Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 120

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 6/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 6/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

III. REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2023. GODINE

IV. DAN ŽENA – 8. MART /PORESKI TRETMAN DAVANJA POKLONA I ORGANIZOVANJA PROSLAVA/

 • Pravo na darivanje žena povodom 8. marta definiše se opštim aktom ili odlukom poslodavca
 • Način obračuna poreza i doprinosa pri isplati davanja za Dan žena ženama zaposlenim kod isplatioca
  • Primeri obračuna pri isplati poklona povodom 8. marta u zavisnosti od toga da li se isplata vrši pri konačnoj isplati zarade ili kao prva isplata (akontacija) zarade
 • Poreski tretman poklon vaučera koje poslodavac poklanja ženama povodom Dana žena – 8. marta
 • Način obračuna poreza i doprinosa pri darivanju žena koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona
 • Način obračuna poreza na poklone licima koja su kod poslodavca u okviru Programa “Moja prva plata”
  • Prilog: Tabelarni pregled poreskog tretmana davanja poklona povodom Dana žena – 8. marta, u zavisnosti od toga kome se daju pokloni i iz kojih sredstava se isplaćuju
 • Tretman ugostiteljskih usluga i/ili angažovanja izvođača prilikom obeležavanja Dana žena
 • Tretman davanja poklona povodom Dana žena sa aspekta PDV-a

V. OBAVEZE PODNOŠENJA PRIJAVA, ODNOSNO GODIŠNJIH IZVEŠTAJA I PODSETNIK NA VISINU POJEDINIH NAKNADA – U SKLADU SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

 • Obaveza podnošenja prijava za naknade koje obveznik sam utvrđuje
  • Naknada za primenjena geološka istraživanja
  • Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina
  • Naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte
  • Naknada za unapređenje energetske efikasnosti
  • Naknada za korišćenje drveta
  • Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači
  • Naknada za korišćenje ribarskog područja
 • Tabela 1. Rekapitulacija naknada koje obveznik sam utvrđuje, obračunskih perioda, rokova podnošenja obrazaca i rokova za plaćanje
 • Druge obaveze koje su propisane zakonom za obveznike naknada za korišćenje javnih dobara koje se utvrđuju rešenjem nadležnog organa
  • Obaveza podnošenja prijava/izveštaja sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade
   • Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine
   • Naknada za neposredno zagađivanje voda
   • Naknada za posredno zagađivanje voda
   • Naknada za korišćenje luka i pristaništa – naknada za upotrebu obale
   • Naknada za vode
   • Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
   • Naknada za zagađivanje životne sredine SO2, NO2, praškastim materijama
   • Naknada za zagađivanje voda
   • Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora
  • Tabela 2. – Rekapitulacija obaveza podnošenja podataka od značaja za utvrđivanje naknade, rokova dostavljanja
   • Obaveza podnošenja izveštaja
    • Obaveza podnošenja izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine
  • Tabela 3. Rekapitulacija izveštaja koji se podnose Agenciji za zaštitu životne sredine unosom u Nacionalni registar izvora zagađivanja
   • Obaveza podnošenja izveštaja Ministarstvu finansija

VI. PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2023. GODINU

 • Zarade
  • Bruto zarade u Republici Srbiji u 2023. godini
   • Kretanje bruto zarada (mesec prema mesecu) u 2023. godini – mesečni nominalni indeksi
  • Prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u RS po delatnostima za 2023. godinu i rang delatnosti prema prosečnoj bruto zaradi za I-XII/2023
  • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u Republici Srbiji u 2023. godini
   • Kretanje zarada bez poreza i doprinosa (mesec prema mesecu) u 2023. godini – mesečni nominalni indeksi
  • Prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS bez poreza i doprinosa (neto) po delatnostima za 2023. godinu i rang delatnosti prema prosečnoj neto zaradi za I-XII/2023
  • Medijalna zarada u 2023. godini (po mesecima)
  • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – do 5. u mesecu za prethodni mesec na osnovu podataka o prosečnim zaradama po mesecima u 2023. godini
  • Pregled najnižih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 1.09.2004. do 31.12.2024. godine (po periodima)
  • Najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. i 2024. godini
  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje) u 2023. godini
  • Osnovice doprinosa na koje se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje u 2023. godini
  • Osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu RS (2010-2023)
  • Kretanje stopa poreza na zarade u periodu 2001-2024. godina
  • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice (član 15a ZPDG) u periodu od januara 2007. godine do 31.12.2024. godine
  • Kretanje stopa doprinosa u periodu 2004-2024. godina
  • Kretanje minimalne neto zarade po radnom času (2002-2024.)
 • Pregled maksimalnih zarada u javnom sektoru, od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (X/2012-2024)
 • Vrednost opšteg boda (2003-2024)
 • Usklađeni iznosi naknada invalidima rada II i III kategorije invalidnosti (VII/2003-2024)
 • Pregled podataka za usklađivanje naknade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret RFZO tokom 2023.
 • Indeksi potrošačkih cena i stope inflacije
  • Republika Srbija – indeksi potrošačkih cena u 2023. godini i stope inflacije (mesečna i godišnja)
  • Republika Srbija – godišnja stopa inflacije od 2011. do 2023. godine
  • Grad Beograd – indeksi potrošačkih cena u 2023. godini i stope inflacije (mesečna i godišnja)
 • Osnovice i nominalni iznosi novčane socijalne pomoći za korisnike koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć u 2023. godini
 • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u 2023. godini
  • Kretanje po mesecima u 2023. godini
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u 2023. godini po delatnostima
 • Indeksi industrijske proizvodnje po nameni, sektorima i oblastima u Republici Srbiji u 2023. godini
 • Podaci za obračun otkupne cene stana u 2023. godini po Zakonu o stanovanju
 • Koeficijenti za preračunavanje zakupnine za stanove po periodima (I-VI i VII-XII) 2023. godine
 • Pregled neoporezivih iznosa (u periodu od 2001. do 2023. godine) koji se koriste prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza, shodno čl. 87-89. Zakona o porezu na dohodak građana
 • Pregled iznosa najviših godišnjih osnovica za plaćanje doprinosa (u periodu 2003. do 2024. godine) na osnovu kojih se utvrđuje pravo na povraćaj doprinosa
 • Referentna kamatna stopa, eskontna stopa i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode u 2023. godini
 • Zatezna kamata u 2023. godini (na iznos duga koji glasi na dinare)
 • Referentna kamatna stopa Evropske centralne banke (pregled podataka od 1.01.2002. godine)
 • Stopa redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica (po godinama, od 2016. do 2023.)
 • Prilog 1: Prosečne bruto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2023. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)
 • Prilog 2: Prosečne neto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2023. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)