Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 130

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 5/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADE SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROMET DOBARA PO OSNOVU HUMANITARNE POMOĆI I DONACIJA I NJIHOV PORESKI TRETMAN ZA VREME PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

I DEO: Sistemsko rešenje oporezivanja prometa dobara i usluga bez naknade, uključujući i promet dobara po osnovu donacija i humanitarne pomoći

 • Koji se promet dobara bez naknade izjednačava sa prometom uz naknadu i kao takav podleže oporezivanju?
 • Koji se promet usluga bez naknade izjednačava sa prometom uz naknadu i kao takav podleže oporezivanju?
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći
  • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći – u novčanim sredstvima
  • Oporezivanje humanitarne pomoći i donacija – u dobrima ili uslugama
  • Poresko stimulisanje humanitarne pomoći i donacija

II DEO: Poreska oslobođenja na osnovu akata Vlade Republike Srbije donetih za vreme vanrednog stanja

 • Propisi Vlade RS za vreme vanrednog stanja koje se odnose na poreske olakšice za PDV
  • Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
  • Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima a u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
 • Odluka Grada Beograda o izmirenju obaveza nastalih po osnovu zakupa poslovnog prostora
 • Odluka Grada Subotice (o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u svojini grada Subotice za vreme vanrednog stanja)
 • Olakšice i pogodnosti koje odobravaju obveznici PDV-a – vršioci usluga

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku prvog kvartala 2020. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. aprila 2020. – rok za podnošenje obračuna je 15.05.2020. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biogoriva, koja koriste za transportne svrhe (podnosi se obrazac REF-T)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje (podnosi se obrazac REF-G)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti, koja koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije (podnose se obrasci REF-ETE, REF-ETEa i REF-ETEb)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja, kerozin, tečni nafni gas i ostale derivate nafte, koja koriste za industrijske svrhe, odnosno kada se koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda (podnose se obrasci REF-I, REF-Ia i REF-Ib)

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U MAJU 2020. GODINE

 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i obrazaca u maju 2020. godine

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa