Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 116

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 13/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 13/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. DEFINICIJA, ISTORIJAT, OBRAČUN I ZASTARELOST KAMATE /uvodne napomene u vezi sa tekstovima o kojima pišemo u poglavljima III-X ovog broja časopisa “Informator”/

 • Kamate kroz istoriju
 • O vrstama i obračunima kamata o kojima pišemo u ovom broju časopisa “Informator”
 • Zastarelost potraživanja po osnovu kamata

III. ZATEZNA KAMATA (shodno Zakonu o zateznoj kamati i Zakonu o obligacionim odnosima)

 • Uvodne napomene i zakonska uređenost
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima
  • Stope zatezne kamate na iznos duga u dinarima
  • Način obračuna zatezne kamate na iznos duga u dinarima
   • Period docnje i obračunski period prilikom obračuna zatezne kamate
   • Redosled namirenja prilikom uplate (delimičnog izmirenja obaveze) dužnika
   • Obračun zatezne kamate za periode docnje pre stupanja na snagu Zakona o zateznoj kamati (pre 25.12.2012. godine)
    • Za period docnje od 3.03.2001. do 25.12.2012. godine
    • Za period docnje do 3.03.2001. godine
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u dinarima (primer je urađen na sajtu www.kamata.rs)
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u evrima i u drugim stranim valutama
  • Stope zateznih kamata na iznos duga u stranim valutama
   • Stopa zatezne kamate na iznos duga u evrima (najčešće korišćena) – shodno članu 4. stav 1. Zakona o zateznoj kamati
   • Stopa zatezne kamate na iznos duga u drugim stranim valutama – shodno članu 4. stav 2. Zakona o zateznoj kamati
   • Stope zateznih kamata ukoliko su referentne kamatne stope evra i drugih stranih valuta utvrđene u rasponu (od minimalne do maksimalne) – shodno članu 4. stav 3. Zakona o zateznoj kamati
  • Način obračuna zatezne kamate na iznos duga u evrima i drugim stranim valutama
   • Obračun zatezne kamate na iznos duga u evrima i drugim stranim valutama u slučaju “valutne klauzule”
   • Najčešća nedoumica u tumačenju formulacija u sudskim presudama
  • Primeri obračuna zatezne kamate za dugovanje stranim valutama
   • Primer obračuna za iznos duga u EUR
   • Primer obračuna za iznos duga u USD
 • Računovodstveno obuhvatanje zatezne kamate
 • Prilog 1: Stope zatezne kamate za iznos duga u dinarima od 1.01.1995. do danas
 • Prilog 2: Stope zatezne kamate na iznos duga u EUR od 1.01.2002. godine (kada je uveden evro) do poslednjeg poznatog podatka

IV. KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE (shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji)

 • Stopa kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Obračun kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
  • Metod obračuna
  • Obračunski period
  • Redosled namirenja
  • Primer obračuna kamate (primer je urađen na sajtu www.kamata.rs)
 • Pregled kamatnih stopa
  • Kamatne stope od 1.01.2003. godine
   • Stopa za obračun kamate od 1.01.2003. – 31.12.2010. godine
   • Stopa za obračun kamate od 1.01.2011. godine do danas
  • Visina kamate do 1.01.2003. godine (tj. do dana početka primene ZPPPA)
   • Visina kamate od 25.10.1996. godine do 1.01.2003. godine
   • Visina kamate do 25.10.1996. godine
 • Uslovni otpis kamata za izvorne javne prihode
 • Slučajevi kada se u poreskim prijavama prikazuje kamata
 • Prilog: Poreske prijave kod kojih je predviđeno prikazivanje kamate

V. ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DUGOVANIH NAKNADA NA ZAHTEV PORESKOG OBVEZNIKA I OBRAČUN KAMATE ZA VREME DOK TRAJE ODLAGANJE (shodno čl. 73-74b i članu 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i članu 270. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara)

I. Mogućnost odlaganja plaćanja dugovanog poreza

 • Uvodne napomene
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na zahtev poreskog obveznika
  • Bliži uslovi za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
  • Rok na koji se može odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza
  • Kamata za vreme dok traje odlaganje
   • Otpis kamate na dugovani porez čija je naplata odložena
 • Postupak za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
  • Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
   • Kada se može podneti zahtev?
   • Kome se i kako podnosi zahtev?
   • Obrazac zahteva
   • Ko osim poreskog obveznika može podneti zahtev?
  • Šta se podnosi uz zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza?
  • Odlučivanje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza
   • Ko odlučuje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza?
   • Način odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza
  • Period na koji se plaćanje dugovanog poreza može odložiti
 • Prava i obaveze poreskog obveznika kad je poreski dug odložen
  • Kamata za vreme dok traje odlaganje (član 76. ZPPPA)
   • Slučajevi kada se otpisuje i kada se ne otpisuje 50% kamate kada je odložena naplata dugovanog poreza
  • Kada se smatra da je poreski dug izmiren u potpunosti u slučaju odlaganja plaćanja poreskog duga? 76
  • Primer obračuna
 • Pravne posledice neplaćanja dugovanog poreza u rokovima iz sporazuma/rešenja o odlaganju plaćanja, odnosno neplaćanja tekućih obaveza

II. Odlaganje plaćanja dugovanih naknada za korišćenje javnih dobara i plaćanje na rate

 • Kome se može odložiti plaćanje na rate?
 • Procedura odlaganja plaćanja naknade

VI. KAMATA PO OSNOVU ZAJMOVA

 • Karakteristike Ugovora o zajmu
  • Opšte karakteristike
  • Zajmovi između nerezidenta – pravnog lica i rezidenta – pravnog lica
  • Valutna klauzula
  • Rokovi
  • Otkaz ugovora o zajmu
 • Kamatne stope i metode obračuna u ugovorima o zajmu
  • Ugovorene kamatne stope
  • Metode obračuna
   • Primer 1: Otplata zajma sa kamatom odjednom (obračun je urađen preko servisa za Obračun kamate po prostom interesnom računu – na sajtu www.kamata.rs)
   • Primer 2: Otplata zajma kroz jednake mesečne anuitete (obračun je urađen preko servisa za Obračun anuiteta, otplatne rate kredita ili zajma – na sajtu www.kamata.rs)

VII. ZATEZNA KAMATA ZA NEPLAĆENE CARINSKE DAŽBINE I KAZNE (shodno Carinskom zakonu)

VIII. KAMATA PO STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM “VAN DOHVATA RUKE” (shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica)

 • Kamata “van dohvata ruke” za 2023. godinu
  • Primeri za obračun kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” na sajtu www.kamata.rs
 • Kamata “van dohvata ruke” za 2024. godinu

IX. OBRAČUN KAMATE PO REFERENTNOJ/ESKONTNOJ KAMATNOJ STOPI NARODNE BANKE SRBIJE (sa mogućnošću uvećanja ili smanjenja stope za zadati broj procentnih poena – na www.kamata.rs)

X. OBRAČUNI KAMATA PO REFERENTNIM STOPAMA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (ECB) I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (SAD) /na www.kamata.rs/