Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 290

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 13/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA
– KROZ PITANJA I ODGOVORE –

1. Predmet oporezivanja (čl. 23, 24, 24a i 45. stav 2. Zakona)

 1.1. Porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI
/član 23. stav 1. tačka 1) Zakona/

 1. Da li se na prenos uz naknadu prava svojine na poslovnom prostoru, koji se vrši na osnovu ugovora, plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 2. Da li se na prenos prava svojine na nepokretnosti po osnovu pravnog posla, na koji se ne plaća PDV, plaća porez na prenos apsolutnih prava kad naknadu za prenos čini obaveza sticaoca da na drugom zemljištu prenosioca (koje u konkretnom slučaju nije predmet prenosa) izgradi odgovarajući objekat u ugovorenom roku, zaposli određeni broj lica u ugovorenom roku i održava taj broj zaposlenih za ugovoreni period?
 3. Da li je prenos imovine koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredne komore, u slučaju pripajanja regionalnih privrednih komora i Privredne komore Beograda Privrednoj komori Srbije, predmet oporezivanja porezom na dodatu vrednost ili porezom na prenos apsolutnih prava?
 4. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod raskida ugovora o kupoprodaji stana zaključenog između fizičkih lica (koja nisu obveznici PDV), ako je ugovor o kupoprodaji zaključen 18.09.2017. godine a raskinut 26.09.2017. godine? Prodavac je tim ugovorom dao kupcu clausulu intabulandi, kupac je prodavcu isplatio deo ugovorene cene, ugovoreno je da kupac postaje vlasnik predmetnog stana isplatom kupoprodajne cene nakon čega će biti izvršena primopredaja predmetnog stana kupcu, nije podnet zahtev za promenu prava svojine nad predmetnim stanom u katastru, niti je nadležnim javnim preduzećima prijavljena promena “novog” korisnika stana. Do raskida ugovora je došlo iz razloga što prodavac nije oslobodio stan od lica i stvari, pa nije omogućio kupcu da uđe u posed predmetne nepokretnosti (zbog obligaciono-pravnih zahteva trećih lica o kojima kupac nije imao saznanja)?
 5. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje objekta izgrađenog na zemljištu na kome vlasnik objekta ima pravo zakupa, ako je predmetne nepokretnosti prodavac stekao statusnom promenom?
 6. Da li se na prenos udela u pravnom licu po osnovu ugovora zaključenog u 2018-oj godini plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 7. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava u slučaju kad fizičko lice – vlasnik stana, po osnovu Sporazuma o deobi zajedničke imovine u vanbračnoj zajednici, prenese svom vanbračnom partneru pravo svojine na 1/2 idealnog dela tog stana, uz obavezu tog lica da redovno otplaćuje polovinu mesečne rate kredita koji je poslovna banka odobrila fizičkom licu – vlasniku stana za kupovinu predmetnog stana, ako je sticalac prava obezbedio učešće za kredit u iznosu od 20% i ako su prenosilac i sticalac prava u periodu “manjem od godinu dana nakon” zaključenja tog sporazuma zaključili brak?
 8. Da li postoji poreska obaveza investitora objekta u slučaju kad mu lica koja su od njega kao prodavca kupila stanove u tom objektu (koja nisu obveznici PDV), po osnovu ugovora o kupovini tih stanova, daju saglasnost da koristi deo prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini u tom objektu i prenose mu pravo na prenamenu i adaptaciju dela tog prostora u tom građevinskom objektu?
 9. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava u slučaju fizičke deobe katastarske parcele neizgrađenog građevinskog zemljišta između suvlasnika, koja je izvršena po osnovu rešenja donetog u vanparničnom postupku, u nesrazmeri sa idealnim suvlasničkim delovima?
 10. Privredno društvo je od drugog privrednog društva 2007. godine kupilo zemljište i više objekata u okviru kojih i magacinski objekat (na koji prenos je plaćen porez na prenos apsolutnih prava). Nakon toga je izvršilo sanaciju i adaptaciju magacinskog objekta tako što je promenilo broj i površinu unutrašnjih prostorija uz nepromenjenu namenu i potom prodalo idealne delove predmetnog objekta pravnim i fizičkim licima. Da li se na taj prenos plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 11. Da li se na prenos prava svojine na nepokretnosti – kući izgrađenoj 1970. godine, koji privredno društvo (koje je tu kuću steklo kupovinom od fizičkog lica 1990. godine) izvrši drugom privrednom društvu, po osnovu ugovora o kupoprodaji, plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 12. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na nepokretnosti koji se vrši sa oca na dve kćeri (svakoj u po 1/2 idealnog dela), na osnovu pravosnažne sudske presude donete na osnovu priznanja?
 13. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća po osnovu sticanja zemljišta i građevinskih objekata koji čine celokupnu imovinu pravnog lica – prenosioca prava, nad kojim je otvoren stečajni postupak koji se sprovodi bankrotstvom i koje se prodaje kao pravno lice, u slučaju kad sticalac te poslovne imovine nastavlja da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac (izgradnja brodova i plovnih objekata)?
 14. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava na sticanje prava svojine na stanu po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i na prodaju tako stečenog stana radi obezbeđenja sredstava za kupovinu poslovnog prostora u cilju “samozapošljavanja”? Davalac i primalac izdržavanja su fizička lica (koja nisu obveznici PDV).
 15. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na nepokretnosti, kao likvidacionog ostatka, sa privrednog društva na fizičko lice – člana društva koji je rezident Republike Srbije, nakon sprovedenog postupka likvidacije tog privrednog društva?
 16. Da li se na prenos prava svojine na nepokretnosti koja se nalazi u inostranstvu plaća porez na prenos apsolutnih prava u Republici Srbiji?
 17. Da li se na prodaju montažnog objekta plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 18. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod prenosa uz naknadu prava svojine na kamp kućicama koje nisu inkorporisane sa zemljištem u Republici Srbiji, već se mogu premeštati sa jednog mesta na drugo?
 19. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod otkupa garaže koji se vrši istovremeno sa otkupom stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, koji vrši fizičko lice?
 20. Između fizičkih lica (koja nisu obveznici PDV-a) zaključen je ugovor o kupoprodaji zemljišta. Po zaključenju tog ugovora ugovorne strane su zaključile aneks uz taj ugovor, prema kome je površina zemljišta koje prodavac prenosi kupcu veća od površine naznačene u ugovoru o kupoprodaji.
  Da li se na razliku površine po tom aneksu plaća porez na prenos apsolutnih prava?
  Da li bi se porez plaćao kada bi aneksom opredeljena površina zemljišta bila manja od površine zemljišta opredeljene ugovorom?
 21. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji objekta po kome je jedno lice bilo nosilac investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju, a drugo lice je finansiralo izvesne radove na izgradnji, pa na ime finansiranja stiče pravo svojine na delu izgrađenog objekta?
  Ko je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava po tom osnovu – ukoliko se plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 22. Zaključen je ugovor o zajedničkoj izgradnji objekta između građevinskog preduzeća i investitora – lica koje ima pravo korišćenja građevinskog zemljišta i na koje glasi građevinska dozvola. Investitor objekta nije obveznik PDV-a. Da li se na prvi promet nepokretnosti koji se vrši plaća PDV ili porez na prenos apsolutnih prava?
 23. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji, fizičko lice koje je finansiralo sve radove na izgradnji objekta na ime tog finansiranja stiče pravo svojine na izgrađenom objektu ili njegovom delu od fizičkih lica (koja nisu obveznici PDV) na koja glasi investiciono-tehnička dokumentacija za izgradnju, ako je ugovorom uređeno da do prenosa prava svojine dolazi upisom prava svojine u katastru na ime svake ugovorne strane na opredeljenim delovima buduće nepokretnosti?
 24. Od Reformatorske hrišćanske crkve izvršena je eksproprijacija nepokretnosti za potrebe privrednog društva kao krajnjeg korisnika. Kao naknadu za eksproprisanu nepokretnost, privredno društvo prenosi toj crkvi zemljište. Da li je prenos prava svojine na nepokretnosti koji se vrši na ime naknade za eksproprisanu nepokretnost predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava?
 25. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava po osnovu fizičke deobe imovine između lica koja su bila u braku, tako što jedno lice daje drugom svoju posebnu imovinu na ime čega postaje jedini vlasnik zajednički stečene imovine u bračnoj zajednici?
 26. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća po osnovu zajma novca?
 27. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada se prenos prava svojine na nepokretnosti vrši umesto vraćanja zajma u novcu?
  Ako je u sudskom postupku vršeno veštačenje radi utvrđivanja vrednosti konkretne nepokretnosti, da li ta vrednost čini osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava?
 28. 1. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava na osnovu sudske odluke kojom se prenosi pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet hipoteke u cilju namirenja potraživanja obezbeđenog hipotekom? Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava na osnovu ugovora o hipotekarnoj prodaji nepokretnosti?
  2. Ko je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava u tim slučajevima?
  3. Kada nastaje poreska obaveza u tim slučajevima?
 29. 1. Da li se na prenos prava svojine na poljoprivrednom zemljištu plaća porez na prenos apsolutnih prava, ako je kod sticanja tog zemljišta porez plaćen?
  2. Šta čini osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava kod razmene poljoprivrednog zemljišta?
  3. Da li se kod razmene poljoprivrednog zemljišta radi njegovog grupisanja, koju izvrše pravno lice i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 30. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava po ugovoru kojim se raskida ugovor o prodaji nepokretnosti?
 31. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća po osnovu Sporazuma o raskidu ugovora o otkupu stana, kojim vlasnik prenosi pravo svojine na stanu licu od koga je taj stan steklo, uz povraćaj kupoprodajne cene, a imajući u vidu da kod otkupa stana porez nije plaćen jer je ostvareno poresko oslobođenje?
 32. Potraživanje poverioca obezbeđeno je hipotekom na nepokretnosti. Dug nije u ugovorenom roku izmiren, pa je radi naplate potraživanja poverioca izvršena prodaja hipotekovane nepokretnosti. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod prenosa prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o hipotekarnoj prodaji nepokretnosti?
 33. U toku 2004. godine započeta je izgradnja objekta i nastavljena od 1. januara 2005. godine. Investitor je obveznik PDV-a. Da li se na prodaju stanova u okviru tog objekta plaća PDV ili porez na prenos apsolutnih prava?
 34. Da li se kod prodaje zemljišta koju izvrši pravno lice – obveznik PDV-a plaća PDV ili porez na prenos apsolutnih prava?
 35. Da li se po osnovu ugovora o ustupanju ugovora koji za predmet ima kupoprodaju nepokretnosti, plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 36. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod prenosa prava na nepokretnosti gde se naknada za prenos daje u ugovorenoj količini betonskog gvožđa?
  Da li se po osnovu ugovora o ustupanju ugovora koji za predmet ima kupoprodaju nepokretnosti, plaća porez na prenos apsolutnih prava? Ako se plaća, kada nastaje poreska obaveza ako je prodavac predmetnu nepokretnost, umesto kupcu, u ime i za račun kupca predao neposredno prijemniku?
 37. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća po osnovu Ugovora o regulisanju prava na poslovno-prodajnom prostoru izgrađenom pre 1. januara 2005. godine, koji prostor je u isključivoj državini kupca od 1971. godine?
 38. Da li se na prenos uz naknadu dela nepokretne imovine preduzeća u stečaju plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 39. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća po osnovu predugovora kojim se preuzima obaveza da se zaključi ugovor o prodaji nepokretnosti?
