Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 118

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 4/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 4/2024:

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV NADOKNADE POLJOPRIVREDNICIMA – normativna uređenost, prava i obaveze, Registar poljoprivrednih gazdinstava

 • Uvodne napomene
 • Sadržina i način funkcionisanja posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike
  • Na koja lica se odnosi poseban postupak oporezivanja?
  • Način upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava
  • Način obnove registracije i promene podataka upisanih u Registar
  • Status porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (aktivan ili pasivan)
 • Kada se poljoprivredniku priznaje pravo na PDV nadoknadu?
  • Šta se smatra poljoprivrednim i šumskim proizvodima i poljoprivrednim uslugama čiji promet obezbeđuje pravo na PDV nadoknadu?
   • Određivanje poljoprivrednih i šumskih proizvoda u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Uredbom o Klasifikaciji delatnosti
   • Službena mišljenja u vezi sa utvrđivanjem šta se smatra poljoprivrednim i šumskim proizvodima i poljoprivrednim uslugama na čiji se promet poljoprivrednicima priznaje pravo na PDV nadoknadu
  • Obaveza obračunavanja i isplate PDV nadoknade poljoprivrednicima
   • Način obračunavanja i plaćanja PDV nadoknade
   • Priznanica – dokument o izvršenoj isplati PDV nadoknade
  • PDV nadoknada i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Prestanak primene posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (na snazi od 4. aprila 2024. godine)
  • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na refundaciju PDV-a kupcu prvog stana
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 po isteku prvog kvartala je 30. april 2024. godine
 • Obaveštenje Poreske uprave o roku za iskazivanje podataka u Obrascu EZPPPDV za obveznike PDV-a (8. april 2024. godine)

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.03.2024. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.04.2024. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 15.04.2024. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2024. godine)
 • Obavljanje delatnosti proizvodnje srodnih proizvoda nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona duvanu (“Sl. gl. RS”, br. 92/23)
 • Obavljanje delatnosti uvoza srodnih proizvoda nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona duvanu (“Sl. gl. RS” br. 92/23)
 • Zabrana proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, duvanskih i srodnih proizvoda i zabrana kupovine semena duvana i rasada duvana nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona duvanu (“Sl. gl. RS”, br. 92/23)
 • Sadržaj pojedinačnih pakovanja, vrste podataka na pakovanju i obeležavanje pakovanja duvanskih proizvoda, nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona duvanu (“Sl. gl. RS” broj 92/23)

PITANJA I ODGOVORI

 • Primena propisa o elektronskom fakturisanju
 • Primena propisa o fiskalizaciji

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalizaciji