade na nivou poslodavca
   • Isplata razlike zarade
   • Rok na koji se uvodi minimalna zarada
   • Nastavak isplate minimalne zarade
   • Odgovornost poslodavca
   • Primer Odluke o uvođenju minimalne zarade
   • Primer Odluke o nastavku uvođenja minimalne zarade

  X. MAKSIMALNE ZARADE I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2022. GODINE

  • Maksimalna neto zarada u javnom sektoru počev od plate za januar 2022. godine
   • Maksimalna neto zarada
   • Maksimalna bruto zarada
   • Mogućnost uvećanja maksimalne zarade po osnovu uspešnosti u poslovanju
   • Ugovaranje osnovne zarade u visini maksimalne zarade i način obračuna mogućeg uvećanja maksimalne zarade
  • Najviše neto plate, odnosno zarade zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove počev od plate za januar 2022. godine
  • Izuzeci od primene Zakona po Zaključku Vlade RS
   • Isplatioci zarada na koje se Zaključak odnosi i način obračuna zarada kod njih
   • Obračun i isplata zarada za zaposlene iz člana 3. Zakona prema Zaključku Vlade
   • Obračun i isplata “minulog rada” i drugih uvećanja – dodataka na zaradu za zaposlene kod isplatilaca zarada na koje se odnosi Zaključak Vlade
   • Isplatioci zarada na koje se ne odnosi Zaključak Vlade RS
  • Obaveza isplate minimalne zarade pri primeni Zakona
   • PRILOG 1: Pregled najviših neto plata, tj. zarada za prateće i pomoćno-tehničke poslove i poređenje sa visinom minimalne neto zarade po mesecima za 2022. godinu
  • Obaveza isplatilaca zarada u javnom sektoru da dostave izveštaj o isplaćenim zaradama
   • PRILOG 2: Pregled iznosa maksimalnih zarada u javnom sektoru od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

  XI. FISKALNE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA I LICA SA INVALIDITETOM U 2022. GODINI (u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)

  • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novog lica /važi za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2022. godine/
   • Obračun zarade za novozaposleno lice
   • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica
   • Popunjavanje Obrasca PPP-PD za zaradu novozaposlenih lica
   • Podnošenje zahteva za povraćaj dela plaćenog poreza i dela plaćenih doprinosa
  • Fiskalne olakšice za zapošljavanje najmanje dva nova lica /važi za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2022. godine/
   • Obračun zarada za novozaposlena lica
   • Popunjavanje Obrasca PPP-PD
   • Podnošenje zahteva za povraćaj dela plaćenog poreza i dela plaćenih doprinosa
   • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica
  • Fiskalne olakšice za poslodavca – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost /za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana osnivanja društva/
  • Fiskalne olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica /za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2025. godine/
   • Pravo poslodavca na fiskalne olakšice za zaradu kvalifikovanog novozaposlenog lica, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine
   • Popunjavanje Obrasca PPP-PD
   • Pravo poslodavca na fiskalne olakšice za zaradu kvalifikovanog novozaposlenog lica, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine
   • Način utvrđivanja smanjenja broja zaposlenih, za poslodavca koji je započeo da koristi fiskalne olakšice pre 1.01.2022. godine
  • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novozaposlenih lica koja ostvaruju mesečnu zaradu veću od 76.500 dinara /za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2024. godine – u primeni od 1.03.2022. godine/
  • Fiskalne olakšice za poslodavca – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji RS obavlja istraživanje i razvoj, po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja /primena od 1.03.2022. godine/
  • Fiskalne olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom /za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa/
   • Primer obračuna zarade i popunjavanje Obrasca PPP-PD za novozaposleno lice sa invaliditetom za koje poslodavac koristi fiskalne olakšice
   • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica sa invaliditetom

  XII. OBRAZAC ZIP-1 KOJI JAVNA PREDUZEĆA DOSTAVLJAJU NADLEŽNIM ORGANIMA PRILIKOM ISPLATA ZARADA I PRE PODNOŠENJA PPP-PD PRIJAVE – I DALJE JE U PRIMENI

  • Obaveza dostavljanja obrasca ZIP-1 na overu pre isplate zarada
  • Provera usklađenosti obrazaca PPP-PD i ZIP-1 vrši se elektronskim putem
  • Odgovornost
  • Objašnjenje o načinu popunjavanja podataka na obrascu ZIP-1

  XIII. OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2021. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2022. GODINE

  • Sadržaj potvrde o plaćenom porezu po odbitku (Obrazac PPP-PO)
   • Podaci o isplatiocu prihoda (deo 1.)
   • Podaci o primaocu prihoda (deo 2.)
   • Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze po odbitku (deo 3.)
   • Primer obračuna bruto prihoda, troškova, oporezivih prihoda i plaćenog poreza i doprinosa po odbitku za 2021. godinu
   • Utvrđivanje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana na osnovu podataka iz PPP-PO
  • Kaznene odredbe
  • Primer popunjenog Obrasca PPP-PO

  XIV. POREZI NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA – iznosi poreza u 2022. godini –

  • Porez na upotrebu motornih vozila
   • Putnička vozila
   • Motocikle, odnosno motocikle sa bočnim sedištem, odnosno teške tricikle
  • Porez na upotrebu plovila
   • Iznosi poreza na upotrebu čamaca
   • Iznosi poreza na upotrebu brodova, jahti i plutajućih objekata
  • Porez na upotrebu vazduhoplova
  • Porez na registrovano oružje
  • Kaznene odredbe