  Kada po zaključenju predugovora o prodaji nepokretnosti stranka označena kao kupac iz predugovora želi da uloži “nepokretnost stečenu predugovorom” u privredno društvo, uz uslov da to privredno društvo izmiri kupoprodajnu cenu po ugovoru koji će biti zaključen (a kome je predugovor prethodio), da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 40. Da li betonska ploča izgrađena na zemljištu, do 31.12.2004. godine, ima karakter nepokretnosti na čiji se prenos uz naknadu plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 41. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod prenosa uz naknadu prava svojine na stanu u državnoj svojini sa Republike Srbije na fizičko lice – zakupca stana po ugovoru o kupoprodaji?
  Ako je kupac ugovorom preuzeo izmirenje poreske obaveze, da li to znači da je kupac stana poreski obveznik i da je dužan da podnese poresku prijavu?
 42. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada fizičko lice ugovorom o doživotnom izdržavanju prenese pravo svojine na stanu drugom fizičkom licu?
 43. Otac je imao sina i kćerku. Sa sinom je zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju kojim mu kao naknadu za doživotno izdržavanje ostavlja u svojinu svoje nepokretnosti. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava na sticanje imovine po tom ugovoru, s obzirom da se sin u odnosu na oca (od koga stiče imovinu) nalazi u prvom naslednom redu i nasledio bi ga da nije bio zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju?
 44. Zaključen je ugovor o doživotnom izdržavanju između ćerke – davaoca izdržavanja, s jedne strane, i njene majke i majčinog supružnika (ćerkinog očuha) – kao primalaca izdržavanja, s druge strane. Kao naknadu za to izdržavanje davalac će steći pravo svojine na stanu u svojini primaoca izdržavanja – majčinog supružnika, koji ga je kao kupac otkupio po osnovu ugovora o otkupu stana.
  Da li se na taj prenos plaća porez na prenos apsolutnih prava, imajući u vidu da je majka-primalac izdržavanja u vreme otkupa predmetnog stana bila u braku sa licem koje je stan otkupilo (drugi primalac izdržavanja), ali njen udeo u sticanju tog stana nikada nije utvrđen?
 45. Kada lice pravo svojine na nepokretnosti stiče od prethodnog vlasnika, da li je na postojanje poreske obaveze od uticaja činjenica da li je predmet prenosa rekonstruisan postojeći objekat ili novoizgrađeni (dograđeni) objekat, odnosno u čemu se sastoji i na koji način je isplaćena naknada za prenos prava?
 46. 1. Da li se na prenos uz naknadu prava svojine na stanu koji je izgrađen 2002. godine, po kome je prenosilac Fond za solidarnu stambenu izgradnju, plaća porez i ako se plaća koji oblik poreza: porez na prenos apsolutnih prava ili PDV?
  2. Kada je stan u vezi sa čijom kupoprodajom je zaključen i overen ugovor predat kupcu u posed, a prodavcu isplaćen deo kupoprodajne cene, da li se plaća porez za slučaj raskida tog ugovora?
  3. Kada prodavac, nakon raskida ugovora o prodaji stana, vrši prodaju tog stana trećem licu, da li se na taj prenos prava svojine plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 47. Po propisima koji su bili u primeni u vreme kada je ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnosti sačinjen i prenos prava svojine izvršen, nije bilo obaveze plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava. Iz tog razloga prenosilac prava nije podneo poresku prijavu. Da li je u obavezi da plati porez na prenos apsolutnih prava, imajući u vidu odredbe zakona kojim se sada oporezuje prenos apsolutnih prava?
 48. 1. Da li je na postojanje predmeta oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava od uticaja način isplate naknade za prenos?
  2. Da li se na prenos prava svojine na nepokretnosti izgrađenoj do 31.12.2004. godine koji izvrši obveznik PDV-a plaća PDV ili porez na prenos apsolutnih prava?
  3. U slučaju prodaje nepokretnosti, pri čemu se umesto naknade za prenos u novcu daje naknada u akcijama (zamena ispunjenja), ima li osnova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje propisano “kod ulaganja apsolutnog prava u kapital akcionarskog, odnosno deoničkog društva”?
 49. 1. Fizičko lice je vlasnik zemljišta – jedne građevinske parcele na kojoj je izgrađena zgrada. Zaključilo je ugovor o kupoprodaji zgrade u kome je kao predmet prenosa navedena zgrada ali ne i zemljište.
 50. U slučaju kada stambena zgrada prenese drugom licu – investitoru pravo zajedničke nedeljive svojine na zajedničkom delu stambene zgrade (izgrađene pre 31.12.2004. godine), da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada je prenos izvršen uz naknadu, odnosno porez na nasleđe i poklon – kada je prenos izvršen bez naknade?
  Da li se porez plaća i kada je investitor ujedno i vlasnik jednog ili više stanova kao posebnih delova konkretne stambene zgrade?
  Da li je na postojanje poreske obaveze na prenos apsolutnih prava od uticaja oblik u kome se naknada isplaćuje, ili rokovi njene isplate (odjednom, sa obročnim otplatama, sa odložnim rokom)?
 51. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća na prenos tavanskog prostora koji je Skupština stanara izvršila fizičkom licu pre uvođenja poreskog oslobođenja po osnovu kupovine prvog stana, ako je ugovor prijavljen poreskom organu nakon toga?
  Naknada za prenos nije ugovorena niti plaćena u novcu, već je na ime naknade sticalac obavezan da u ugovorenom roku plaća investiciono održavanje stanova u zgradi – za radove opredeljene ugovorom. Izgradnjom stana na tavanskom prostoru sticalac tavanskog prostora bi stekao prvi stan u Republici Srbiji.
 52. Koji porez se plaća (PDV ili porez na prenos apsolutnih prava) kod prodaje objekta koji je obveznik PDV-a, kao investitor, izgradio na tavanskom prostoru kupljenom od fizičkog lica koje nije obveznik PDV-a?
 53. Preduzetnik je obavljao delatnost u svom poslovnom prostoru, koji je stekao kupovinom u toku obavljanja delatnosti.
  Da li se po prestanku obavljanja delatnosti plaća porez na prenos apsolutnih prava na predmetnom poslovnom prostoru, sa radnje na fizičko lice – osnivača te radnje?
 54. Između dva privredna društva zaključen je ugovor kojim jedno društvo prenosom prava svojine na nepokretnosti izmiruje obavezu prema drugom društvu. Prijavljena je poreska obaveza po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava i porez po tom osnovu je plaćen. Nakon toga je društvo – sticalac u katastru upisalo pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti.
  Između navedenih privrednih društava zaključen je aneks uz navedeni ugovor kojim se ugovorne strane – privredna društva saglašavaju da tim ugovorom poništavaju zaključeni ugovor o izmirenju duga prenosom prava svojine na nepokretnosti, te da je svaka ugovorna strana dužna da vrati drugoj ono što je primila po osnovu tog ugovora. Takođe, Aneksom ugovora prenosilac prava svojine na nepokretnosti iz tog ugovora priznaje sticaocu prava dug u ugovorom opredeljenoj sumi novca uz odricanje od prava na isticanje prigovora zastarelosti.
  Da li se na povraćaj prava svojine na nepokretnosti po osnovu Aneksa ugovora plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 55. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti je izvršen: plaćena kupoprodajna cena, kupac je kao solidarni jemac platio porez na prenos apsolutnih prava, nepokretnost predata kupcu u posed, u katastru upisano pravo svojine kupca na nepokretnosti. Nakon toga, pokrenut je postupak pred sudom, radi njegovog poništaja. Prodavac kao tuženi nije se pojavio na ročištu pa je doneta presuda zbog propuštanja. Da li se na prenos – “vraćanje” nepokretnosti po osnovu presude zbog propuštanja porez plaća ili postoji osnov za povraćaj poreza koji je plaćen na prenos po osnovu poništenog ugovora?
  Kupac nepokretnosti je ugovorom preuzeo obavezu da plati porez na prenos apsolutnih prava. Ako je ugovor poništen odlukom suda (nakon raspravljanja i izvođenja dokaza), da li kupac kao solidarni jemac ima pravo na povraćaj poreza koji je platio?
  Ima li pravo na kamatu na sredstva koja mu se vraćaju?
 56. Fizičko lice je od drugog fizičkog lica kupilo stan, pa je na taj prenos plaćen porez na prenos apsolutnih prava. Nakon toga, ista fizička lica su zaključila Aneks uz ugovor o kupovini stana čija izgradnja je naknadno izvršena, a sa namerom da se tako izgrađeni deo pripoji ranije kupljenom stanu u jednu fizičku celinu.
  Da li se na prenos prava na nepokretnosti koji se vrši po osnovu Aneksa ugovora plaća porez na prenos apsolutnih prava? Ako se plaća, da li se radi o dvostrukom oporezivanju iste nepokretnosti, imajući u vidu da će se novoizgrađeni deo pripojiti već kupljenom stanu i sa njim činiti jednu fizičku celinu?
 57. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju gde naknadu za izdržavanje čini pravo svojine na stanu?
 58. Između fizičkih lica vrši se deoba jednog stana. Ako stan prodaju i novac podele, da li je taj prenos oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava?
  Ako stan kupi jedno od fizičkih lica između kojih se deoba vrši, da li se u tom slučaju porez plaća?
 59. Fond solidarne stambene izgradnje bio je investitor stambene zgrade sa više stanova. Jedan od stanova dodelio je zdravstvenoj ustanovi, po osnovu ugovora, uz obavezu te ustanove da Fondu za taj prenos plati propisano učešće za sticanje prava svojine na stanu. Zdravstvena ustanova je predmetni stan dodelila svom zaposlenom u zakup, koji je predmetni stan i otkupio, ali je deo sredstava na ime otkupne cene uplaćen ne na račun zdravstvene ustanove već na račun Fonda za izmirenje obaveze zdravstvene ustanove prema Fondu.
  Da li se na prenos prava svojine na stanu sa Fonda na zdravstvenu ustanovu i sa te ustanove na njenog zaposlenog plaća porez na prenos apsolutnih prava, imajući u vidu da je zaposleni izmirio obavezu zdravstvene ustanove prema Fondu?
 60. Fizičko lice-preduzetnik je zaključilo ugovor sa “samim sobom” kao fizičkim licem, kojim nepokretnost u kojoj je obavljao delatnost prenosi sa svoje radnje na sebe. Da li se po tom osnovu plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 61. Ugovorom o kupoprodaji izvršen je prenos prava svojine na kući. Predmetna kuća izgrađena je na zemljištu u javnoj svojini na kome je prodavac imao pravo korišćenja. Da li se porez plaća samo na prenos prava svojine na kući ili i na prenos prava korišćenja na zemljištu, s obzirom na to da prenos prava korišćenja na zemljištu nije naveden kao predmet ugovora?
 62. Između fizičkih lica zaključen je ugovor o prodaji poslovnog prostora, koji je u pretežnom delu izvršen: nepokretnost je predata kupcu, data je “clausula intabulandi” i kupac upisao pravo svojine u katastru, ali je isplatio samo deo kupoprodajne cene. Vezano za isplatu cene vođen je spor pred sudom, koji je okončan poravnanjem prema kome se ugovor raskida i svaka strana vraća drugoj ono što je po osnovu tog ugovora primila. Da li se kod raskida tog ugovora plaća porez na prenos apsolutnih prava, imajući u vidu da je porez plaćen na prenos po ugovoru koji je raskinut?
 63. Između “rođene” braće izvršena je razmena nepokretnosti. Da li se po tom osnovu porez na prenos apsolutnih prava plaća, imajući u vidu stepen njihovog srodstva zbog koga bi, da su zaključili dva odvojena ugovora o poklonu porez na poklon platili po nižoj stopi od stope poreza na prenos apsolutnih prava?
 64. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod ulaganja nepokretnosti kao nenovčanog kapitala, koje vrši privredno društvo – obveznik PDV ustanovi čiji je osnivač (u kojoj ima 100% učešća u kapitalu), ako nepokretnosti koje su predmet ulaganja čine objekti izgrađeni pre 2005. godine i jedan objekat izgrađen 2012. godine čiji je investitor privredno društvo – ulagač?
 65. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava u slučaju kada jedan od suvlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta u privatnoj svojini proda deo svog suvlasničkog udela trećem licu (licu koje nije suvlasnik na zemljištu), kako bi se izvršila izmena pravosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora, “pre početka izvođenja radova, odnosno pre prijave početka izvođenja radova”?
  Ko je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava u tom slučaju: svi suvlasnici ili suvlasnik koji prenos vrši?
 66. Usmenim sporazumom suvlasnika neizgrađenog zemljišta izvršena je njegova fizička deoba. Da bi se ona realizovala, po tužbi svakog suvlasnika protiv ostalih suvlasnika doneta je sudska presuda kojom se suvlasniku tužiocu određuje isključivo pravo svojine na konkretnom delu zemljišta koje je predmet tužbe (pri čemu mu ne prestaje pravo na suvlasničkom udelu na preostalom delu zemljišta). Da li se kod sticanja prava svojine po osnovu konkretnih sudskih presuda plaća porez na prenos apsolutnih prava?

1.2. Porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
/član 23. stav 1. tačka 2) Zakona/

 1. Da li prodaja umetničke slike ima karakter prenosa prava intelektualne svojine?
 2. Pravno lice – rezident Republike Srbije izvršio je prodaju robnog žiga drugom pravnom licu koje ima sedište u Republici Srbiji. Da li se po tom osnovu plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 3. Privredno društvo – obveznik PDV-a kao vlasnik softvera, daje taj softver u zakup stranom pravnom licu, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu, uz obavezu zakupca da ga po isteku zakupa vrati zakupodavcu. Da li se u tom slučaju plaća PDV ili porez na prenos apsolutnih prava?

1.3. Porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu PRAVA SVOJINE NA UPOTREBLJAVANOM PLOVILU, ODNOSNO UPOTREBLJAVANO VAZDUHOPLOVU NA SOPSTVENI POGON
/član 23. stav 1. tačka 4) Zakona/

 1. Fizičko lice je pozajmilo novac privrednom društvu čiji je osnivač. Kako novac nije vraćen, zajmoprimac i zajmodavac su zaključili ugovor prema kome zajmoprimac prenosi pravo svojine na plovilu – ugostiteljskom objektu na vodi, fizičkom licu umesto vraćanja pozajmljenog novca. Da li se na taj prenos plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 2. Kada se pravo svojine na čamcu ne zasniva na pravu svog prethodnika, već na sopstvenom stvaranju nove stvari – čamca, da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava?

1.4. Porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu PRAVA SVOJINE NA UPOTREBLJAVANOM MOTORNOM VOZILU /član 23. stav 1. tačka 4a) Zakona/

 1. Da li se na prodaju upotrebljavanog motornog vozila koji vrši diplomatsko-konzularno predstavništvo strane države (u konkretnom slučaju, Ambasada Republike Belorusije), kao i članovi osoblja stranog predstavništva, porez na prenos apsolutnih prava plaća?
 2. Da li je prodaja upotrebljavanog bicikla sa motorom izvršena između fizičkih lica predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava?
 3. Zbog neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, sprovedena je prinudna naplata na motornom vozilu fizičkog lica – poreskog obveznika. S obzirom na to da javna prodaja tog vozila nije uspela, naplata javnih prihoda izvršena je prenosom tog vozila u svojinu Republike. Da li se na taj prenos prava svojine na motornom vozilu u postupku prinudne naplate javnih prihoda plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 4. Fizičko lice (koje nije obveznik PDV) prenosi pravo svojine na upotrebljavanom putničkom motornom vozilu proizvođaču u zamenu po sistemu “staro za novo”. Da li plaća porez na prenos apsolutnih prava na taj prenos?
 5. 1. Fizičko lice koje nije obveznik poreza na dodatu vrednost, kao osiguranik je kod osiguravajućeg društva osiguralo od krađe svoje motorno vozilo. U vezi osiguranja je sa tim društvom zaključilo ugovor, prema kome je osiguravajuće društvo dužno da osiguraniku u slučaju krađe motornog vozila isplati naknadu. Pri tome, ako dođe do krađe i do isplate naknade osiguraniku, pa nakon toga vozilo bude pronađeno, ugovoreno je pravo osiguranika da optira između povraćaja primljene naknade ili zadržavanja naknade uz prenos prava svojine na pronađenom vozilu na osiguravajuće društvo. Kada nastupi osigurani slučaj (krađa vozila, isplata naknade osiguraniku, nalazak vozila) u vezi sa kojim se osiguranik opredeli da zadrži primljeni iznos naknade, uz prenos prava svojine na vozilu na osiguravajuće društvo, da li se na taj prenos sa osiguranika na osiguravajuće društvo plaća porez na prenos apsolutnih prava?
  2. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kad osiguravajuće društvo izvrši dalji prenos prava svojine na motornim vozilima stečenim na način opisan pod 1?
 6. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod prodaje delova za traktor, kao i “polovnog” traktora koji je bio registrovan u Republici – po osnovu ugovora zaključenog 2012. godine koji nije prijavljen poreskom organu?
 7. Obveznik PDV-a – lizing kompanija, koja obavlja poslove finansijskog lizinga čiji su predmet pokretne stvari, izvršila je uz naknadu prenos dela imovine koju čine prava i obaveze po osnovu zaključenih ugovora o finansijskom lizingu pokretnih stvari (za koje je ocenjeno da nisu sporni u naplati), a samim tim i prenos prava svojine na predmetima lizinga iz tih ugovora. Da li se na taj prenos plaća PDV ili porez na prenos apsolutnih prava?
 8. Kako se vrši oporezivanje porezom na prenos apsolutnih prava po osnovu lizinga motornog vozila (prenos prava svojine na motornom vozilu sa isporučioca lizinga na davaoca lizinga; prenos ovlašćenja držanja i korišćenja motornog vozila sa davaoca lizinga na primaoca lizinga; prenos prava svojine na motornom vozilu – predmetu lizinga sa davaoca lizinga na “novog” davaoca lizinga u toku trajanja ugovora o lizingu; vraćanje predmeta lizinga – motornog vozila od strane primaoca lizinga davaocu lizinga; otkup predmeta lizinga od strane primaoca lizinga; prodaja sa zadržavanjem prava svojine na motornom vozilu)?
 9. Privredno društvo – obveznik PDV-a proizvelo je plovilo i prodalo ga drugom licu. S obzirom da se na taj promet plaća PDV, da li se plaća i porez na prenos apsolutnih prava?

1.5. Porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu PRAVA KORIŠĆENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
/član 23. stav 1. tačka 5) Zakona/

 1. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu?

1.6. Porez na prenos apsolutnih prava KOD DAVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI U ZAKUP – u skladu sa zakonom koji uređuje planiranje i izgradnju, ODNOSNO VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI U ZAKUP – u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, NA PERIOD DUŽI OD JEDNE GODINE ILI NA NEODREĐENO VREME, RADI IZGRADNJE OBJEKTA
/član 23. stav 2. Zakona/

 1. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod davanja građevinskog zemljišta u državnoj svojini u zakup na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, radi izgradnje objekta?
 2. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, ako je uz osnovni ugovor o zakupu (zaključen pre 8.7.2007. godine), zaključen Aneks po osnovu koga se, pored zemljišta iz osnovnog ugovora, daje u zakup ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini na period duži od jedne godine?
 3. Izgrađen je objekat na građevinskom zemljištu u javnoj svojini na kome vlasnik objekta ima pravo zakupa. Ako se promeni vlasnik objekta zbog čega dođe do izmene ugovora o zakupu kojim na mesto dotadašnjeg zakupca stupa novi vlasnik objekta, da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava?

1.7. Porez na prenos apsolutnih prava kod sticanja prava svojine i drugih prava iz člana 23. Zakona, na osnovu PRAVOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE ILI DRUGOG POJEDINAČNOG AKTA DRŽAVNOG, odnosno DRUGOG NADLEŽNOG ORGANA ILI LICA SA JAVNIM OVLAŠĆENJEM
/član 24. tačka 1) Zakona/

 1. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod uspostavljanja režima svojine na zemljištu koji je bio pre stupanja na snagu odluke o određivanju tog zemljišta kao gradskog građevinskog zemljišta na zahtev ranijeg sopstvenika ili njegovog zakonskog naslednika, odnosno kod utvrđivanja prava korišćenja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini ranijem sopstveniku ili njegovom zakonskom nasledniku?
 2. Privrednom društvu – korisniku građevinskog zemljišta izdata je investiciono-tehnička dokumentacija za izgradnju objekta na tom zemljištu. Prema ugovoru, drugo privredno društvo je sufinansijer radova na izgradnji tog objekta, po kom osnovu će ostvariti pravo svojine na delu novoizgrađenog objekta. Izgradnja objekta izvršena je pre 31.12.2004. godine.
  S obzirom da navedena lica nisu mirno rešila svoje međusobne odnose u vezi sticanja prava svojine na tom objektu u korist drugog privrednog društva, sud je odlukom odredio deo na kome drugo privredno društvo stiče pravo svojine.
  Da li odluka suda kojom se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sticanja svojine na nepokretnosti u korist lica koje je finansiralo izgradnju ima karakter akta o prenosu apsolutnih prava uz naknadu, na koji se porez na prenos apsolutnih prava plaća?
  Ako se porez plaća, da li se plaća samo na deo objekta koji se prenosi drugom privrednom društvu, ili na deo objekta i deo pripadajućeg zemljišta na kome je izgradnja objekta izvršena?
 3. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod sticanja prava svojine na poljoprivrednom zemljištu na osnovu pravosnažne sudske odluke?
 4. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod sticanja prava svojine na objektu i zemljištu na osnovu pravosnažne sudske odluke?
 5. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kad fizičko lice-tužilac stekne pravo svojine na zemljištu i pravo korišćenja na građevinskom zemljištu, od drugog fizičkog lica-tuženog, na osnovu pravosnažne sudske odluke donete na osnovu priznanja, ako je sticalac bio u posedu konkretnog zemljišta niz godina pre donošenja i pravosnažnosti te sudske odluke, pri čemu je sudski postupak i pokrenut radi usaglašavanja faktičkog stanja sa pravnim?
 6. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava na sticanje prava svojine na garaži izgrađenoj 1980. godine, ako je pravni osnov sticanja pravosnažna presuda na osnovu priznanja?
 7. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kad fizičko lice od drugog fizičkog lica, na osnovu pravosnažne sudske odluke, stiče pravo svojine na nepokretnostima koje su postojale od 1949. godine?
 8. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada je osnov za prenos prava svojine na nepokretnosti izvršna sudska odluka doneta u postupku radi naplate potraživanja fizičkog lica kao poverioca, po osnovu neuplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje?
 9. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada na osnovu pravnosnažne sudske odluke privredno društvo, kao poverilac, stiče pravo svojine na nepokretnosti dužnika izgrađenoj do 31.12.2004. godine, odnosno na nepokretnosti čija je izgradnja započeta do 31.12.2004. godine – u delu koji je izgrađen do tog datuma?
 10. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća po osnovu utvrđujuće sudske odluke po osnovu koje se ne stiče pravo svojine, već utvrđuje da je to pravo postojalo i pre sudske odluke?
 11. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kada se sudskom odlukom nakon sprovedenog postupka, na osnovu raspravljanja i izvedenih dokaza, utvrdi da je pravo svojine na nepokretnosti koja je izgrađena do 31. decembra 2004. godine, prema propisima postojalo i pre donošenja te sudske odluke?
 12. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod sticanja prava svojine na nepokretnosti na osnovu akta državnog organa?
 13. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod izuzimanja građevinskog zemljišta u državnoj svojini iz poseda korisnika tog zemljišta uz naknadu, po osnovu upravnog akta opštine?
 14. Da li se kod sticanja prava svojine na nepokretnosti (izgrađenoj pre 25 godina), na osnovu pravnosnažne presude zbog propuštanja, porez na prenos apsolutnih prava plaća, ako su sticalac i prenosilac prava u periodu koji je prethodio prenosu prava po osnovu te presude poslovali u okviru istog pravnog lica?
 15. Da li se na prenos prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu, po osnovu rešenja nadležnih opštinskih uprava, porez na prenos apsolutnih prava plaća?
 16. Da li se na sticanje prava svojine na zemljištu po osnovu konačnog akta organa uprave plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 17. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada se stiče pravo svojine na nepokretnosti na osnovu pravnosnažne sudske odluke o dosuđenju nepokretnosti sticaocu kao poveriocu potraživanja?
 18. 1. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća u slučaju sticanja prava iz člana 23. Zakona, na građevinskom zemljištu i objektima, čija je izgradnja završena do 31.12.2004. godine, na osnovu rešenja organa uprave o administrativnom prenosu?
  2. Da li se plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava može osloboditi poreski obveznik koji je korisnik budžetskih sredstava, ako je sa tim oslobođenjem saglasna jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je nepokretnost, s obzirom na to da se prihod ostvaren po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava ustupa jedinici lokalne samouprave?
 19. 1. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća po osnovu rešenja opštinskog organa uprave, kojim se poništava pravosnažno rešenje o eksproprijaciji nepokretnosti i pravo svojine vraća ranijim sopstvenicima eksproprisane nepokretnosti?

 1.8. Porez na prenos apsolutnih prava kod STICANJA PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM
/član 24. tačka 2) Zakona/

 1. Fizičko lice je samovlasno zauzelo šumsko zemljište u društvenoj svojini. Aktom organa uprave priznato mu je pravo svojine na tom zemljištu. Da li se po tom osnovu porez na prenos apsolutnih prava plaća? Ako se plaća – ko je poreski obveznik?

1.9. Porez na prenos apsolutnih prava kod PRENOSA UZ NAKNADU CELOKUPNE IMOVINE PRAVNOG LICA
/član 24. tačka 3) Zakona/

 1. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu celokupne imovine pravnog lica u stečaju?
 2. Kada je ustanova korisnik nepokretnosti u državnoj svojini, pa se iz te ustanove (po osnovu odvajanja uz osnivanje nove ustanove) deli celokupna imovina i novonastaloj ustanovi bez naknade prenosi i pravo korišćenja na delu poslovnog prostora, da li se na takvu podelu imovine plaća porez na prenos apsolutnih prava?

1.10. Porez na prenos apsolutnih prava kod PRODAJE STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA
/član 24. tačka 4) Zakona/

 1. Da li se kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica plaća porez na prenos apsolutnih prava?

1.11. IZUZIMANJA OD OPOREZIVANJA
/član 24a Zakona/

 1. Da li je plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava izuzeta fizička deoba suvlasničkih udela u nepokretnosti izvršena u srazmeri sa suvlasničkim delovima na dan deobe?
 2. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa imovine po osnovu statusne promene pripajanje?
 3. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod statusne promene (pripajanje) u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, bez novčanog plaćanja jedinom članu društva prenosioca, pri čemu se sticanje udela u osnovnom kapitalu društva sticaoca ne vrši srazmerno udelu u osnovnom kapitalu društva prenosioca, već se vlasnička struktura u društvu sticaocu nakon pripajanja određuje srazmerno tržišnim vrednostima društva prenosioca i društva sticaoca (koje su procenjene od strane nezavisnog procenitelja)?
 4. Između pravnih lica – obveznika PDV-a zaključen je ugovor o prodaji objekta benzinske stanice sa zemljištem na kome je izgrađen i zemljištem za njegovu redovnu upotrebu. To nije prvi prenos prava raspolaganja na predmetnom objektu, ali su ugovarači ugovorili plaćanje PDV-a. Da li se u tom slučaju plaća PDV ili porez na prenos apsolutnih prava?
 5. Fizičkim licima je rešenjem Agencije za restituciju vraćeno zemljište, pri čemu pojedine parcele predstavljaju površine javne namene (javne saobraćajnice) i prilazne puteve postojećim građevinskim parcelama a određene se faktički koriste kao javni putevi. Za određeni broj parcela je jedinica lokalne samouprave odlukom utvrdila postojanje javnog interesa za njihovo pribavljanje u javnu svojinu pa su joj fizička lica ugovorom prenela pravo svojine na njima u zamenu za drugo zemljište koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave? Da li je taj prenos izuzet od oporezivanja, imajući u vidu da je jedinica lokalne samouprave mogla eksproprisati predmetno zemljište (pa bi taj prenos bio izuzet od oporezivanja, umesto sticanja po osnovu ugovora)?
 6. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća na prenos apsolutnih prava iz člana 23. Zakona koji se vrši sa pravnog prethodnika na pravnog sledbenika u statusnoj promeni?
 7. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava u slučaju kad supružnici za vreme trajanja braka izvrše sporazumnu deobu zajedničke imovine, tako što utvrde suvlasnički udeo svakog supružnika i izvrše njenu deobu u srazmeri sa suvlasničkim delovima?
 8. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kad supružnik, kome je u toku braka dodeljen stan kao nosiocu stanarskog prava, po razvodu braka, bez naknade prenese pravo svojine na tom stanu na bivšeg supružnika, po osnovu poravnanja zaključenog pred sudom?
 9. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa dela imovine privrednog društva po osnovu statusne promene – odvajanje uz osnivanje?

2. Poreski obveznik (čl. 25. i 26. Zakona)

 1. Ko je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava na prenos uz naknadu prava svojine na građevinskom objektu, odnosno njegovom delu, izgrađenom do 31.12.2004. godine?
 2. Ugovorom o kupoprodaji kupac je preuzeo obavezu da plati porez na prenos apsolutnih prava? Imajući u vidu da je poreski obveznik uređen Zakonom na način drukčiji od ugovorenog, ko je poreski obveznik na prenos po osnovu tog ugovora: prodavac ili kupac?
 3. Ko je poreski obveznik kod prodaje pravnog lica kao stečajnog dužnika?
 4. Kad fizičko lice pravo svojine na stanu stekne na osnovu pravosnažne sudske odluke, ko je poreski obveznik na taj prenos?
 5. Da li je kupac stana u obavezi da izmiri poresku obavezu po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava na prenos po osnovu ugovora kojim je predmetni stan steklo lice koje mu taj stan prodaje?
 6. 1. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje kuće a potom kod kupovine stana za koji se cena plaća novcem ostvarenim od prodaje kuće?
  2. Šta čini osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava?
  3. Ko je poreski obveznik? Da li je na prestanak poreske obaveze od uticaja da li je obavezu izmirio obveznik ili solidarni jemac?
 7. Ko je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kod sticanja prava svojine na zemljištu po osnovu akta organa uprave?
 8. Ko je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu prava svojine na stanovima u okviru “Projekta izgradnja 1100 stanova u Beogradu”?
  Ako je kupac ugovorom preuzeo obavezu da plati porez na prenos apsolutnih prava a prodavac, kao poreski obveznik, ostvaruje poresko oslobođenje, da li to znači da poresku obavezu nema ni kupac kao jemac, ili da je dužan da je izmiri isključivo kupac?
 9. Fizičko lice je prodalo stan i od ostvarenih sredstava kupilo dva stana (izgrađena pre početka primene Zakona o PDV-u). U kom slučaju je ovo lice obveznik poreza na prenos apsolutnih prava – da li na stanu koje je prodalo ili na stanu koje je kupilo?
 10. Da li banka treba da, kod prodaje nepokretnosti koja se nalazi u Republici Srbiji koju vrši prodavac koji je nerezidentno pravno lice, kome se kupoprodajna cena isplaćuje na njegov račun u inostranstvu, pre prenosa novca u inostranstvo od prodavca traži dokaz o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava? Prodavci smatraju da se na njih navedena odredba kad delatnost ovih lica nije kupoprodaja nepokretnosti, pri čemu ističu da navedeni dokaz nije potreban s obzirom na zakonsko jemstvo za izmirenje obaveze po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava.

3. Poreska osnovica (čl. 27, 27a i 28. Zakona)

 1. Šta čini osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu prava svojine na stanu po osnovu ugovora o kupoprodaji?
 2. Kada se daje građevinsko zemljište u zakup, da li je na osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava od uticaja da li je to zemljište uređeno?
 3. Da li osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava kod razmene nepokretnosti čini razlika njihovih tržišnih vrednosti, ako je ugovor o razmeni zaključen u vreme kad je osnovicu činila razlika tržišnih vrednosti a poreska obaveza nije prijavljena i nastala saznanjem poreskog organa nakon 8.07.2007. godine?
 4. Šta čini poresku osnovicu po ugovoru kojim je kao predmet prenosa navedeno pravo svojine na objektu, ali ne i na zemljištu na kome se taj objekat nalazi?
 5. Šta čini poresku osnovicu kod davanja građevinskog zemljišta u zakup na 99 godina, ako je ugovorom data bonifikacija (umanjenje zakupnine) zakupcu na ime ulaganja u izgradnju na tom zemljištu?
 6. Da li se razlikuje poreska osnovica kad je predmet ugovora nepokretnost u izgradnji (koja nije buduća stvar) od poreske osnovice kad je predmet ugovora nepokretnost kao buduća stvar?
 7. Šta čini poresku osnovicu kod razmene dvosobnog stana za jednosoban?
 8. Šta čini osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava kada je nepokretnost, nakon neuspele javne prodaje, prodata neposrednom pogodbom?
 9. Da li se porez na prenos apsolutnih prava, po osnovu razmene istorodnih apsolutnih prava na nepokretnosti, plaća na razliku tržišnih vrednosti kao poresku osnovicu ili na vrednost svake nepokretnosti koja je predmet razmene?
 10. Po izvršenom prenosu prava korišćenja na neuređenom građevinskom zemljištu i nastanku poreske obaveze po tom osnovu, sticalac prava korišćenja zemljišta, na ime izvršenja svoje ugovorne obaveze uređivanja zemljišta isplaćuje naknadu za to uređivanje. Da li se u poresku osnovicu uračunava i iznos plaćene naknade za uređivanje tog zemljišta?
 11. Za isplatu kupoprodajne cene po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti kupac je sredstva obezbedio kreditom čiji je davalac banka. U postupku obezbeđivanja kredita, visina odobrenog kredita zasnovana je na proceni vrednosti nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje, koju je izvršio veštak koga su angažovale stranke. Da li procenjena vrednost predmetne nepokretnosti od strane veštaka čini poresku osnovicu?
 12. Kad je Fond za solidarnu stambenu izgradnju investitor i prenosilac prava svojine na stanu izgrađenom pre 2005. godine, ima li osnova da poresku osnovicu čine troškovi izgradnje stana koje Upravni odbor Fond-a utvrđuje na osnovu svih relevantnih činjenica, a iz razloga što su plaćanje tog poreza ugovorom preuzeli kupci koju su uglavnom stambeno neobezbeđeni odgovarajućim stanom?
 13. Da li je članom 27. Zakona utvrđen rok za donošenje rešenja o utvrđivanju poreza na prenos apsolutnih prava ili rok za utvrđivanje poreske osnovice na prenos apsolutnih prava u slučaju kad poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne?
 14. U kojim slučajevima osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava čini ugovorena cena? Da li je na njenu visinu od uticaja cena po kojoj je prenosilac prava to pravo pribavio i da li je doprineo povećanju njene tržišne vrednosti?
 15. Kako se utvrđuje poreska osnovica na prenos apsolutnih prava po ugovoru po kome je predmet prenosa zemljište, iako je na tom zemljištu izgrađena stambena zgrada koja nije označena u ugovoru?
 16. Da li se poreska osnovica utvrđuje rešenjem kojim se utvrđuje poreska obaveza, ili zapisnikom o proceni?
 17. Šta čini poresku osnovicu kod razmene jedne nepokretnosti za drugu, pri čemu po oceni poreskog organa njihove tržišne vrednosti nisu jednake?
 18. Šta čini poresku osnovicu kod razmene jedne nepokretnosti za pravo svojine na umetničkoj slici stečenoj nasleđem?
 19. Šta čini poresku osnovicu kod razmene idealnog dela poljoprivrednog zemljišta za idealni deo drugog poljoprivrednog zemljišta, koja se vrši između fizičkih lica, bez doplate u novcu?
 20. Šta čini poresku osnovicu kod razmene poljoprivrednog zemljišta koja se vrši između fizičkih lica? Koje od tih lica je poreski obveznik?
 21. Šta čini poresku osnovicu kad je kupoprodajna cena ugovorena u simboličnom iznosu od pola evra?
 22. Fizička lica – vlasnici zemljišta su privrednom društvu prenela pravo svojine na zemljištu uz naknadu, za ugovorom opredeljene stanove koje je privredno društvo kao investitor izgradilo na predmetnom zemljištu, pri čemu je vrednost stanova koji se po tom osnovu prenose fizičkim licima veća od vrednosti ustupljenog zemljišta. Da li se plaća porez na dohodak građana ili se “dodatno utvrđuje i doplaćuje” porez na prenos apsolutnih prava u slučaju razlike vrednosti u postupku razmene nepokretnosti?

4. Nastanak poreske obaveze (član 29. Zakona)

 1. Kada nastaje poreska obaveza u slučaju kad Republika Srbija kupi nepokretnost od privrednog društva u stečaju, u postupku u kome stečajni sudija rešenjem konstatuje da je izvršena prodaja nepokretnosti?
 2. Kada nastaje poreska obaveza na prenos apsolutnih prava? Da li nastaje poreska obaveza ako kupac nepokretnosti, koju čini zemljište i građevinski objekat u izgradnji, po kupovini i plaćanju poreza, a na osnovu dozvole koja je tom licu izdata, nastavi izgradnju predmetnog objekta?
 3. Kada nastaje poreska obaveza na prenos prava svojine na nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, ako davalac izdržavanja nije prijavio dan smrti primaoca izdržavanja?
  Imajući u vidu da je sud poreskom organu dostavio rešenje kojim se obustavlja sprovođenje ostavinskog postupka iza ostavioca koji je ujedno bio i primalac izdržavanja, a iz razloga što je sva njegova imovina bila obuhvaćena ugovorom o doživotnom izdržavanju, da li se dan dostavljanja tog rešenja smatra danom na koji je nastala poreska obaveza na prenos apsolutnih prava po osnovu tog ugovora?
 4. U slučaju kad su za prenos ugovorene dve alternativne kupoprodajne cene (pri čemu će se isplatiti jedna od njih zavisno od rokova izvršenja ugovora), da li poreska obaveza po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti nastaje u momentu ispunjenja uslova kojim se određuje iznos cene za prenos?
 5. Da li dolazi do odlaganja nastanka poreske obaveze kad je ugovor o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta zaključen pod uslovom?
 6. Kada nastaje poreska obaveza po osnovu ugovora o kupoprodaji hotela (koji nije buduća stvar)?
 7. Da li i kada nastaje poreska obaveza na prenos prava svojine na zemljištu po osnovu eksproprijacije ako poreska obaveza nije prijavljena pa je poreski organ sada za to saznao? Da li je na nastanak poreske obaveze od uticaja oblik i visina naknade koja se daje?
 8. Kada nastaje obaveza po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju kada ugovor o kupoprodaji nepokretnosti nije punovažan (u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti), ali je kupac stupio u posed nepokretnosti?
 9. Kada nastaje poreska obaveza po ugovoru kojim se uz naknadu prenose apsolutna prava na nepokretnosti koja u momentu njegovog zaključenja ne postoji – predstavlja buduću stvar, ako tu buduću stvar čini više izgrađenih građevinskih celina u okviru objekta, čija je primopredaja izvršena sukcesivno?
 10. Zaključen je ugovor o prenosu uz naknadu nepokretnosti kao buduće stvari. Taj ugovor je raskinut pre stupanja sticaoca prava na nepokretnosti u posed konkretne nepokretnosti. Da li je nastala obaveza po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava?
 11. Zaključen je ugovor o kupoprodaji stana koji se nalazi u zgradi za koju nije izvršen tehnički prijem. Predmetni stan je završen i predat kupcu u posed. Na zgradi u kojoj se stan nalazi u toku je izgradnja potkrovlja. Kada nastaje poreska obaveza na prenos apsolutnih prava po osnovu prodaje konkretnog stana?
 12. Da li su način i rokovi plaćanja naknade za prenos prava (odjednom, sa odloženim rokovima, sa obročnim otplatama i sl.) od uticaja na nastanak poreske obaveze na prenos apsolutnih prava?
 13. Da li je nastala poreska obaveza na prenos apsolutnih prava po osnovu ugovora o prenosu prava svojine na nepokretnosti, ako se vezano za pravnu valjanost tog ugovora vodi sudski spor?
 14. Kada nastaje poreska obaveza po osnovu teretnog pravnog posla kojim se jedna ugovorna strana obavezuje da drugu ugovornu stranu izdržava, da se brine o njoj do kraja njenog života i da je posle smrti sahrani, na ime čega će joj druga ugovorna strana preneti pravo svojine na tačno određenim stvarima ili drugim pravima danom zaključenja ugovora? Da li se u ovom slučaju nastanak poreske obaveze na prenos apsolutnih prava vezuje za dan smrti primaoca izdržavanja ili za dan zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava?
 15. Kada nastaje poreska obaveza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, ako se na strani primaoca izdržavanja nalaze dva (ili više) lica?
 16. Kada je osnov prenosa apsolutnog prava rešenje nadležnog upravnog organa – kada nastaje poreska obaveza na prenos apsolutnih prava?

