Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 114

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 12/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

PORESKI TRETMAN MANJKA, RASHODA I VIŠKA DOBARA UTVRĐENIH PO GODIŠNJEM POPISU

 • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
 • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
  • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
 • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
  • Plaćanje akcize na rashod (kalo, rastur, kvar i lom)
  • Plaćanje akcize na manjak

PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Predložene su izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Izmene i dopune koje se odnose na poreskog punomoćnika (član 10a Zakona o PDV-u)
  • Izmene i dopune koje se odnose na određivanje vremena prometa dobara i usluga (čl. 14. i 15. Zakona o PDV-u)
  • Izmene i dopune koje se odnose na poresku osnovicu prometa dobara i usluga (član 17. i novododati čl. 17a, 17b i 17v Zakona o PDV-u)
  • Izmene i dopune koje se odnose na prethodni porez (član 28. Zakona o PDV-u)
  • Izmene i dopune koje se odnose na dostavljanje podataka poreskom organu (član 51a Zakona o PDV-u)
  • Izmene i dopune koje se odnose na refundaciju PDV-a kupcu prvog stana (član 56a Zakona o PDV-u)
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara u 2022. godini i o iznosu tog prometa – rok za dostavljanje je 15. januar 2023. godine
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2022. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Predložene su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji
  • Izmene i dopune koje se odnose na definiciju prometa na malo kao predmeta fiskalizacije
  • Izmene i dopune koje se odnose na obaveznu sadržinu fiskalnog računa
  • Izmene i dopune koje se odnose na obavezu držanja fiskalnog uređaja
  • Izmene i dopune koje se odnose na prenos podataka iz Sistema fiskalizacije u Sistem elektronskog fakturisanja
  • Izmene i dopune koje se odnose na nadzor
 • Pitanja i odgovori u vezi sa novim sistemom fiskalizacije (preuzeti sa sajta Poreske uprave) /nastavak teme iz br. 4/2022 časopisa “PDV”/

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Predložene su izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju
  • Izmene i dopune koje se odnose na predmet zakona
  • Izmene i dopune koje se odnose na definicije subjekata koji primenjuju elektronsko fakturisanje
  • Izmene i dopune koje se odnose na obavezu izdavanja elektronske fakture
  • Izmene i dopune koje se odnose na posebnu obavezu elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost
  • Izmene i dopune koje se odnose na prihvatanje i izdavanje elektronske fakture
  • Izmene i dopune koje se odnose na nadzor u pogledu primene zakona
 • Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama