Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 124

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 3/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 3/2024:

UTVRĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA U PROMETU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

 • Normativna uređenost poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Određivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u, za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga, a ne izvršilac prometa dobara i usluga?
  • Šta se ne smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u
  • Utvrđivanje vrednosti prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, kao uslova za sticanje svojstva poreskog dužnika
 • Obaveze i prava poreskog dužnika – u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Obaveze i prava poreskog dužnika – obveznika PDV-a primaoca dobara i usluga u oblasti građevinarstva
   • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i podnošenje poreske prijave i Pregleda obračuna PDV
   • Prava koje ima poreski dužnik – primalac dobara i usluga u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a – izvršilac radova iz oblasti građevinarstva
   • Obaveza izdavanja računa o izvršenom prometu iz oblasti građevinarstva
   • Pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Način fakturisanja i obračunavanja PDV-a za oblast građevinarstva u Sistemu elektronskih faktura (SEF)
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva – tabelarni pregled

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 29.02.2024. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.03.2024. godine

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenta objavljena na sajtu www.efaktura.gov.rs
  • Interno tehničko uputstvo je ažurirano 29. februara 2024. godine
  • Detalji nove verzije (Hotflix 3.5.1)

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Novine u podzakonskim aktima koji su doneti za primenu Zakona o duvanu
  • Novi Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, duvanskih proizvoda, odnosno o proizvodnji i prometu srodnih proizvoda – stupio je na snagu 22.02.2024. godine
   • Sadržina i način vođenja registara i sadržina zahteva za upis u registre (proizvođača duvana; obrađivača duvana; prerađivača duvana; proizvođača duvanskih proizvoda; trgovaca na veliko duvanskim proizvodima; uvoznika; izvoznika)
   • Sadržina i način vođenja Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku i sadržina zahteva za upis u taj registar
   • Sadržina i način vođenja Registra o markama duvanskih proizvoda i sadržina zahteva za upis u taj registar
   • Sadržina i način vođenja registara i sadržina zahteva za upis u registre (o proizvođačima srodnih proizvoda; uvoznika srodnih proizvoda)
   • Sadržina i način vođenja evidencionih lista i sadržina zahteva za upis u evidencione liste
  • Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda – na snazi od 2.03.2024. godine
   • Izmene i dopune koje se odnose na sadržinu evidencione liste koju vodi trgovac na malo
   • Izmene i dopune koje se odnose na sadržinu evidencije koju vodi izvoznik duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
   • Novi obrasci za dostavljanje polugodišnjih i godišnjih izveštaja proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
   • Preciziranje odredbi Pravilnika
  • Novi Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda – stupio je na snagu 2.03.2024. godine
   • Sadržina i način vođenja evidencije od strane proizvođača srodnih proizvoda
   • Sadržina i način vođenja evidencije od strane uvoznika srodnih proizvoda
 • Obavljanje delatnosti prometa duvanskih proizvoda nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu (“Sl. glasnik RS”, broj 92/23)
  • Uslovi za sticanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa duvanskih proizvoda, važenje, obnavljanje i oduzimanje dozvole, upis i brisanje iz Registra privrednih subjekata koji se bave prometom  duvanskih proizvoda i obaveze privrednih subjekata koji se bave prometom duvanskih proizvoda
  • Trgovci na veliko duvanskim proizvodima
  • Trgovci na malo duvanskih proizvoda
  • Uvoznik duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
  • Izvoznik duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
  • Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u