Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 132

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 10/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOJ I PETOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI, SPORAZUM, MEMORANDUM I PROTOKOLI KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJE O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNOG PROPISA 

 • Usvojeni zakoni
 • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odluke i sporazuma
 • Sporazum, memorandum i protokoli koja su usvojila nadležna ministarstva
 • Obaveštenje o stupanju na snagu međunarodnog propisa donetog u prethodnom periodu 

III. VASKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI SE U 2021. GODINI PRAZNUJU OD 30. APRILA DO 4. MAJA (kalendar)

 • Pravo na naknadu zarade za dane Vaskršnjih i prvomajskih praznika u kojima zaposleni ne radi i način obračuna te naknade
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Vaskršnjih i prvomajskih praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Obračun naknade zarade za dane praznovanja Vaskršnjih i prvomajskih praznika
   • Primeri obračuna naknade zarade za odsustvovanje sa rada za vreme praznovanja Vaskrsa i 1. maja
   • Primer obračuna naknade zarade za lica koja nisu ostvarila zaradu u prethodnih 12 meseci
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika shodno Zakonu o radu i način obračuna
  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan Vaskršnjih i prvomajskih praznika shodno Zakonu o radu
   • Primeri obračuna zarade i uvećanja zarade za rad u dane državnog praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
  • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

IV. NAČIN UTVRĐIVANJA BROJA ZAPOSLENIH ZA KOJE PRIVREDNI SUBJEKTI U PRIVATNOM SEKTORU MOGU OSTVARITI PRAVO NA DIREKTNA DAVANJA

 • Utvrđivanje broja zaposlenih za koje je moguće ostvariti direktna davanja
 • Iznos direktnih davanja
 • Primeri načina utvrđivanja broja zaposlenih za koje je moguće ostvariti pravo na direktna davanja, mogući iznos i momenat isplate tih davanja
  • Primer utvrđivanja broja zaposlenih za koje se može ostvariti pravo na direktno davanje na osnovu Obrasca PPP-PD za februar 2021. godine podnetog do 31. marta 2021. godine, a za isplatu u aprilu 2021. godine
  • Primer utvrđivanja broja zaposlenih za koje se može ostvariti pravo na direktno davanje na osnovu Obrasca PPP-PD za mart 2021. godine podnetog do 30. aprila 2021. godine, a za isplatu u maju 2021. godine
  • Primer utvrđivanja broja zaposlenih za koje se može ostvariti pravo na direktno davanje na osnovu Obrasca PPP-PD za april 2021. godine podnetog do 31. maja 2021. godine, a za isplatu u junu 2021. godine
 • Gubitak prava na direktna davanja 

V. OBAVEZA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA NA ZARADU SAMOOPOREZIVANJEM KOJU STRANO FIZIČKO LICE OSTVARUJE OD INOSTRANOG POSLODAVCA, KAO UPUĆENI RADNIK KOD PRAVNOG LICA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 • Utvrđivanje poreza samooporezivanjem i popunjavanje obrasca PP OPO
  • Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Način obračuna poreza samooporezivanjem i podnošenje poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza po odbitku
  • Prilog: Obračunska lista koja je korišćena za Primer 1 i Primer 2

VI. KAMATA PO STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM “VAN DOHVATA RUKE” (servis za obračun ove kamate dostupan na našoj internet stranici www.kamata.rs)

VII. ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Postupak zaštite prava
 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Načela postupka zaštite prava
 • Aktivna legitimacija, način i rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Podnošenje zahteva za zaštitu prava kod nabavki koje su izuzete od primene Zakona o javnim nabavkama
 • Posledice podnetog zahteva za zaštitu prava i privremene mere
 • Sadržina zahteva za zaštitu prava
 • Postupak zaštite prava pred Republičkom komisijom
 • Troškovi postupka
 • Odlučivanje Republičke komisije
 • Novčane kazne
 • Poništenje ugovora o javnoj nabavci
 • Zaključak

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA, VISINA I NAČIN OBRAČUNA NAKNADA ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE

 • Naknada zarade za lice u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu (obrazac RNLRS i obrazac PZLRS)
  • Naknada plate državnih službenika i nameštenika za vreme vršenja vojne obaveze
  • Naknada plate zaposlenih u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave za vreme vršenja vojne obaveze
   • Knjiženje naknade zarade za vreme vojne vežbe
 • Naknada licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja delatnost
 • Naknada zarade za lice koje nije obavezno osigurano po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti (obrazac ILRS)
 • Način isplata naknada za vršenje vojne obaveze licu koje obavlja samostalnu delatnost, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti (obrazac PLRS)
 • Naknada ostalih troškova

IX. PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO ČLANU 175. ZAKONA O RADU /kroz pitanja i odgovore/

X. PRAVA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA SHODNO ZAKONU O RADU I KOLEKTIVNIM UGOVORIMA

 • Pravni okvir
 • Pojam sindikalnog predstavnika
 • Prava sindikalnih predstavnika na mirovanje radnog odnosa
  • Pravo funkcionera u sindikatu na mirovanje radnog odnosa
 • Pravo na plaćeno odsustvo radi obavljanja sindikalne funkcije
 • Pravo na plaćeno odsustvo radi učestvovanja u pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora i plaćeno odsustvo radi zastupanja zaposlenog u radnom sporu sa poslodavcem
 • Pravo na odsustvovanje sindikalnog predstavnika u drugim slučajevima
 • Visina naknade za vreme plaćenog odsustva sindikalnog predstavnika
 • Pravo na uvećanu platu za ovlašćenog predstavnika sindikata
 • Pravo na godišnji odmor i obračun naknade zarade predstavniku sindikata za vreme korišćenja godišnjeg odmora
 • Zaštita sindikalnih predstavnika

XI. PITANJA I ODGOVORI

 • Primena propisa o novom zapošljavanju i dodatnom radnom angažovanju kod korisnika javnih sredstava
 • Radni odnosi
 • Zdravstvene kartice
 • Mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

XII SLUŽBENA MIŠLJENJA