Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 142

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 21/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu, robi ili poklon vaučerima
  • Osnov za davanje poklona deci zaposlenih
   • Pravo na dodelu poklona za Novu godinu i Božić deci zaposlenih u državnim organima, javnim službama i organima jedinica lokalne samouprave
   • Pravo na poklone deci zaposlenih u javnim preduzećima
  • Poreski tretman poklona koje poslodavac daje deci zaposlenih
   • Poresko oslobođenje
   • Način korišćenja poreske olakšice
  • Slučajevi i primeri kada pokloni deci zaposlenih poprimaju karakter zarade, uz obavezu plaćanja poreza i doprinosa
   • Primer obračuna poreza i doprinosa u slučaju isplate poklona deci zaposlenih preko neoporezivog iznosa i popunjavanje Obrasca PPP-PD
  • Poreski tretman poklon vaučera koje poslodavac poklanja deci zaposlenih povodom Nove godine ili Božića
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
  • Poreski tretman poklon vaučera koje poslodavac poklanja zaposlenima povodom Nove godine ili Božića
 • Pokloni fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
  • Davanja fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
  • Davanja penzionisanim licima (bivšim zaposlenima kod isplatioca)
 • Davanje poklona u robi, novcu ili poklon vaučerima iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
  • Način obračuna poreza i doprinosa u slučaju angažovanja lica koje ima status “samostalnog umetnika”
  • Način obračuna poreza i doprinosa u slučaju angažovanja lica koja nemaju status “samostalnog umetnika”
 • Prilog 1: Tabelarni pregled poreskog tretmana davanja poklona povodom Nove godine i Božića u zavisnosti od toga kojim licima se daju i iz kojih sredstava se isplaćuju
 • Prilog 2: Tabelarni pregled odredbi pojedinih kolektivnih ugovora, a kojima je regulisano pravo dece zaposlenih na poklon povodom Nove godina i/ili Božića

III. ODGOVORNOST ZAPOSLENOG PREMA POSLODAVCU I POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENOM ZA NANETU ŠTETU

 • Odgovornost zaposlenog za štetu koju je prouzrokovao poslodavcu i naknada te štete
  • Odgovornost zaposlenog za štetu nanetu poslodavcu, shodno zakonu o radu
   • Odgovornost zaposlenog za štetu prouzrokovanu poslodavcu
   • Utvrđivanje odgovornosti kod poslodavca
   • Učinjena šteta poslodavcu može biti razlog otkaza ugovora o radu zaposlenom
   • Postupak pred sudom o naknadi štete
   • Odgovornost poslodavca prema trećim licima
  • Odgovornost zaposlenog za štetu nanetu poslodavcu, shodno posebnim zakonima
   • Zakon o agencijskom zapošljavanju
   • Zakon o državnim službenicima
   • Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Odgovornost poslodavca za štetu koju pretrpi zaposleni
  • Uslov za odgovornost poslodavca za štetu
   • Pretrpljena šteta
    • Materijalna šteta
    • Nematerijalna šteta
   • Postojanje uzročno posledične veze između ponašanja poslodavca i štete
   • Postojanje odgovornosti poslodavca
    • Subjektivna odgovornost
    • Objektivna odgovornost
    • Isključenje odgovornosti
  • Naknada štete zaposlenom od poslodavca
   • Naknada imovinske štete
    • Naknada imovinske štete nastale zbog nezakonitog otkaza
    • Naknada imovinske štete nastale zbog nezakonite suspenzije odnosno udaljenja s posla
    • Naknada imovinske štete nastale zbog nezakonitog raspoređivanja zaposlenog
    • Naknada imovinske štete za neiskorišćeni godišnji odmor
    • Naknada imovinske štete nastale zbog neostvarene zarade
    • Naknada imovinske štete koja je nastala zbog povrede na radu odnosno profesionalne bolesti
   • Naknada neimovinske štete
    • Naknada neimovinske štete koja je nastala zbog povrede na radu odnosno profesionalne bolesti
    • Naknada neimovinske štete koja je nastala zbog nezakonite odluke poslodavca
    • Naknada neimovinske štete u slučaju smrti zaposlenog
    • Naknada neimovinske štete zbog diskriminacije, zlostavljanja na radu, uznemiravanja i dr.
 • Rokovi zastarelosti
 • Ostvarivanje prava pred sudom
  • Spor poslodavca protiv zaposlenog
  • Spor zaposlenog protiv poslodavca za naknadu štete
   • Pokretanje postupka
    • Stranke u sporu
    • Tužba
    • Rok za pokretanje postupka
    • Postupak po žalbi
 • Izvršenje sudske odluke

IV. ISPUNJAVANJE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM I FISKALNE OLAKŠICE ZA POSLODAVCE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA NA NEODREĐENO VREME LICA SA INVALIDITETOM

 • 1. Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom /shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom/
  • Utvrđivanje obaveznog broja osoba sa invaliditetom koje je poslodavac dužan da ima u radnom odnosu
  • Utvrđivanje broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca vrši se poslednjeg dana u mesecu
  • Osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
  • Utvrđivanje statusa osobe sa invaliditetom
  • Način izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
   • Zapošljavanjem, odnosno zasnivanjem radnog odnosa sa odgovarajućim brojem osoba sa invaliditetom
   • Podnošenjem zahteva za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja
   • Učešćem u finansiranju podsticanja zapošljavanja, profesionalne rehabilitacije, finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
   • Izvršavanjem finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i iz ugovora o kupovini proizvoda ili vršenju usluga tog preduzeća u postupcima javne nabavke, izuzev obaveza nastalih u realizaciji ugovora iz oblasti trgovine na veliko – u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u RS prema poslednjem objavljenom podatku RZS u momentu zaključenja ugovora
   • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom pod opštim ili pod posebnim uslovima
  • Način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i način dokazivanja izvršavanja te obaveze
   • Način izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom Republike Srbije kao poslodavca za direktne i indirektne budžetske korisnike kojima se plate obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije
   • Način dokazivanja izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
   • Popunjavanje podataka u Obrascu IOSI
   • Primer popunjavanja obrasca IOSI kada se podnosi blagovremen izveštaj
   • Primer popunjavanja obrasca IOSI kada se podnosi neblagovremen izveštaj (uz obračun kamate)
   • Prekršajna odgovornost ukoliko poslodavac ne ispuni obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Procena radne sposobnosti
   • Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnost zaposlenja i održavanja zaposlenja
   • Postupak od strane nadležnog organa
   • Kriterijumi za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja
   • Stepeni invalidnosti prema Pravilniku za procenu radne sposobnosti
   • Troškovi procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja
   • Obaveza poslodavca koji je pokrenuo postupak za procenu radne sposobnosti za lica koja su u radnom odnosu
  • Podsticajne mere i subvencije za poslodavca koji zaposli na neodređeno vreme osobu sa invaliditetom
   • Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta
   • Subvencija zarade za novozaposlenu osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva
   • Refundacija troškova zarade za lice koje je angažovano na pružanju stručne podrške novozaposlenoj osobi sa invaliditetom na radnom mestu – radna asistencija
   • Subvencija za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih
   • Prilog br. 1: Pregled obaveza za uplatu sredstava na ime zapošljavanja osoba sa invaliditetom za 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. i 2017. godinu
 • Fiskalne olakšice za poslodavce prilikom zapošljavanja na neodređeno vreme lica sa invaliditetom /shodno Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje/
  • Primer obračuna zarade i popunjavanje Obrasca PPP-PD za novozaposleno lice sa invaliditetom za koje poslodavac koristi fiskalne olakšice
  • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica sa invaliditetom
  • Prilog br. 2: Šifre vrste prihoda za zarade i naknade zarada zaposlenih lica sa invaliditetom

V. USLOVI ZA ODLAZAK U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2022. I 2023. GODINI (tabelarni prikaz po kategorijama osiguranika)

 • Uslovi koji važe za odlazak u starosnu penziju za sve kategorije osiguranika (čl. 19. i 19a Zakona o PIO)
  • Starosna penzija – osiguranik muškarac
  • Starosna penzija – osiguranik žena
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju uz snižavanje starosne granice kod osiguranika kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (“beneficirani staž”) – član 20. Zakona o PIO
 • Uslovi koji važe za odlazak u prevremenu starosnu penziju za sve kategorije osiguranika (član 19v Zakona o PIO)
  • Prevremena starosna penzija – osiguranik muškarac
  • Prevremena starosna penzija – osiguranik žena
 • Uslovi za odlazak u starosnu penziju koji važe samo za određene kategorije osiguranika (čl. 42. i 43. Zakona o PIO)
  • Starosna penzija za osiguranika (muškarca i ženu) iz člana 42. stav 1. tač. 1)-4) i tač. 5) i 6) Zakona o PIO
  • Starosna penzija za osiguranika (muškarca i ženu) iz 42. stav 1. tač. 1)-4) i tač. 5) i 6) Zakona o PIO, koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima
  • Starosna penzija za osiguranike (muškarca i ženu) iz člana 42. stav 1. tač. 4a) i 7) Zakona o PIO
  • Starosna penzija za osiguranike (muškarca i ženu) iz člana 43. stav 4. Zakona o PIO
  • Poseban uslov (izuzetak od Zakona o PIO) za pravo na starosnu penziju propisan Zakonom o Vojsci Srbije – za oficire odnosno podoficire

VI. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, PORED SRBIJE, RADILA U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) I USLOVI ZA STICANJE PRAVA U 2022. I 2023. GODINI

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
  • Računanje tzv. “beneficiranog staža”
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Hrvatskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Sloveniji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Republici Srpskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u BiH – Federaciji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Crnoj Gori
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Makedoniji
 • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
  • U Srbiji i u Hrvatskoj – u 2022. i 2023. godini
  • U Srbiji i u BiH – Federaciji u 2022. i 2023. godini
  • U Srbiji i u Republici Srpskoj u 2022. i u 2023. godini
  • U Srbiji i u Makedoniji – u 2022. i u 2023. godini
  • U Srbiji i u Crnoj Gori – u 2022. i u 2023. godini
  • U Srbiji i u Sloveniji – u 2022. i u 2023. godini
  • U Srbiji i u Sloveniji i u Republici Srpskoj – u 2022. i u 2023. godini
  • U Srbiji i u BiH – Federaciji i Crnoj Gori – u 2022. i u 2023. godini
  • U Srbiji i u Makedoniji i Hrvatskoj – u 2022. i u 2023. godini

VII. PITANJA I ODGOVORI

 • Primena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje
 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja