Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 291

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 2-3/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2019. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT

 • Propisi
 • Obveznici poreza na dobit
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreske obaveze za 2019. godinu i uplata poreza
 • Povraćaj više plaćenog poreza
 • Plaćanje akontacija poreza na dobit u 2020. godini

PRVI DEO
SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

1. Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 1)

A. Dobit i gubitak pre oporezivanja

I. Rezultat u Bilansu uspeha

II. Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona (iskazani u Bilansu uspeha)

III. Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu

 • Amortizacija po poreskim propisima
 • Otpis potraživanja
 • Specifičnosti u vezi sa otpisom kod banaka
 • Ispravka vrednosti (indirektan otpis) potraživanja
 • Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja
 • Dugoročna rezervisanja
 • Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
 • Priznavanje troškova neposredno povezanih sa istraživanjem i razvojem u dvostruko uvećanom iznosu
 • Obavljanje istraživanja i razvoja u Republici
 • Dokumentacija koju obveznik treba da priloži
 • Način vođenja evidencije troškova istraživanja i razvoja

IV. Usklađivanje prihoda

 • Aneks Obrasca PB 1
 • Izjava koju filijala dostavlja matičnom pravnom licu
 • Obračun poreskog kredita na Aneksu Obrasca PB 1
 • Primer obračuna poreskog kredita
 • Primer popunjenog Obrasca IPD
 • Primer popunjenog Aneksa Obrasca PB 1
 • Aneks 1 Obrasca PB 1
 • Izjava koju isplatilac dostavlja primaocu prihoda
 • Obračun poreskog kredita na Aneksu 1 Obrasca PB 1
 • Primer obračuna poreskog kredita
 • Primer popunjenog Obrasca IPD 1
 • Primer popunjenog Aneksa 1 Obrasca PB 1
 • Aneks 2 Obrasca PB 1
 • Primer obračuna poreskog kredita
 • Primer popunjenog Aneksa 2 Obrasca PB 1
 • Izuzimanje kvalifikovanog prihoda
 • Primer Obrasca OKP

V. Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)

 • Forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama
 • Dokumentacija o transfernim cenama u formi izveštaja
 • Primer tabele funkcionalne analize
 • Izbor i način primene metode po principu “van dohvata ruke”
 • Primeri primene metode uporedive cene na tržištu
 • Primer primene metode cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu
 • Primer korišćenja metode transakcione neto marže
 • Unošenje podataka o rashodima i prihodima po osnovu transfernih cena u poreski bilans

VI. Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

VII. Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

VIII. Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja “utanjene kapitalizacije”

 • Način utvrđivanja kamate između povezanih lica koja se ne priznaje u poreskom bilansu
 • Primer popunjenog Obrasca OK

IX. Dobit usklađena na način propisan Zakonom

 • Gubitak
 • Prenos gubitka u slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica
 • Prenos gubitka u slučaju statusnih promena
 • Prenos gubitka u postupku likvidacije

B. Kapitalni dobici i gubici

 • Određivanje kapitalnog dobitka, odnosno gubitka
 • Primer popunjenog Obrasca PB 1

2. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit – Obrazac PDP

 • Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije (red. br. 4. Obrasca PDP)
 • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (red. br. 5. Obrasca PDP)
 • Poresko oslobođenje u skladu sa članom 46. Zakona (red. br. 5.4.2 IL)
 • Poresko oslobođenje po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u sopstvenu delatnost (red. br. 5.4.3 PK/PK1)
 • Primer popunjenog Obrasca PK
 • Primer popunjenog Obrasca PK 1
 • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona (red. br. 5.4.4 SU)
 • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona
 • Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva na osnovu koga se utvrđuje umanjenje obračunatog poreza
 • Primer popunjenog Obrasca SU
 • Umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 51. Zakona, tj. po osnovu plaćenog poreza na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi
 • Umanjenje obračunatog poreza za plaćeni porez na dobit i porez po odbitku na dividende i učešće u dobiti koje je matičnom pravnom licu isplatila njegova nerezidentna filijala
 • Umanjenje obračunatog poreza za porez po odbitku plaćen u drugoj državi na prihode po osnovu kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi
 • Umanjenje obračunatog poreza za porez koji je plaćen u drugoj državi na ostvareni kapitalni dobitak po osnovu prodaje imovine u toj drugoj državi (red. br. 5.4.8. Aneksa 2 PB 1)
 • Umanjenje obračunatog poreza po osnovu ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j Zakona (red. br. 5.4.9. PK 5)
 • Primer Obrasca PK 5
 • Obračun poreza usled gubitka prava na poreski podsticaj
 • Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije (red. br. 6. Obrasca PDP)
 • Podaci o poreskom konsolidovanju (red. br. 7. Obrasca PDP)
 • Primer popunjenog Obrasca KPB
 • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika (red. br. 11 Obrasca PDP)
 • Primer popunjenog Obrasca PDP

DRUGI DEO
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja vodi poslovne knjige
 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja ne vodi poslovne knjige
  • Primer popunjenog Obrasca PBPJ

TREĆI DEO
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA DRUGA PRAVNA LICA – NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 • Oporezivanje nedobitnih organizacija
 • Oslobođenje od plaćanja poreza
 • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem – Obrazac PBN
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike – Obrazac PBN 1
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za druga pravna lica – Obrazac PBN 1
  •  Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za banke – Obrazac PBN 2 – odredbe o popunjavanju
  • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje Kontni okvir za Narodnu banku Srbije – Obrazac PBN 3 – odredbe o popunjavanju
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDP)

ČETVRTI DEO
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2019. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 2)
  • Sastavljanje poreske prijave

II. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

III. USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA OD JANUARA 2020. GODINE

IV. DONET JE PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD TE AGENCIJE

V. VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI (OCENJIVANJE) DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA 2019. GODINU VRŠI SE DO KRAJA JANUARA, ODNOSNO FEBRUARA 2020. GODINE

VI. OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU I KATALOGA VRSTE PRIHODA

VII. PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

VIII. FIZIČKA LICA I DRUGI OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE PRIJAVLJUJU PROMENE NA IMOVINI DO 31. JANUARA 2020. GODINE

IX. VLADA REPUBLIKE SRBIJE JE NOVOM UREDBOM UREDILA BLIŽE USLOVE, KRITERIJUME I ELEMENTE ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE POČEV OD 1.01.2020. GODINE

 • Uslovi za paušalno oporezivanje
 • Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
 • Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
 • Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
 • Prelazne odredbe Uredbe
 • Prilog: Odgovori Poreske uprave na najčešće postavljana pitanja u vezi sa novom procedurom obračuna paušalnog poreza

X. NOVA JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA NA SNAZI JE OD 1. JANUARA 2020. GODINE