Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana:

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 20/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. VLADA RS JE PREDLOŽILA ZAKON O BUDŽETU RS ZA 2024. GODINU I IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BUŽETSKOM SISTEMU, POJEDINIH PORESKIH ZAKONA, ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Utvrđen je Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
  • Procenat povećanja plata, počev od plate za januar 2024. godine
  • Osnovice za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike, zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina, lekare i ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i funkcionere – počev od plate za januar 2024. godine
  • Osnovice za obračun i isplatu plata za sudije, glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, predsednika i sudije Ustavnog suda – počev od plate za januar 2024. godine
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Izmene u Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (primenjivaće se od 1.01.2024. godine)
  • Predloženo je povećanje poreske olakšice iz člana 15a ZPDG – sa 21.712 dinara na 25.000 dinara
  • Predloženo je produženje roka za zapošljavanje novih lica
 • Izmene u Zakonu o porezima na imovinu (stupaju na snagu 1.01.2024. godine)
 • Izmene u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (primenjuju se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu)
 • Izmene i dopune u Zakonu o zdravstvenom osiguranju (stupiće na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu)
  • Predložena je izmena broja dana do kojih izabrani lekar može utvrditi privremenu sprečenost za rad u slučaju povezivanja privremene sprečenosti za rad sa prekidom ili bez prekida
  • Poslodavac više nema obavezu obračuna naknade zarade za zaposlene koji su privremeno sprečeni za rad duže od 30 dana, već samo podnosi zahtev za isplatu naknade zarade filijali RFZO, koja vrši obračun ove naknade
  • Predložen je novi rok za dostavljanje zahteva za ostvarivanje naknade zarade
  • Predlaže se da osigurano lice kome je utvrđen i status borca u skladu sa propisima o zaštiti boraca, ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira da li je uplaćen dospeli doprinos
  • Predlaže se da izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 30 dana, a u izuzetnim slučajevima do 60 dana
  • Predložene su izmene u nadležnosti prvostepene lekarske komisije RFZO
  • Usklađivanje kaznenih odredbi
 • Izmene i dopune u Zakonu o javnim nabavkama (u primeni od 1.01.2024. godine)

III. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

IV. IZMENJEN JE PRAVILNIK KOJIM SE UTVRĐUJU RADNA MESTA, ODNOSNO POSLOVI NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U PORESKOJ UPRAVI – SEKTORU PORESKE POLICIJE

V. PRAVO ZAPOSLENOG NA ODSUSTVO SA RADA NA PRVI DAN NJEGOVE KRSNE SLAVE I NA UVEĆANJE ZARADE ZA RAD NA PRVI DAN KRSNE SLAVE

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada na prvi dan njegove krsne slave
 • Pravo zaposlenih na uvećanje zarade za rad na prvi dan njegove krsne slave
 • Model Izjave koju zaposleni daje poslodavcu u vezi sa korišćenjem slobodnog dana po osnovu svoje krsne slave

VI. OSTVARIVANJE PRAVA, VISINA I NAČIN OBRAČUNA NAKNADA ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE

 • Naknada zarade za lice u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu
 • Naknada plate državnih službenika i nameštenika za vreme vršenja vojne obaveze
 • Naknada licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja delatnost
 • Naknada zarade za lice koje nije obavezno osigurano po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti
 • Način isplata naknada za vršenje vojne obaveze licu koje obavlja samostalnu delatnost, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti
 • Naknada ostalih troškova

VII. AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU (rok za donošenje akata je 30.11.2023. godine)

 • Odluke koje su JLS dužne da donesu
  • Odluka o stopama poreza na imovinu
  • Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone
  • Odluka o prosečnim cenama kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama
  • Odluka o koeficijentima za nepokretnosti u zonama
  • Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću (2023.) godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni
 • Akt koji JLS može (a ne mora) da donese
  • Odluka o visini stope amortizacije
  • Odluka da se neizgrađeno građevinsko zemljište koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materijala ili šuma, razvrstava u poljoprivredno ili u šumsko zemljište

VIII. ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA

 • Mogućnost odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na zahtev poreskog obveznika
 • Postupak za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Pravne posledice odlaganja dugovanog poreza
 • Pravne posledice neplaćanja dugovanog poreza u rokovima iz rešenja/sporazuma o odlaganju plaćanja, odnosno neplaćanja tekućih obaveza

IX. USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA PROPISANIH ZAKONOM O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ZA 5,5% VRŠI SE POČEV OD ISPLATA ZA OKTOBAR 2023. GODINE

X. PRAVA INVALIDA RADA II i III KATEGORIJE ZA VREME RADNOG ODNOSA, PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA I U SLUČAJU PONOVNOG ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 • Pravo zaposlenih invalida rada II i III kategorije invalidnosti na zaradu i naknadu zarade na teret poslodavca i na teret RFZO, kao i na naknadu na teret Fonda PIO
 • Pravo na otpremninu prilikom prestanka radnog odnosa invalidima rada II i III kategorije po osnovu “tehnološkog viška”
 • Pravo na novčanu naknadu invalida rada II i III kategorije invalidnosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje i način njenog obračuna i isplate
 • Prava invalida rada II i III kategorije – korisnika posebnog vida invalidske penzije kao prevedenog prava

XI. O NEKIM PITANJIMA VEZANIM ZA PORESKI TRETMAN NASTAVKA OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo
  • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo sa stanovišta PDV-a
  • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo sa stanovišta poreza na prenos apsolutnih prava
 • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo sa stanovišta poreza na kapitalni dobitak
 • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo sa stanovišta poreza na imovinu u tzv. statici
 • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje konačne obaveze po osnovu poreza na dohodak građana – na prihode od samostalne delatnosti
 • Podnošenje akontacione poreske prijave za porez na dobit pravnih lica
 • Pravo privrednog društva na povraćaj više plaćenog poreza, odnosno na poresku refakciju
 • Odgovornost privrednog društva za poreske obaveze preduzetnika
 • Brisanje preduzetnika iz sistema PDV-a i evidentiranje privrednog društva u sistem PDV-a