5. Poreska oslobođenja (čl. 31, 31a i 31b Zakona)

 1. Da li se primenom člana 31. stav 1. tačka 1) Zakona može ostvariti poresko oslobođenje, kad privredno društvo proda neizgrađeno građevinsko zemljište jedinici lokalne samouprave kao kupcu, pri čemu se ugovori da kupac deo kupoprodajne cene u ugovorom opredeljenoj visini uvećanom za kamatu, umesto privrednom društvu-prodavcu, plaća u ime i za račun prodavca na propisane uplatne račune javnih prihoda radi izmirenja prodavčevih dospelih neizmirenih poreskih obaveza?
 2. Kad pravno lice koje prema jedinici lokalne samouprave ima dug po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta, po osnovu ugovora zaključenog sa jedinicom lokalne samouprave, vrši prenos svoje nepokretnosti umesto isplate duga, da li se taj prenos smatra prenosom apsolutnog prava radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, za koji se ostvaruje poresko oslobođenje?
 3. Po tužbi fizičkog lica radi naplate neuplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje doneta je sudska odluka koja je sprovedena u izvršnom postupku prenosom prava svojine na dužnikovoj nepokretnosti na poverioca. Ima li osnova za poresko oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava na taj prenos, s obzirom na to da je taj prenos izvršen radi izmirenja obaveze po osnovu javnih prihoda?
 4. Strana država se, kao kupac nepokretnosti za potrebe njenog diplomatsko-konzularnog predstavništva, ugovorom o kupoprodaji obavezala da će platiti porez na prenos apsolutnih prava. Ima li zakonskog osnova da se oslobodi plaćanja ovog poreza?
 5. Kada se apsolutno pravo na nepokretnosti ulaže u kapital akcionarskog društva – rezidenta Republike, po kom osnovu ulagač dobija naknadu u novcu, nepokretnosti, robi… da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 6. Da li je oslobođeno plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ulaganje prava svojine na nepokretnosti u kapital privrednog društva – rezidenta Republike Srbije, kojim ulagač – fizičko lice stiče udeo ili akcije u tom privrednom društvu ili povećava vrednost svog udela u tom privrednom društvu?
 7. Da li je oslobođeno plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ulaganje prava svojine na nepokretnosti u kapital privrednog društva – rezidenta Republike Srbije, koji vrši privredno društvo ustanovi čiji je osnivač (u kojoj ima 100% učešća u kapitalu)?
 8. U slučaju prodaje nepokretnosti, pri čemu se umesto naknade za prenos u novcu daje naknada u akcijama (zamena ispunjenja) privrednog društva – rezidenta Republike Srbije, ima li osnova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje?
 9. Fizičko lice otkupljuje stan od pravnog lica – akcionarskog društva. Da li ima osnova da se ostvari pravo na poresko oslobođenje po osnovu tog otkupa primenom odredbe člana 31. stav 1. tačka 4) Zakona, imajući u vidu da je predmetni stan već bio predmet otkupa od tog privrednog društva po osnovu ugovora koji je poništen, a da je u vreme zaključenja tog ugovora konkretno privredno društvo bilo u društvenoj svojini?
 10. Fizičko lice je zaključilo ugovor o otkupu stana od pravnog lica u društvenoj svojini. Isplata otkupne cene ugovorena je sa obročnom otplatom. Nakon toga je pravno lice izvršilo promenu oblika organizovanja i sprovelo privatizaciju. Potom je sa tim pravnim licem (u mešovitoj svojini) fizičko lice zaključilo aneks uz ugovor o otkupu stana, kojim je skraćen rok otplate stana.
  Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava po Aneksu ugovora kojim se menjaju – skraćuju rokovi otplate stana, s obzirom na to da je Aneks zaključen sa pravnim licem u mešovitoj svojini?
 11. Da li se poresko oslobođenje propisano za otkup stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini odnosi i na kupovinu garaže koja sa je ugovorom data fizičkom licu na korišćenje?
 12. Da li se kod kupovine stana po odredbama Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini, može ostvariti pravo na poresko oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava primenom odredbe člana 31. stav 1. tačka 4) Zakona?
 13. Nosilac prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini nije u zakonskom roku nosiocu stanarskog prava omogućio otkup stana. Zato je, po predlogu nosioca stanarskog prava, sud doneo rešenje koje zamenjuje ugovor o otkupu stana. To rešenje je postalo pravnosnažno, ali nije podneta poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava u propisanom roku. Na dan pravosnažnosti tog rešenja nosilac prava raspolaganja na konkretnom stanu je bilo društveno preduzeće (u 100% društvenoj svojini). Nakon tog datuma sprovedena je privatizacija, tako da je na dan saznanja poreskog organa o izvršenom otkupu stana preduzeće – nosilac prava raspolaganja bilo u mešovitoj svojini.
  Da li se na otkup tog stana može ostvariti poresko oslobođenje po osnovu člana 31. stav 1. tačka 4) Zakona?
 14. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje kod razmene zemljišta kojom lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost ne vrši grupisanje zemljišta radi lakše obrade?
 15. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava u slučaju kada dva fizička lica, kojima je poljoprivreda pretežna delatnost, pravnim poslom vrše fizičku deobu poljoprivrednog zemljišta na kojem su suvlasnici, tako što jedno od tih lica svoj suvlasnički deo na tom zemljištu prenosi drugom licu (pa drugo lice postaje jedini vlasnik zemljišta koje je do tada bilo u susvojini ugovornih strana), na ime čega drugo lice prvom licu prenosi pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu na kojem je (drugo lice) isključivi vlasnik (tako da vlasnik tog zemljišta postaje prvo lice)? Zemljište na kojem prvo lice stiče pravo svojine graniči se sa zemljištem na kojem je u momentu zaključenja konkretnog pravnog posla prvo lice već bilo vlasnik.
 16. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod razmene poljoprivrednog zemljišta, koju vrše pravna i fizička lica kojima je poljoprivreda osnovna delatnost, odnosno zanimanje, radi grupisanja tog zemljišta?
 17. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje kad rođaka (sestra od strica) stiče od svog rođaka (brata od strica) stan po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju?
 18. Ako su roditelji – primaoci izdržavanja u momentu zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju, u prvom naslednom redu imali sina i kćer, pri čemu su ugovor o doživotnom izdržavanju zaključili sa sinom kao davaocem izdržavanja, da li sin – davalac izdržavanja plaća porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti koje stiče po osnovu tog ugovora?
 19. Otac je imao tri kćeri. Dve su umrle i iza sebe ostavile ukupno troje dece. Sa živom ćerkom otac je zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju, prema kome je otac primalac, a ćerka davalac izdržavanja. Naknadu za doživotno izdržavanje čini prenos prava svojine na nepokretnosti po osnovu tog ugovora, sa oca na ćerku. Da li se na prenos prava svojine na nepokretnosti sa oca na ćerku po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju porez na prenos apsolutnih prava plaća?
 20. Da li se na prenos prava svojine na kući sa zemljištem, po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenom između zeta – davaoca izdržavanja i tasta – primaoca izdržavanja, može ostvariti poresko oslobođenje, ako je izgradnju kuće kao investitor započeo primalac izdržavanja, a nakon zaključenja ugovora a pre smrti primaoca izdržavanja nastavio davalac izdržavanja, sve sa investiciono-tehničkom dokumentacijom za izgradnju izdatom na ime primaoca izdržavanja?
 21. Ima li osnova za poresko oslobođenje kod prenosa prava svojine na stanu po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju na davaoca izdržavanja koji nije u prvom naslednom redu u odnosu na primaoca izdržavanja od kojeg stiče stan?
 22. Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen je između supružnika. Supružnik – primalac izdržavanja nema potomstvo. Po osnovu ugovora prenosi pravo svojine na nepokretnosti drugom supružniku – davaocu izdržavanja. Da li se porez na prenos apsolutnih prava plaća?
 23. Da li se ostvaruje poresko oslobođenje na prenos prava svojine na zgradama izgrađenim do 31. decembra 2004. godine i zemljištu, koji se po osnovu ugovora, vrši sa pravnog lica – subjekta privatizacije u restrukturiranju na drugo pravno lice, umesto isplate duga u novcu koji prenosilac duguje sticaocu prava, ako pravno lice – sticalac prava nije kupac imovine pravnog lica u restrukturiranju u smislu propisa kojima se uređuje privatizacija?
 24. Pravno lice – subjekt privatizacije prenosi uz naknadu apsolutna prava na delu svoje imovine prema propisima kojima se uređuje privatizacija. Da li ostvarivanje prava na poresko oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu konkretnog prenosa dela imovine zavisi od vlasničke strukture subjekta privatizacije?
 25. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje kod razmene zemljišta za zemljište, koja se vrši između fizičkog lica (kome poljoprivreda nije zanimanje) i jedinice lokalne samouprave?
 26. Da li supružnik – davalac doživotnog izdržavanja ima pravo na poresko oslobođenje za nepokretnost koju je stekao od drugog supružnika po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju – ako supružnici nisu imali zajedničku decu?
 27. Da li se ostvaruje poresko oslobođenje na sticanje prava na nepokretnosti – poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora, po osnovu rešenja o povraćaju nepokretnosti u skladu sa zakonom kojim je uređeno vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu?
 28. Da li Republika ima pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kao solidarni jemac za izmirenje poreske obaveze?
 29. Ima li osnova da se Fond oslobodi poreza na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na nepokretnosti na Fond, na ime izmirenja potraživanja Fonda obezbeđenog založnim pravom konstituisanim u korist Fonda, ako je osnivač tog fonda autonomna pokrajina?
 30. Koje uslove treba da ispuni fizičko lice koje kupuje prvi stan i kojim dokazima da dokaže ispunjenje tih uslova, da bi se na prenos prava svojine na stanu po osnovu ugovora o kupoprodaji tom kupcu prvog stana ostvarilo pravo na poresko oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 31. Fizičko lice kupuje kuću radi rešavanja svog stambenog pitanja i stambenog pitanja svog vanbračnog partnera i svog pastorka (deteta vanbračnog partnera). Kuća koju kupuje je za kupca prvi stan u Republici. Po istom ugovoru kupac kupuje i neizgrađeno zemljište koje je granična parcela sa parcelom-zemljištem na kojem je izgrađena kuća koju kupac kupuje.
  Za koja se lica može ostvariti pravo na poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana?
  Da li se pravo na oslobođenje odnosi samo na kuću sa parcelom na kojoj se ona nalazi ili na obe parcele koje kupac stiče istim ugovorom, s obzirom da one faktički čine jedinstvenu celinu – dvorište kuće?
 32. Kupac kupuje prvi stan za sebe, svoje dete i svog vanbračnog partnera. Za koliku površinu stana to pravo može ostvariti?
 33. Kupac za sebe kupuje prvi stan – kuću sa zemljištem – parcelom na kojoj se kuća nalazi. Za koliku površinu zemljišta ima pravo na poresko oslobođenje?
 34. Kupac je kupio 1/2 idealnog dela prvog stana a potom, od drugog suvlasnika, drugu polovinu predmetnog stana. Da li ima pravo na poresko oslobođenje, s obzirom na to da tek kupovinom drugog idealnog dela stiče stan kao jedinstvenu funkcionalnu celinu?
 35. Kad prvi stan kupuje jedno od lica koje je u braku (za sebe a ne i za svog supružnika), da li se kupcem prvog stana smatraju oba supružnika ili samo lice koje je zaključilo ugovor. Da li nakon toga njegov supružnik može kupiti prvi stan za sebe uz oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava – ako su za to ispunjeni ostali propisani uslovi?
 36. Koje lice (prodavac ili kupac) stana ostvaruje oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana?
  Ako je kupac kupio 1/2 idealnog dela prvog stana, za sebe, za koju površinu stana ima pravo na poresko oslobođenje?
 37. Fizičko lice je nakon 1. jula 2006. godine nasledilo, a potom prodalo porodičnu stambenu zgradu. Zgrada je izgrađena bez dozvole, nije legalizovana i naslednik je nikada nije koristio. Ima li pravo na poresko oslobođenje ako kupuje prvi stan?
 38. Da li se ostvaruje poresko oslobođenje ako je kupac stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji stana, bio vlasnik stana na teritoriji Republike Srbije, koji nije koristio s obzirom na njegovu udaljenost od mesta zaposlenja kupca i njegovu malu površinu?
 39. Fizičko lice kupcu prvog stana prenosi pravo svojine na objektu za čiju izgradnju nije izdata investiciono-tehnička dokumentacija i koji nije legalizovan. Da li ima pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 40. Da li je oslobođen poreza na prenos apsolutnih prava prenos prava svojine na stanu sa jedinice lokalne samouprave kao vlasnika stana, po osnovu ugovora o kupoprodaji, na fizičko lice – zakupca stana koji je to pravo stekao na određeno vreme do šest meseci sa mogućnošću kupovine, u skladu sa Zakonom o izbeglicama i regionalnim programom u okviru koga se sprovode projekti stambenog zbrinjavanja izbeglica iz bivših Republika SFRJ?
 41. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje kod prenosa prava svojine na stanu fizičkom licu koje tim prenosom stiče prvi stan, po osnovu ugovora nazvanog Ugovor o zajedničkoj izgradnji?
 42. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje kad je pravo svojine na stanu preneto licu na osnovu čije prve kupovine stana je to pravo jednom ostvareno?
 43. Dva fizička lica (“rođena” braća) koja imaju zajedničko prebivalište kupuju stan, kao kupci po 1/2 idealnog dela prvog stana (za sebe a ne i za treća lica kao članove njihovog porodičnog domaćinstva), po ugovoru overenom od 29.08.2008. godine. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi za poresko oslobođenje, za koliku površinu se to pravo ostvaruje?
 44. Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana, koji fizičko lice kupuje po osnovu ugovora zaključenog 1. februara 2019. godine, ako kupac ima pravo svojine na 1/6 idealnog dela stana koje je steklo po osnovu rešenja o nasleđivanju koje je postalo pravosnažno 6. novembra 2015. godine i nalazi se u evidenciji obveznika poreza na imovinu od 2015. godine?
 45. Da li fizičko lice, koje je pri kupovini prvog stana ostvarilo pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, nakon čega je raskinulo taj ugovor (koji je izvršen) i potom kupilo stan od fizičkog lica i ugovorom preuzelo obavezu da plati porez na prenos apsolutnih prava, ima prava na refundaciju plaćenog poreza na prenos apsolutnih prava plaćenog kod kupovine tog – “drugog” stana?
 46. Da li se kod ostvarivanja prava na poresko oslobođenje kod kupovine prvog stana prebivalište člana porodičnog domaćinstva sa kupcem prvog stana dokazuje na osnovu adrese iz lične karte?
 47. Da li se ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana, kada kupac na dan kupovine prvog stana nije imao prebivalište u Republici Srbiji?
 48. Da li fizičko lice koje kupuje porodičnu stambenu zgradu koja se sastoji od dva stana (pri čemu se računi za infostan i komunalne usluge izdaju za taj objekat kao jedinstvenu celinu) na osnovu Ugovora o prodaji neposrednom pogodbom, zaključenim sa javnim izvršiteljem, kao kupac prvog stana (za sebe i članove svog porodičnog domaćinstva: suprugu i troje dece) ima pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava i da li se to pravo ostvaruje za nepokretnost kao celinu, ili na jedan od dva stana od kojih se konkretna zgrada sastoji?
 49. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje kada prvi stan kupuje lice koje na dan zaključenja ugovora nije imalo prebivalište na teritoriji Republike?
 50. Prvi stan kupuju supružnici, po osnovu jednog ugovora zaključenog od 8. jula 2007. godine, čime postaju suvlasnici na po 1/2 idealnog dela istog. Stan kupuju za sebe i svoje dvoje dece. Za koju površinu se može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, ako su ispunjeni svi propisani uslovi?
 51. Supružnici nemaju zajedničko prebivalište. Ako jedan od njih kupuje prvi stan, da li pravo na poresko oslobođenje može ostvariti i za svog supružnika, za propisanu površinu?
 52. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana ako je kupac pre kupovine stana nasleđem stekao pravo svojine na stanu neodgovarajuće površine za njegovo porodično domaćinstvo, koji ne koristi jer se nalazi daleko od mesta njegovog rada?
  Da li se to pravo može ostvariti ako je kupac nasleđem stekao pravo svojine na stanu nakon kupovine prvog stana?
 53. Ugovor o kupoprodaji prvog stana je overen pre 8.7.2007. godine. Nakon tog datuma je uz taj ugovor zaključen i overen aneks kojim je predmet osnovnog ugovora ostao nepromenjen (kupovina istog stana koji je predmet ugovora), a aneksom je konstatovano da je osnovni ugovor izvršen nakon 8. jula 2007. godine: isplaćena kupoprodajna cena, predaja poseda kupcu.
  Ako su ispunjeni uslovi propisani čl. 31a i 31b Zakona (npr. državljanstvo Republike, prebivalište u Republici…) da li se na prodaju stana kupcu prvog stana po osnovu tog ugovora može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 54. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana, ako fizičko lice razmenjuje stan neodgovarajuće površine za stan odgovarajuće površine za njegovo porodično domaćinstvo?
  Da li je od uticaja na ostvarivanje tog prava to što je od zaključenja do izvršenja ugovora proteklo više godina, što ugovorom o razmeni nije uređena obaveza fizičkog lica da plati porez, kao i da fizičko lice ne bi zaključilo ugovor da je znalo da će biti dužno da plati porez na prenos koji ugovorom vrši?
 55. 1. Kupac prvog stana je, kao prvi stan, kupio kuću koja u svom sastavu ima i tzv. letnju kuhinju, ostavu i šupu za drva. Da li se površina navedenih prostorija uračunava u površinu prvog stana kod ostvarivanja prava na poresko oslobođenje (uz uvažavanje ograničenja da je najviša površina do koje se to pravo može ostvariti za kupca do 40 m2, a za svakog člana njegovog porodičnog domaćinstva za koga kupuje prvi stan do 15 m2)?
  2. Kada (jedan) stan kupuju dva ili više kupaca čime konstituišu susvojinu (npr. bračni drugovi kao kupci), ko ima pravo na poresko oslobođenje i za koliku površinu?
 56. Kada prema evidencijama koje vode nadležni organi, fizičko lice – kupac prvog stana, nema zajedničko prebivalište sa licima za koja želi da kupi prvi stan (npr. u njihovoj ličnoj karti je upisano prebivalište koje nije isto kao prebivalište kupca prvog stana), da li se kod kupovine prvog stana i za ta lica može ostvariti pravo na poresko oslobođenje do propisane površine od 15 m2 po svakom od njih? Može li se faktičko zajedničko prebivalište koje nije saglasno sa podacima iz propisanih evidencija dokazivati na drugi način, kao npr. izjavom dva svedoka?
 57. Kako se popunjava Obrazac IKPS – PPAP – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva, ako se na strani prodavca nalazi više lica (npr. suvlasnici prodaju stan kupcu prvog stana)?
 58. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava po osnovu ugovora kojim se raskida pretežno izvršen ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zbog skrivenih mana?
  Ako fizičko lice koje je bilo kupac prvog stana po ugovoru koji je raskinut nakon raskida kupi “drugi” stan, da li po osnovu te kupovine ima pravo na poresko oslobođenje?
 59. Pravno lice čiji je kapital 100% u privatnoj svojini je steklo stan od Fonda solidarnosti. Kada prvi stan fizičko lice stiče kupovinom od tog pravnog lica, da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 60. Kada fizičko lice kupuje prvi stan po ugovoru o kupoprodaji koji je overen 45 dana pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, broj 61/07) kojim je uvedeno poresko oslobođenje kod kupovine prvog stana, ima li osnova za poresko oslobođenje ako kupac ispunjava ostale propisane uslove?
 61. Kojim dokumentom državljanin Republike Srbije dokazuje tu činjenicu, za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje kod kupovine prvog stana?
 62. Može li se ostvariti pravo na poresko oslobođenje po osnovu prodaje stana kupcu koji ima stan u Republici, ali taj stan nije u mogućnosti da faktički koristi?
 63. Na koji dan se ceni ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje na prenos stana kupcu prvog stana?
 64. Da li se može ostvariti oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju kada fizičko lice pravo svojine na svom prvom stanu u Republici Srbiji stiče po osnovu pravosnažne sudske presude na osnovu priznanja?
 65. Za koju površinu se može ostvariti poresko oslobođenje ako kupac kupuje 2/3 prvog stana za sebe i svog sina koji je član njegovog porodičnog domaćinstva?
 66. Ako fizičko lice koje nema stan u Republici kupuje poslovni prostor tj. “studio atelje” kome nije promenjena namena a koji namerava da koristi za stanovanje, da li ima pravo na poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana?
  Šta čini poresku osnovicu ako se porez plaća?
 67. Fizičko lice je kupilo prvi stan po ugovoru o kupoprodaji overenog 30.08.2007. godine. Izgradnja stana je započela pre 1. januara 2005. godine (tj. pre početka primene Zakona o PDV) a nastavljena nakon tog datuma. Ako su ispunjeni propisani uslovi, da li se kod kupovine tog stana ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava ili pravo na refundaciju PDV-a?
 68. Da li pravo na poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana može ostvariti lice koje je vlasnik kuće izgrađene bez dozvole na poljoprivrednom zemljištu, na koju ne plaća porez na imovinu?
  Da li pravo na poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana može ostvariti lice koji je vlasnik idealnog dela poljoprivrednog zemljišta?
 69. Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana po ugovoru o kupoprodaji stana koji je overen pre 8.7.2007. godine, ako je nakon tog dana zaključen i overen aneks ugovora kojim je uređeno da je osnovni ugovor izvršen?
 70. Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava ako je ugovor o kupoprodaji stana kupcu prvog stana zaključen pre 8.07.2007. godine ali je poreska prijava za utvrđivanje tog poreza podneta posle tog datuma?
 71. Koliko dugo je potrebno da kupac prvog stana i član njegovog porodičnog domaćinstva imaju zajedničko prebivalište, da bi se na prodaju stana kupcu prvog stana ostvarilo pravo na poresko oslobođenje u odgovarajućem obimu za kupca (do 40 m2) i za člana njegovog porodičnog domaćinstva (do 15 m2)?
  Da li je dovoljno da je zajedničko prebivalište uspostavljeno nakon kupovine stana, a pre podnošenja poreske prijave?
 72. Ima li osnova da lice koje je na dan zaključenja ugovora o kupovini svog prvog stana bilo maloletno, ostvari pravo na poresko oslobođenje na prenos prava svojine na stanu koji mu se vrši kao kupcu prvog stana?
 73. Ako je kupac prvog stana maloletno lice i čije ime i za čiji račun ugovor o kupovini prvog stana zaključuje njegov roditelj kao zakonski zastupnik, da li se može ostvariti poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana?
 74. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana ako je prenos prava svojine na stanu izvršen po osnovu ugovora nazvanog ugovor o razmeni, kojim je uređeno da fizičko lice na ime sticanja prava svojine na stanu prenosiocu tog prava kao naknadu daje isključivo novac?
 75. Da li pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ostvaruje prodavac ili kupac?
  Ako su ispunjeni propisani uslovi za poresko oslobođenje, da li se to pravo može ostvariti samo na prenos celog stana, ili i na prenos idealnog dela stana? Koliki je u tom slučaju obim prava na poresko oslobođenje?
 76. Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava ako supružnik kupca prvog stana (za koga kupac prvog stana ne kupuje taj svoj prvi stan) ima u svojini stan na teritoriji Republike Srbije?
 77. Da li se može ostvariti oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava iz čl. 31a i 31b Zakona o porezima na imovinu po osnovu prodaje stana kupcu koji ima stan u svojini u Republici Srbiji, neodgovarajući po površini za njegovo porodično domaćinstvo?
 78. Da li fizičko lice – kupac prvog stana ima pravo na refundaciju plaćenog poreza na dodatu vrednost, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, u slučaju kad prvi stan stiče uz naknadu u novcu, po osnovu ugovora o ustupanju stana zaključenog sa fizičkim licem – ustupiocem koji je taj stan kupio od investitora, pri čemu ustupilac investitor nije isplatio kupoprodajnu cenu u potpunosti, zbog čega konkretno fizičko lice – kupac prvog stana, u skladu sa ugovorom deo kupoprodajne cene plaća ustupiocu a deo investitoru u ime i za račun ustupioca?
 79. Kupac prvog stana je kupio prvi stan čija je izgradnja započeta pre 1.1.2005. godine od strane jednog lica kao investitora a nastavljena nakon tog datuma od strane drugog lica – obveznika PDV, pa je prodaja tog stana delom predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava a delom PDV-om. Da li se kod kupovine tog stana koja se vrši od investitora, po osnovu jednog ugovora, ostvaruje i oslobođenje po poreza na prenos apsolutnih prava i refundacija PDV (srazmerno delu stana koji podleže odgovarajućem porezu), ili samo po jednom od navedenih osnova?
 80. Kada stan prodaju suvlasnici, koje od tih lica podnosi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava? Ako stan kupuje kupac prvog stana, kojem od suvlasnika daje izjavu da kupuje prvi stan?
 81. Da li se pravo na poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana može ostvariti ako su ispunjeni svi propisani uslovi za to, ali se kupac prvog stana nalazi na privremenom radu u inostranstvu? Da li je od uticaja na ostvarivanje tog prava okolnost da se ugovor o kupovini prvog stana zaključuje preko punomoćnika u Republici Srbiji?
 82. Da li se pravo na poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana može ostvariti ako je predmet kupovine stan za koji je u prethodnom prometu ostvareno poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana, a koji taj kupac prvog stana dalje prodaje drugom licu koje tom kupovinom stiče svoj prvi stan u Republici Srbiji (“novi” kupac prvog stana)?
 83. Da li materijalna situacija poreskog obveznika može predstavljati osnov da se on oslobodi poreske obaveze, ili da mu se porez utvrdi primenom niže stope poreza od propisane?
 84. Fizičko lice sa statusom prognanog lica kupuje stan na teritorije Republike Srbije. Ima li to lice pravo na poresko oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 85. Da li Republika ima pravo na poresko oslobođenje ako po osnovu akta državnog organa imaocu prava korišćenja, odnosno držaocu, na objektima u svojini Republike prestaje pravo korišćenja, odnosno državina, kao i kada Republika stiče pravo svojine na nepokretnosti?
 86. Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti – zemljištu koje se vrši u cilju vraćanja, odnosno dodele prava na drugom zemljištu umesto vraćanja ranijem sopstveniku, odnosno pravnom sledbeniku ranijeg sopstvenika?
 87. Kada kupac nepokretnosti slobodnom voljom – pravnim poslom preuzme ispunjenje poreske obaveze prodavca po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava, može li se osloboditi te obaveze zbog teške materijalne situacije?
 88. Da li se plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava može osloboditi poreski obveznik koji je korisnik budžetskih sredstava, ako je sa tim oslobođenjem saglasna jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je nepokretnost, obzirom da se toj jedinici lokalne samouprave ustupa prihod ostvaren po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava?
 89. Da li presuda suda doneta u upravnom sporu kojom je odlučeno o zakonitosti rešenja o utvrđivanju poreza, može biti osnov za ostvarivanje prava na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 90. Da li postoji zakonski osnov za oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu prava svojine na stanovima po osnovu pravnog posla nazvanog Ugovorom o otkupu stanova, prema kome je prodavac Fondacija za rešavanje stambenih potreba mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu, u ime i za račun Republike Srbije, a kupci fizička lica koja stanove koji su predmet ugovora koriste po osnovu zakupa?
 91. Da li su “poreski dužnik i jemci poreskog dužnika oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava” u slučaju kad privredno društvo davanjem umesto plaćanja namiruje potraživanja Republike Srbije po osnovu javnih prihoda Republike Srbije, koje se realizuje na osnovu overenih sporazuma o namirenju poreske obaveze davanjem umesto plaćanja?

