Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 106

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

PDV 6/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 6/2024:

PRUŽANJE TURISTIČKIH USLUGA – SA ASPEKTA PROPISA O PDV-U I PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Turističke agencije – u smislu propisa o PDV-u
  • Oporezivanje turističkih agencija u skladu sa posebnim postupkom oporezivanja
   • Mesto prometa jedinstvene turističke usluge
   • Osnovica jedinstvene turističke usluge koju pruža turistička agencija
   • Sadržina računa koji izdaje turistička agencija
   • Oznaka poreske kategorije u SEF-u za turističke agencije
   • Način popunjavanja dela 4.1 – Turističke agencije Obrasca POPDV, shodno Pravilniku o PDV-u i Korisničkom uputstvu Poreske uprave
   • Popunjavanje poreske prijave – Obrasca PPPDV
  • Oporezivanje turističkih agencija u skladu sa opštim pravilima oporezivanja
   • Određivanje mesta prometa usluge posredovanja u prometu jedinstvene turističke usluge
   • Određivanje mesta prometa u vršenju usluge posredovanja, usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima
   • Osnovica za obračun PDV-a za posredničke usluge
   • Način iskazivanja ostvarene naknade od vršenja posredničkih usluga u Pregledu obračuna – obrazac POPDV
 • Turističke agencije – u smislu Zakona o fiskalizaciji

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Zamena i popravka dobara u garantnom roku
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama
  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 1.07.2024. godine
  • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 2 je 1.07.2024. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2024. godine
  • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta na dan 1.07.2024. godine zbog promene dinarskog iznosa akcize
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.05.2024. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17.06.2024. godine

PRIMENA PROPISA O TRGOVINI

 • Evidencija prometa robe (obrasci KEP, PKR, PKR-1, KRI, KRI-1 i DPI)
  • Obrasci na kojima se vodi evidencija prometa
 • Način vođenja Knjige evidencije (KEP)
 • Novčane kazne za nevođenje, odnosno za nepotpuno i nepropisno vođenje Knjige evidencije

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Zbog promene iznosa akciza na cigarete od 1.07.2024. godine, trgovci na veliko duvanskim proizvodima su u obavezi da Upravi za duvan dostave popisne liste i izveštaj o obimu prodaje cigareta

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenta objavljena na sajtu www.efaktura.gov.rs
  • Detalji nove verzije (Hotflix 3.6.1) od 23.05.2024. godine

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U JUNU 2024. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u