Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 122

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 7/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 7/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. INFORMACIJA O DANIMA PRAZNOVANJA DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U MARTU, APRILU I MAJU 2024. GODINE

III GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2023. GODINU – PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU PP GPDG NAJKASNIJE DO 15. MAJA 2024. GODINE

 • Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana
 • Prihodi koji se oporezuju godišnjim porezom
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode
 • Dodatno umanjenje dohotka za oporezivanje za obveznike koji su na dan 31.12.2023. godine imali manje od 40 godina života
 • Prihodi koji podležu oporezivanju godišnjim porezom
 • Osnovica i obračun godišnjeg poreza
  • Lični odbici
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu
 • Mogućnost produženja roka za podnošenje poreske prijave (shodno članu 39. ZPPPA)
  • Postupak u slučaju kada obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana premine
 • Kaznene odredbe
 • Rok za plaćanje godišnjeg poreza

IV. JUBILARNE I GODIŠNJE NAGRADE KOJE ISPLAĆUJE POSLODAVAC U 2024. GODINI (zakonski osnov za ostvarivanje prava na ove nagrade i njihov poreski tretman)

 • Zakonski osnov za utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu
 • Realizacija mogućnosti prava na isplatu jubilarne nagrade
  • Normativno uređivanje jubilarne nagrade
   • Godine provedene u radnom odnosu kao kriterijum za utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu
   • Isplata jubilarne nagrade u slučaju prestanka radnog odnosa i u slučaju smrti zaposlenog
   • Pravo na jubilarnu nagradu za vreme provedeno na neplaćenom odsustvu i mirovanju radnog odnosa
  • Zastarelost potraživanja po osnovu neisplaćene jubilarne nagrade
  • Jubilarna nagrada i godišnji porez na dohodak građana
 • Visina jubilarne nagrade za godine provedene na radu zaposlenog
 • Fiskalne obaveze
 • Realizacija mogućnosti prava na isplatu godišnje nagrade za ostvarene izuzetne rezultate u radu ili po drugom osnovu
 • Plaćanje propratnih događaja povodom jubileja
 • Prilog: Tabelarni pregled obaveza plaćanja poreza i doprinosa na jubilarne i godišnje nagrade

V. OBUSTAVE NOVČANOG POTRAŽIVANJA OD ZARADE I NAKNADE ZARADE ZAPOSLENOG

 • Mogućnost obustave novčanog potraživanja od zarade i naknade zarade zaposlenog, shodno Zakonu o radu
 • Obustava od zarade uz saglasnost zaposlenog, u skladu sa Zakonom o radu
  • na ime sindikalne članarine
  • radi otplate zajma za ogrev, zimnicu, udžbenike i slično, koji je uzeo od poslodavca
  • na ime vraćanja isplaćene akontacije za službeni put
  • na ime nadoknade troškova koji se samo do određenog iznosa priznaju na teret troškova poslovanja
 • Administrativna zabrana
 • Nemogućnost obustave od zarade zaposlenog, koji je odgovorio na štetu na radu ili u vezi sa radom, bez njegove saglasnosti
 • Obustave od zarade zaposlenog bez njegove saglasnosti
 • Obaveze obračunske službe kod poslodavca u vezi sa obustavom od zarade zaposlenog
 • Ograničenja obustava novčanog potraživanja od zarade zaposlenog
 • Prilozi:
  • Izjava o saglasnosti zaposlenog na obustavu od zarade na ime sindikalne članarine
  • Rešenje o naknadi štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu
  • Izjava o saglasnosti zaposlenog na obustavu od zarade na ime naknade štete poslodavcu
 • Izvršenje na neto zaradi (plati) i naknadi zarade (plate) zaposlenog, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Ograničenje izvršenja na zaradi odnose se samo na izvršenja po sudskim rešenjima i rešenjima javnog izvršitelja
 • Zarada i penzija kao predmet izvršenja i ograničenja izvršenja
 • Izvršenje na zaradi je moguće i na naknadi zarade
 • Primanja na kojima se može sprovesti rešenje po osnovu sudskog rešenja o izdržavanju
 • Izvršenje na zaradi se ne može sprovesti na primanjima iz radnog odnosa koja se ne smatraju zaradom
 • Izuzimanje od izvršenja
 • Ograničenje izvršenja
 • Ograničenje izvršenja na neto zaradi, tj. plati i neto naknadi zarade, tj. naknadi plate
 • Ograničenje izvršenja na penziji i drugim vrstama primanja
 • Izvršenje na zaradi zaposlenog koji je posle penzionisanja ponovo zasnovao radni odnos
 • Administrativna zabrana – zabrana sa pristankom izvršnog dužnika
 • Redosled namirenja potraživanja na zaradi i drugim primanjima
 • Privilegovana potraživanja
 • Srazmerno namirenje zakonskog izdržavanja i novčane rente
 • Redosled namirenja izvršnih poverilaca na drugim sudskim rešenjima i rešenjima javnih izvršitelja

VI. PRAVO NA NOVČANU NAKNADU  KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa
 • Lica koja nemaju pravo na novčanu naknadu
 • Pravo na penzijsko i invalidsko i na zdravstveno osiguranje
 • Visina novčane naknade i način njenog obračuna i isplate
 • Jednokratne isplate novčane naknade
 • Trajanje prava na novčanu naknadu
 • Obustava isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe
 • Primena odredbi sporazuma o socijalnom osiguranju u delu kojim je regulisano pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti za lica koja su ostvarila osiguranje u Srbiji i drugoj državi
 • Tabelarni pregled zemalja sa kojima Srbija ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju kojim je regulisano pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti

VII. PRVOSTEPENI PORESKI (UPRAVNI) POSTUPAK I DONOŠENJE PORESKOG AKTA I PORESKOG UPRAVNOG AKTA U PORESKOM POSTUPKU

 • Pokretanje poreskog postupka
 • Dostavljanje poreskih akata
 • Postupak po pravnom leku

VIII. PITANJA I ODGOVORI