6. Utvrđivanje i naplata poreza (čl. 32, 33a, 34, 35a, 36, 39b, 40 i 40a)

 1. Kome se utvrđuje poreska obaveza ako nastupi smrt obveznika pre utvrđivanja poreza? Ko je dužan da izmiri utvrđenu obavezu obvezniku, ako obveznik umre pre utvrđivanja poreza?
  Kome se utvrđuje porez ako pre utvrđivanja poreza nastupi smrt kupca?
 2. Ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti kupac se obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava koji bude utvrđen po tom ugovoru. Prodavac ima pravo na poresko oslobođenje. Da li je u tom slučaju kupac poreski obveznik tj. da li će se poreska obaveza utvrditi kupcu?
 3. Ima li poreski obveznik ovlašćenje da sam obračuna i uplati porez na prenos apsolutnih prava?
 4. Ugovorne stranke su zaključile ugovor o prenosu prava korišćenja građevinskog zemljišta po kom osnovu je porez na prenos apsolutnih prava utvrđen i naplaćen. Nakon toga je sud poništio ugovor. Da li obveznik može u 2006. godini ostvariti pravo na povraćaj poreza plaćenog u 1997. godini?
  Ukoliko to ne može, a između istih ugovornih strana dođe do zaključenja “novog” ugovora koji za predmet ima prenos prava na istom građevinskom zemljištu, da li je obveznik po tom ugovoru dužan da plati porez na prenos apsolutnih prava?
 5. Kada kupac preuzme izmirenje poreske obaveze na prenos apsolutnih prava, da li se rok od 15 dana, za plaćanje poreza, računa od dana kada je rešenje o utvrđivanju poreza dostavljeno obvezniku ili od dana kada je dostavljeno kupcu?
 6. Ugovorom je uređeno da se naknada za prenos prava na gradskom građevinskom zemljištu isplaćuje u obrocima. Ima li osnova da se i poreska obaveza isplaćuje u obrocima, u vreme prijema kupoprodajne cene i srazmerno njenoj visini koju obveznik pri svakom obroku prima?
 7. Kada stranke ugovorom urede da se na prenos prava po tom ugovoru porez na prenos apsolutnih prava ne plaća, da li se pravo na poresko oslobođenje može ostvariti iako Zakonom nije propisano?
  Kada kupac nepokretnosti ugovorom preuzme ispunjenje poreske obaveze, da li poreski organ može po svom izboru zahtevati da tu obavezu izmiri ili kupac ili prodavac? Da li solidarni jemac ima svojstvo stranke u postupku utvrđivanja poreza?
 8. Da li se voljom ugovornih stranaka iz ugovora kojim se prenose apsolutna prava može menjati poreski obveznik ili rok za izmirenje poreske obaveze?
 9. Da li se može ostvariti pravo na povraćaj plaćenog poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju raskida ugovora o kupoprodaji nepokretnosti?
 10. U kom roku se plaća porez na prenos apsolutnih prava?
 11. Fizičko lice je prodalo nepokretnost i u vezi sa tom prodajom utvrđen je i naplaćen porez na prenos apsolutnih prava. Poresku obavezu izmirio je kupac, s obzirom da je ugovorom preuzeo obavezu plaćanja poreza. Nakon toga, došlo je do izmene zakona kojom je, između ostalog, smanjena poreska stopa. S obzirom na to da je kupac u teškoj materijalnoj situaciji, ima li zakonskog osnova da mu se izvrši povraćaj dela plaćenog poreza koji odgovara razlici između plaćenog poreza i poreza koji bi bio utvrđen po “novoj” poreskoj stopi?
 12. Prodavac stana je greškom obračunao i u računu iskazao porez na dodatu vrednost, iako je reč o prometu na koji se ne plaća PDV. Da li ima obavezu da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava za taj (isti) prenos?
 13. Da li je prestala obaveza po osnovu neplaćenog poreza na prenos apsolutnih prava pravnom licu nad kojim je pravosnažnim rešenjem zaključen stečajni postupak bankrotstvom, u slučaju kad radi naplate tog duga nije upisano založno pravo u javnim knjigama ili registrima, niti je drugo lice odgovorno za njeno ispunjenje?
 14. Da li je davalac izdržavanja dužan da izmiri neizmirenu poresku obavezu umrlog primaoca izdržavanja po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava, ako od njega nije stekao imovinu osim po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju?
 15. Ima li osnova da se obvezniku otpiše kamata na dug po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava, ako je obveznik blagovremeno dao nosiocu platnog prometa nalog da sa njegovog računa dugovani iznos novca prenese na propisani uplatni račun za uplatu poreza na prenos apsolutnih prava, ali je greškom službenika koji je vršio obradu naloga za uplatu, porez uplaćen na račun na koji se plaća porez na imovinu?
 16. Da li je fizičko lice kome je utvrđen porez na prenos apsolutnih prava a koje je nakon toga promenilo lično ime, dužno da izmiri poresku obavezu koja mu je utvrđena (sa prethodnim imenom)?
 17. Kada ne postoji poreska obaveza poreskog obveznika jer je oslobođen plaćanja poreza, da li se porez utvrđuje kupcu kao jemcu?
 18. Ako jedan učesnik u razmeni podnese poresku prijavu a drugi ne, da li poreski organ utvrđuje porez i drugom učesniku u razmeni za pravo koje je to lice prenelo?

7. Jemstvo (član 42. Zakona)

 1. Da li preuzimanjem obaveze da će izmiriti porez na prenos apsolutnih prava kupac nepokretnosti postaje poreski obveznik?
 2. Da li preuzimanjem obaveze da će izmiriti porez na prenos apsolutnih prava kupac nepokretnosti postaje poreski obveznik, što bi značilo da prodavac po tom osnovu nema poresku obavezu na prenos apsolutnih prava?
  Šta podrazumeva solidarno jemstvo za izmirenje poreza na prenos apsolutnih prava?
 3. Da li je poreski organ dužan da kupcu – solidarnom jemcu pruži mogućnost učešća u postupku utvrđivanja i naplate poreza na prenos apsolutnih prava?
 4. Da li se rešenje o utvrđivanju poreza na prenos apsolutnih prava dostavlja i solidarnom jemcu? Da li je obaveza solidarnog jemca samostalna ili zavisi od obaveze poreskog obveznika?
 5. Da li poreski organ može od lica na koje je apsolutno pravo uz naknadu preneto (npr. od kupca nepokretnosti) zahtevati da obavezu izmiri i bez prethodnog pokušaja da obavezu naplati od prenosioca prava?
  Da li kupac nepokretnosti, kao solidarni jemac za izmirenje poreske obaveze na prenos apsolutnih prava, ima pravo da učestvuje u poreskom postupku?
 6. Koje lice se smatra supsidijarnim jemcem? Šta znači supsidijarno jemstvo u odnosu na izmirenje poreske obaveze na prenos apsolutnih prava?
 7. Da li je kod sticanja nepokretnosti na osnovu pravnog posla uz naknadu, pri čemu je prenosilac prava na toj nepokretnosti to pravo stekao izvođenjem od pravnog prethodnika, u odnosu u kome porez nije plaćen, “poslednji” sticalac jemac za plaćanje poreza po osnovu tog ugovornog odnosa u kojem nije bio ugovorna strana?
 8. Kada prestaje obaveza kupca, kao jemca na izmirivanje obaveze po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava?
 9. Kada ugovorom sa prodavcem kupac preuzme obavezu izmirenja poreza na prenos apsolutnih prava, da li se može osloboditi plaćanja te obaveze?
  U kom roku je nerezidentni obveznik, koji je stekao imovinu koja podleže oporezivanju u Republici Srbiji, dužan da obavesti Poresku upravu o svom poreskom punomoćniku?
 10. Fizička lica su privrednom društvu prenela pravo svojine na zemljištu i na taj prenos je 2017. godine utvrđen i plaćen porez na prenos apsolutnih prava. Naknadu za prenos čine ugovorom opredeljeni stanovi koje je privredno društvo kao investitor izgradilo na predmetnom zemljištu (tom licu je izdata građevinska dozvola i na taj prenos je obračunat i plaćen PDV) pri čemu je vrednost stanova koji se po tom osnovu prenose fizičkim licima veća od vrednosti ustupljenog zemljišta. Da li se u tom slučaju “dodatno utvrđuje i doplaćuje” porez na prenos apsolutnih prava u slučaju razlike vrednosti u postupku razmene nepokretnosti?
 11. Da li su “poreski dužnik i jemci poreskog dužnika oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava” u slučaju kad privredno društvo na osnovu odredaba člana 67. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, davanjem umesto plaćanja namiruje potraživanja Republike Srbije po osnovu javnih prihoda Republike Srbije, koje se realizuje na osnovu overenih sporazuma o namirenju poreske obaveze davanjem umesto plaćanja?