Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 140

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 12/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJI SU DONETI ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA (nastavak teme iz “Informator”-a br. 10/20 i 11/20)

 • Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 55/20)
 • Uredba o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 55/20)
 • Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 57/20)
 • Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 57/20)
 • Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (“Sl. glasnik RS”, br. 56/20)
 • Odluka o zabrani izvoza lekova (“Sl. glasnik RS”, br. 55/20) – prestala da važi 24.04.2020. godine
 • Odluke o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – Srednja medicinska škola “Dva heroja” Novi Pazar i “Dom studenata Medicinskog fakulteta Niš” (“Sl. glasnik RS”, br. 57/20)
 • Zaključak Vlade 05 broj 53-3259/2020 (“Sl. glasnik RS”, br. 58/20)

IV. POMERENI SU ROKOVI ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA ZA 2019. GODINU

 • Pomeranje roka za održavanje redovne sednice skupštine društva
 • Pomeranje roka za dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika
 • Pomeranje roka za podnošenje prijava za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti za 2019. godinu
 • Pomeranje roka važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene, koje ističu za vreme vanrednog stanja

V. OBJAVLJENE SU DOPUNE UREDBE O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA

 • Direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
 • Prihvatanje mera i gubitak prava na korišćenje mera
 • Zabrana isplate dividende
 • Prelazne i završne odredbe

VI. PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE

 • Predmet i finansijski okvir
 • Ciljevi Programa finansijske podrške
 • Korisnici i namena sredstava
 • Uslovi korišćenja sredstava
 • Način realizacije Programa finansijske podrške
 • Praćenje realizacije Programa finansijske podrške
 • Dokumentacija neophodna za realizaciju kredita na osnovu Programa finansijske podrške

VII. GARANTNA ŠEMA KAO MERA PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE

 • Uslovi, postupak, visina i obezbeđenje sredstava za izdavanje garancije Republike Srbije
  • Pravo na izdavanje Pojedinačne garancije iz garantne šeme i ukupan iznos kredita obezbeđenih garancijom Republike Srbije po garantnoj šemi
  • Lica koja ne mogu biti korisnici kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme
  • Lica koja mogu biti korisnici kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme
 • Namena i uslovi kredita za koje se može garantovati u skladu sa garantnom šemom
  • Uslovi za obezbeđenje kredita u skladu sa garantnom šemom
  • Rok otplate kredita koji može biti obezbeđen u skladu sa garantnom šemom
 • Alokacija sredstava garantne šeme po bankama, vrstama i iznosima kredita koji mogu biti obezbeđeni garancijom u skladu sa garantnom šemom
 • Postupak uključivanja i isključivanja u osigurani portfolio
 • Ugovor o izdavanju pojedinačne garancije
 • Kontrola realizacije Uredbe i nadzor nad primenom Uredbe
  • Izveštaji koje podnosi banka
  • Nadzor nad primenom Uredbe

VIII. OBJAVLJENE SU DOPUNE PKU ZA DRŽAVNE ORGANE I PKU ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE /koje regulišu naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog bolesti COVID-19/

IX. OBJAVLJEN JE ANEKS POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE /koji reguliše naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog bolesti COVID-19/

X. OBJAVLJENA JE DOPUNA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI /koji reguliše naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog bolesti COVID-19/

XI. DONETA JE UREDBA O IZMENI OPŠTIH PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

XII. UREĐEN JE NAČIN UPLATE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI SVIM PUNOLETNIM DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE SRBIJE

 • Prijava za dobijanje jednokratne novčane pomoći
 • Privremeni registar
 • Prenos sredstava po osnovu uplate jednokratne novčane pomoći

XIII. PRAZNOVANJE PRAZNIKA RADA – 1. I 2. MAJA 2020. GODINE

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Praznika rada (1. i 2. maja)
  • Visina naknade zarade za vreme praznovanja Praznika rada (1. i 2. maja)
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika rada i način obračuna
  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na Praznik rada (1. i 2. maja)

XIV. POMERANJE ROKA ZA STICANJE STATUSA KVALIFIKOVANOG NOVOZAPOSLENOG LICA

XV. KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

 • Stopa i metod obračuna kamate, obračunski period i redosled namirenja
  • Stopa kamate
  • Metod obračuna kamate
  • Obračunski period
  • Redosled namirenja
  • Primer obračuna kamate (primer je urađen na Cekos in-ovom sajtu www.kamata.rs)
 • Pregled kamatnih stopa
  • Kamatne stope od 1.01.2003. godine
  • Visina kamate od 1.01.1997. godine do 31.12.2002. godine

XVI. PITANJA I ODGOVORI

XVII. PRIMENA I TUMAČENJE UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (UIDO) U VREME KRIZE IZAZVANE KORONAVIRUSOM

 • Osvrt na neka potencijalno sporna pitanja
 • Pitanja u vezi sa postojanjem stalne poslovne jedinice
  • “Kuća kao kancelarija” (eng. home office)
  • Zastupnička stalna poslovna jedinica
  • Građevinska stalna poslovna jedinica
 • Pitanja koja se odnose na status rezidenta pravnih lica (mesto stvarne uprave)
 • Pitanja koja se odnose na oporezivanje zarada prekograničnih radnika
  • Pozicija Republike Srbije
 • Pitanja u vezi sa promenom rezidentnosti fizičkih lica

XVIII. PRIMENA PROPISA ZA VREME VANREDNOG STANJA (pregled tekstova koji su od 15.03.2020. godine objavljeni u časopisima “Informator” i “PDV” i na sajtu www.cekos.rs)

 • Uredbe
 • Odluke
 • Naredbe
 • Zaključci
 • Pravilnik
 • Kolektivni ugovori
 • Uputstva/instrukcije/preporuke/saopštenja
 • Pitanja/odgovori

XIX. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana (Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2019. godinu)
 • Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica