Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 114

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 2/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

PLAĆANJE PDV-a I AKCIZE U PROMETU DOBARA I USLUGA SA AP KOSOVO I METOHIJA

I. OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA SA APKM POREZOM NA DODATU VREDNOST

A. Promet dobara i usluga sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM

 • Promet dobara
  • Šta se smatra dokazom da su dobra otpremljena na APKM?
  • Način i postupak otpremanja dobara na APKM
  • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja
  • Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja po osnovu primljene avansne uplate za buduće otpremanje dobara na APKM
  • Mogućnost poreskog oslobođenja za promet motornih vozila licima sa teritorije APKM
 • Promet usluga
  • Određivanje mesta prometa usluga kao opšti slučaj
  • Određivanje mesta prometa usluga kao izuzetak od opšteg pravila
 • Obaveza izdavanja računa i vođenja evidencije

B. Promet dobara i usluga sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM

 • Promet dobara
 • Promet usluga
  • Utvrđivanje mesta prometa usluga kao opšti slučaj
  • Utvrđivanje mesta prometa usluga kao izuzetak od opšteg pravila

II. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE U PROMETU SA APKM

A. Promet akciznih proizvoda sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM

 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja
 • Mogućnost refakcije plaćene akcize pri otpremanju akciznih proizvoda

B. Promet akciznih proizvoda sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
  – podnošenje obrasca REF 3 po isteku četvrtog kvartala 2021. godine
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a
  – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
 • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva? /pregled stavova Ministarstva finansija izraženih u službenim mišljenjima/

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. januara 2022.
  – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17.02.2022. godine

 

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U FEBRUARU 2022. GODINE

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Predmet oporezivanja
 • Građevinarstvo
 • Mesto prometa
 • Poreska osnovica
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza