Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 141

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 3/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ

OBAVEZA IZDAVANJA RAČUNA O PROMETU DOBARA I USLUGA, SADRŽINA TOG RAČUNA, NAČIN NJEGOVOG IZDAVANJA I SADRŽINA FISKALNOG RAČUNA I ELEKTRONSKE FAKTURE I NJIHOVA ULOGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Pojam računa, njegova normativna uređenost u Zakonu o PDV-u i podzakonskom aktu za bliže uređivanje obaveze izdavanja računa i obaveza njegovog izdavanja
  • Za koji promet dobara i usluga obveznik PDV-a nije dužan da izda PDV račun?
  • Rok o kome se izdaje PDV račun
 • Koje podatke mora da sadrži PDV račun?
  • Sadržina PDV računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Koje podatke mora da sadrži PDV račun kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza?
  • Sadržina računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza za specifične vidove prometa dobara i usluga
  • Sadržina drugih dokumenata na osnovu kojih se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Sadržina PDV računa o izvršenom prometu dobara i usluga koji je oslobođen od plaćanja PDV-a
 • Sadržina računa o izvršenom prometu dobara i usluga koji je oslobođen od plaćanja PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Sadržina računa o izvršenom prometu dobara i usluga koji je oslobođen od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Sadržina PDV računa o izvršenom prometu dobara i usluga iz člana 6. stav 1. i člana 6a Zakona o PDV-u koji ne podleže plaćanju PDV-a
 • Sadržina računa o izvršenom prometu dobara i usluga za koji se u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona o PDV-u smatra da je izvršen u inostranstvu
 • Sadržina računa koji izdaje turistička agencija koja pruža jedinstvenu turističku uslugu
 • Sadržina računa koji izdaje obveznik PDV-a koji vrši promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta
 • Obaveza izdavanja avansnog računa
 • Oblik izdavanja PDV računa
  • Izdavanje PDV računa u papirnom obliku
  • PDV račun u elektronskom obliku kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 28. februara 2022.
  – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.03.2022. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti /prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija/
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biogoriva, koja koriste za transportne svrhe (podnosi se obrazac REF-T)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje (podnosi se obrazac REF-G)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti, koja koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije (podnose se obrasci REF-ETE, REF-ETEa i REF-ETEb)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja, kerozin, tečni nafni gas i ostale derivate nafte, koja koriste za industrijske svrhe, odnosno kada se koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda (podnose se obrasci REF-I, REF-Ia i REF-Ib)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Fiskalizacija