Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 14/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TRINAESTOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI, MEMORANDUM KOJI JE USVOJILO NADLEŽNO MINISTARSTVO I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU I PRESTANKU VAŽENJA MEĐUNARODNIH PROPISA

III. ODLUKAMA USTAVNOG SUDA PROGLAŠENE SU NEUSTAVNIM POJEDINE ODREDBE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

IV. IZDAVANJE PREKRŠAJNIH NALOGA OD STRANE PORESKE UPRAVE I ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA

 • Izdavanje prekršajnih naloga
 • Sporazum o priznanju prekršaja propisanih ZPPPA i Zakonom o fiskalnim kasama
  • Poreski prekršaji propisani ZPPPA (za koje je moguće zaključiti Sporazum o priznanju prekršaja)
  • Poreski prekršaji propisani Zakonom o fiskalnim kasama (za koje je moguće zaključiti Sporazum o priznanju prekršaja)

V. STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
  • Korišćenje godišnjeg odmora u celosti i u delovima
  • Godišnji odmor zaposlenog koji radi nepuno radno vreme
  • Godišnji odmor zaposlenih na određeno vreme
  • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora
  • Preporuka Vlade RS u vezi sa korišćenjem neiskorišćenog godišnjeg odmora za 2020. i 2019. godinu zbog vanrednih okolnosti, nastalih usled epidemije zarazne bolesti COVID-19
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za korišćenje godišnjeg odmora
 • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Odgovornost poslodavca ukoliko zaposlenom onemogući korišćenje godišnjeg odmora i isplata naknade štete

VI. NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA

 • Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Poreski tretman naknade troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice kod naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

VII. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU I AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

VIII. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT U TOKU 2021. GODINE

IX. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2021. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

X. ZLOUPOTREBA UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA POJAM STVARNOG VLASNIKA PRIHODA KAO USLOVA ZA PRIMENU POGODNOSTI IZ UGOVORA

XI. SPISAK KOLEKTIVNIH UGOVORA (POSEBNIH I POJEDINAČNIH) KOJI SU OBJAVLJENI U SLUŽBENIM GLASILIMA, SA PERIODIMA NJIHOVOG VAŽENJA

 • Posebni kolektivni ugovori zaključeni za teritoriju Republike Srbije i APV
 • Posebni kolektivni ugovori zaključeni na nivou gradova i opština
 • Kolektivni ugovori (pojedinačni) zaključeni kod poslodavca