Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 283

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 8-9/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA

 • Porez na dohodak građana
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
 • Obračun poreza i doprinosa
  • Ako je naknada ugovorena u neto iznosu
   • Koeficijenti za preračun neto iznosa na bruto iznos za naknade gde se priznaju normirani troškovi
   • Koeficijenti za preračun neto iznosa na bruto iznos za naknade koje se isplaćuju nerezidentima
   • Koeficijent za preračun neto na bruto kada se uz normirane priznaju i troškovi autorske agencije
   • Koeficijenti za preračun sa neto na bruto kada se priznaju stvarni troškovi
  • Ako je naknada ugovorena u bruto iznosu
  • Poreska prijava i uplatni račun za porez po odbitku

II. OPOREZIVANJE PRIHODA OD KAPITALA

 • Oporezivanje kamate
 • Oporezivanje dividende i učešća u dobiti
 • Oporezivanje prinosa od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda
 • Oporezivanje prihoda od uzimanja iz imovine i korišćenja usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe i ličnu potrošnju

III. OPOREZIVANJE PRIHODA OD NEPOKRETNOSTI

 • Uvodne napomene
 • Oporezivanje prihoda od nepokretnosti
  • Davanje zakupljene nepokretnosti na korišćenje zaposlenim radnicima
  • Davanje zakupljene nepokretnosti na korišćenje licima koja nisu u radnom odnosu kod zakupca

IV. OPOREZIVANJE OSTALIH PRIHODA FIZIČKOG LICA

 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari
 • Oporezivanje dobitaka od igara na sreću
 • Oporezivanje prihoda od osiguranja lica
 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka
 • Oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

V. OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O DELU

 • Pojam i karakteristike ugovora o delu
  • Model Ugovora o delu
 • Fiskalni tretman prihoda po osnovu ugovora o delu

VI. OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Primeri obračuna
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa nezaposlenim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa penzionisanim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se ne nalazi na školovanju, odnosno licem koje ima navršenih 26 godina života
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem koje ima 26 godina života, za koje je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni prihod koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se nalazi na školovanju i nije starije od 26 godina

VII. OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA

VIII. OPOREZIVANJE PRIMANJA ČLANOVA ORGANA UPRAVE PRAVNOG LICA

IX. OPOREZIVANJE PRIMANJA KOJA OSTVARUJU STEČAJNI UPRAVNICI, SUDSKI VEŠTACI, SUDIJE POROTNICI I SUDSKI TUMAČI, NARODNI POSLANICI I ODBORNICI

X. OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRIKUPLJANJA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA

XI. OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA OSTVARENIH OBAVLJANJEM PRIVREMENIH ILI POVREMENIH POSLOVA, AKO NISU OPOREZOVANI PO DRUGOM OSNOVU

XII. OPOREZIVANJE NAGRADA I DRUGIH SLIČNIH DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA, A KOJA PROIZLAZE IZ RADA ILI DRUGE VRSTE DOPRINOSA DELATNOSTI ISPLATIOCA

XIII. OPOREZIVANJE PRIMANJA IZ ČLANA 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA IZNAD PROPISANIH NEOPOREZIVIH IZNOSA

 • Primer za isplatu pomoći u slučaju smrti zaposlenog članu njegove porodice
 • Primer za isplatu stipendije učeniku
 • Primer za isplatu hranarine sportisti
 • Primer za isplatu otpremnine pri odlasku u penziju
 • Primer za isplatu otpremnine po osnovu “tehnološkog viška”
 • Primer za isplatu novčane pomoći fizičkom licu radi ublažavanja teške materijalne situacije
 • Primer za isplatu naknade troškova boravka licu koje učestvuje u programima Evropske unije

XIV. OPOREZIVANJE PRIMANJA OSTVARENOG PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad članovima izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, kao i naknada za rad biračkih odbora
 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad članovima Republičke izborne komisije

XV. OPOREZIVANJE NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH RASHODA LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Slučajevi kada naknada troškova i drugi rashodi nemaju karakter oporezivih ostalih prihoda
  • Troškovi po osnovu službenih putovanja
  • Otpis potraživanja banke od dužnika fizičkog lica

XVI. OPOREZIVANJE PRIMANJA KOJA OSTVARI ZAPOSLENI PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI

XVII. OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI OD PRODAJE  POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA I USLUGA, KAO I UZGAJANJA I PRODAJE PEČURAKA, PČELINJEG ROJA (PČELA) I PUŽEVA

XVIII. OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU PRIKUPLJANJA I PRODAJE ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA

XIX. OPOREZIVANJE NAKNADE KOJA SE ISPLAĆUJE PREDUZETNIKU I PREDUZETNIKU PAUŠALCU NA KOJU SE PLAĆA POREZ NA DRUGE PRIHODE

 • Sprovođenje tzv. “testa samostalnosti”
 • Porez i doprinosi
 • Poreska prijava koja se podnosi prilikom isplate

XX. UGOVORI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU RADI OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA I O USAVRŠAVANJU LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Ugovor o osposobljavanju za samostalan rad u struci (obavljanje pripravničkog staža van radnog odnosa)
  • Uslovi za prijem pripravnika
  • Trajanje pripravničkog staža
  • Model Ugovora o stručnom osposobljavanju
 • Ugovor o stručnom usavršavanju, sticanju posebnih znanja i sposobnosti i obavljanju specijalizacije
  • Uslovi za zaključivanje ugovora o stručnom usavršavanju
  • Model Ugovora o stručnom usavršavanju
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja
  • Novčana naknada
  • Ostala prava i obaveze

XXI. VOLONTIRANJE I FISKALNE OBAVEZE KOD NAKNAĐIVANJA TROŠKOVA VOLONTIRANJA

 • Zakonske odredbe kojima se reguliše volontiranje
 • Fiskalne obaveze pri naknađivanju troškova volontiranja
 • Primer naknađivanja troškova volontiranja i obračun fiskalnih obaveza

XXII. OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA PRIMANJA OSTVARENA PO OSNOVU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE

XXIII. PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA

XXIV. OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA FIZIČKIH LICA

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Kada se kapitalni dobitak ne utvrđujei ne oporezuje, odnosno kada se na ostvareni kapitalni dobitak ne plaća porez?
 • Određivanje kapitalnog dobitka
 • Prebijanje kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka
 • Poresko oslobođenje
 • Utvrđivanje i dospelost poreza na kapitalne dobitke
 • Način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje kapitalnog dobitka – poreska prijava PPDG-3R

XXV. FISKALNI TRETMAN MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA  UČENIKA I STUDENATA U SISTEMU DUALNOG OBRAZOVANJA

XXVI. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA I PRIPADAJUĆIH DOPRINOSA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

 • Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana o plaćanju poreza od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje o plaćanju doprinosa od strane fizičkog lica
 • Obrazac poreske prijave i rok za podnošenje
 • Rok za plaćanje poreza i pripadajućih doprinosa
 • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO

Prilog 1: Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor

Prilog 2: Katalog vrste prihoda propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Prilog 3: Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste prihoda (OVP) za primanja obuhvaćena u ovom dvobroju “Informator”-a (na koja se plaćaju porez i/ili doprinosi za socijalno osiguranje)