Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 211

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator br. 2-3/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ dvobroja 2-3/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PRAVO ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA U JANUARU 2024. GODINE

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Nove godine
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja “pravoslavnog Božića” – 7. januar 2024. godine
   • Preporuka Vlade Republike Srbije da se drugi dan Božića – 8. januar 2024. godine (ponedeljak) praznuje
 • Obračun naknade zarade za dane novogodišnjih i božićnih praznika u januaru 2024. godine
  • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
  • Primeri obračuna zarade i naknade zarade za vreme praznovanja novogodišnjih i božićnih praznika
   • Povezivanje praznika u januaru 2024. godine sa danima godišnjeg odmora
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada u te dane
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
  • Primeri obračuna zarade, uvećane zarade za rad na dan praznika i naknade zarade za dane praznovanja novogodišnjih praznika 1. i 2.01.2024. godine
  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan Božića 7. januara 2024. godine (nedelja)
   • Primer obračuna zarade i uvećane zarade za rad na dan Božića (7. januar – nedelja)
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika, shodno drugim zakonima

III. UVEĆANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA PROPISANIH ZAKONOM O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ZA 14,8% VRŠI SE POČEV OD ISPLATA ZA JANUAR 2024. GODINE

IV. PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2023. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT

 • Propisi
 • Obveznici poreza na dobit
  • Obveznici poreza na dobit – rezidenti
  • Obveznici poreza na dobit – nerezidenti
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreske obaveze za 2023. godinu i uplata poreza
 • Povraćaj više plaćenog poreza
 • Plaćanje akontacija poreza na dobit u 2024. godini

PRVI DEO: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

 • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 1)
 • A. Dobit i gubitak pre oporezivanja
 • I. Rezultat u Bilansu uspeha
 • II. Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona (iskazani u Bilansu uspeha)
 • III. Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu
 • Amortizacija po poreskim propisima
 • Otpis potraživanja
 • Specifičnosti u vezi sa otpisom kod banaka
 • Ispravka vrednosti (indirektan otpis) potraživanja
 • Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja
 • Dugoročna rezervisanja
 • Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
 • Priznavanje troškova neposredno povezanih sa istraživanjem i razvojem u dvostruko uvećanom iznosu
 • Obavljanje istraživanja i razvoja u Republici
 • Dokumentacija koju obveznik treba da priloži
 • Način vođenja evidencije troškova istraživanja i razvoja
 • IV. Usklađivanje prihoda
 • Aneks Obrasca PB 1
 • Izjava koju filijala dostavlja matičnom pravnom licu
 • Obračun poreskog kredita na Aneksu Obrasca PB 1
 • Primer obračuna poreskog kredita
 • Aneks 1 Obrasca PB 1
 • Izjava koju isplatilac dostavlja primaocu prihoda
 • Obračun poreskog kredita na Aneksu 1 Obrasca PB 1
 • Primer obračuna poreskog kredita
 • Aneks 2 Obrasca PB 1
 • Primer obračuna poreskog kredita
 • Izuzimanje kvalifikovanog prihoda
 • V. Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)
 • Forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama
 • Izbor i način primene metode po principu “van dohvata ruke”
 • Iskazivanje efekta transfernih cena
 • Unošenje podataka o rashodima i prihodima po osnovu transfernih cena u poreski bilans
 • Dostavljanje godišnjeg izveštaja o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica
 • Uslovi, sadržina i način podnošenja godišnjeg izveštaja
 • VI. Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
 • VII. Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
 • VIII. Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja “utanjene kapitalizacije”
 • Način utvrđivanja kamate između povezanih lica koja se ne priznaje u poreskom bilansu
 • IX. Dobit usklađena na način propisan Zakonom
 • Gubitak
 • Prenos gubitka u slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica
 • Prenos gubitka u slučaju statusnih promena
 • Prenos gubitka u postupku likvidacije
 • B. KAPITALNI DOBICI I GUBICI
  • – Određivanje kapitalnog dobitka, odnosno gubitka
  • 1) Određivanje prodajne cene
  • 2) Određivanje nabavne cene
  • 3) Uključivanje kapitalnih dobitaka/gubitaka u oporezivu dobit
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit – Obrazac PDP
  • Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije (red. br. 4. Obrasca PDP)
  • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (red. br. 5. Obrasca PDP)
  • Poresko oslobođenje u skladu sa članom 46. Zakona (red. br. 5.4.2 IL)
  • Poresko oslobođenje po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u sopstvenu delatnost (red. br. 5.4.3 PK/PK1)
  • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona (red. br. 5.4.4 SU)
  • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona
  • Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva na osnovu koga se utvrđuje umanjenje obračunatog poreza
  • Umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 51. Zakona, tj. po osnovu plaćenog poreza na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi
  • Umanjenje obračunatog poreza za plaćeni porez na dobit i porez po odbitku na dividende i učešće u dobiti koje je matičnom pravnom licu isplatila njegova nerezidentna filijala
  • Umanjenje obračunatog poreza za porez po odbitku plaćen u drugoj državi na prihode po osnovu kamata, autorskih naknada, naknada  po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi
  • Umanjenje obračunatog poreza za porez koji je plaćen u drugoj državi na ostvareni kapitalni dobitak po osnovu prodaje imovine u toj drugoj državi (red. br. 5.4.8. Aneksa 2 PB 1)
  • Umanjenje obračunatog poreza po osnovu ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j Zakona (red. br. 5.4.9. PK 5)
  • Umanjenje obračunatog poreza za poreski kredit banaka iz člana 50k Zakona (red. br. 5.4.10 OPKB 1)
  • Obračun poreza usled gubitka prava na poreski podsticaj
  • Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije (red. br. 6. Obrasca PDP)
  • Podaci o poreskom konsolidovanju (red. br. 7. Obrasca PDP)
  • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika (red. br. 11 Obrasca PDP)

DRUGI DEO: PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja vodi poslovne knjige
  • Poreski bilans ogranka – Obrazac PB 1
  • Poreska prijava ogranka – Obrazac PDP
 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja ne vodi poslovne knjige
  • Poreski bilans stalne poslovne jedinice koja ne vodi poslovne knjige – Obrazac PBPJ
  • Poreska prijava stalne poslovne jedinice koja ne vodi poslovne knjige – Obrazac PDP

TREĆI DEO: SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA DRUGA PRAVNA LICA – NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 • Oporezivanje nedobitnih organizacija
  • Šta se smatra, a šta ne, prihodima ostvarenim na tržištu?
 • Oslobođenje od plaćanja poreza
 • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem – Obrazac PBN –
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike – Obrazac PBN 1 –
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za druga pravna lica – Obrazac PBN 1 –
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za banke – Obrazac PBN 2 – odredbe o popunjavanju
  • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje Kontni okvir za Narodnu banku Srbije – Obrazac PBN 3 – odredbe o popunjavanju
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDP)
  • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze za nedobitne organizacije (red. br. 5A Obrasca PDP)
  • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika /zastupnika (red. br. 11. Obrasca PDP)

ČETVRTI DEO: PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2023. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 2)
  • Sastavljanje poreske prijave