Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

Informator 6/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Obustava novčanog potraživanja od zarade zaposlenog, sa i bez njegove saglasnosti, shodno članu 123. zakona o radu
 • Izvršenje na zaradi shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja
 • Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznaka vrste prihoda (OVP) za određena primanja na koja se plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Informator 5/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1.02.2021. godine
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2020. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2021. godine
 • Prva rata odloženih poreza i doprinosa za privredne subjekte u privatnom sektoru dospeva za plaćanje 10.02.2021. godine
 • Prava na finansijsku podršku porodici sa decom i novčana davanja porodiljama na teritoriji Grada Beograda od 1.01.2021. godine

Informator 4/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Zakonska i profesionalna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Podela pravnih lica u zavisnosti od toga koju profesionalnu, odnosno zakonsku regulativu primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Dostavljanje, prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2020. godinu – rokovi
 • Praktična primena MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima

Informator 2-3/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski bilans i poreska prijava za 2020. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Doneta je nova Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno  radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava

PDV 1/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Promet upotrebljavanih (polovnih) putničkih, teretnih i ostalih motornih vozila /sa posebnim osvrtom na izmenjeni poseban postupak oporezivanja motornih vozila koji se primenjuje od 1. januara 2021. godine/
 • Od 1. januara 2021. godine na snazi su izmene i dopune pojedinih pravilnika koji propisuju bližu primenu odredaba Zakona o PDV-u i novi pravilnik koji propisuje poseban postupak oporezivanja prometa polovnih dobara umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta

Informator 1/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Propisan je postupak i način plaćanja na rate javnih prihoda čija je dospelost za plaćanje odložena kao fiskalna pogodnost u uslovima pandemije bolesti COVID-19
 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine
 • Minimalna zarada od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/
 • Maksimale zarade i najviše plate, odnosno zarade u javnom sektoru počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine

Informator 28/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Povoljniji uslovi za zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava počev od 1.01.2021. godine

PDV 12/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1.01.2021. godine

Informator 27/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Visina prava na naknadu zarade, odnosno plate zaposlenih za vreme karantina u kućnim uslovima (zdravih lica), kućne izolacije (obolelih lica) zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 i za vreme bolničkog lečenja od ove bolesti
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezima na imovinu – prikaz usvojenih izmena i dopuna

Informator 26/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stupile su na snagu 13.11.2020. godine
 • Način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika i način obračuna poreza i doprinosa na zarade ovih obveznika /shodno novodonetom pravilniku, članu 15v ZPDG i članu 15a Zakona o doprinosima/
 • Računovodstveno obuhvatanje klasičnog (operativnog) zakupa u skladu sa novim MSFI 16 – Lizing
 • Radni i neradni dani u 2021. godini i mogući mesečni fond sati za 2021. godinu

PDV 11/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Određivanje mesta prometa prevoznih usluga i ostalih usluga povezanih sa prevoznim sredstvima
 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)

Informator 25/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Način utvrđivanja visine penzije u 2020. i u 2021. godini (usklađivanje opšteg boda i penzije po “švajcarskoj formuli”)
 • Izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama /opšti izuzeci i ugovori između povezanih subjekata/
 • Zatezna kamata