Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 134

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 10/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

POSEBNA (snižena) PORESKA STOPA POREZA NA DODATU VREDNOST – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
(nastavak teme iz broja 9/2020 časopisa “PDV”)

 • Šta se smatra stambenim objektima na čiji se promet PDV plaća po posebnoj stopi od 10%?
  •  Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja stambenih objekata
 • Šta se smatra uslugama smeštaja u ugostiteljskim objektima za smeštaj u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?
  •  Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja smeštaja
 • Šta se smatra uslugama iz oblasti komunalne delatnosti čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja usluga iz oblasti komunalne delatnosti

PRIMENA PROPISA O PDV-u PRAVO NA REFUNDACIJU PDV-a, ODNOSNO NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, KOD KUPOVINE PRVOG STANA

 • Pravo na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana
  • Kada se na prenos prava raspolaganja na stanu plaća PDV?
  • Normativna uređenost prava na refundaciju PDV-a (uslovi i obim prava)
 • Pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana
  • Kada se na prenos prava svojine na stambenom objektu ili stanu plaća porez na prenos apsolutnih prava?
  • Zakonska uređenost prava na poresko oslobođenje (uslovi i obim prava)
 • Za koji pravni osnov prenosa prava na stanu se može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Koje uslove treba da ispuni kupac?
 • Šta se smatra stanom u smislu prava na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Za koja se lica može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a ili pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Pravo na poresko oslobođenje, odnosno na refundaciju PDV-a, kada supružnik kupca ima na svoje ime uknjiženu imovinu
  • Zakonska uređenost imovine supružnika prema odredbama Porodičnog zakona
  • Pojam posebne i zajedničke imovine supružnika
  • Pravo na poresko oslobođenje na prenos apsolutnih prava, odnosno na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana
 • Koliki je obim prava na refundaciju PDV-a kupcu stana, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Postupak ostvarivanja prava
  • Postupak ostvarivanja prava na refundaciju PDV-a kupcu stana
  • Postupak ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava pri kupovini prvog stana (Obrazac PPI-4/1 i Obrazac IKPS-PPAP)
  • Ostvarivanje prava kada kupac prvog stana kupuje stan od dva fizička lica, a od kojih je jedno lice obveznik PDV-a, a drugo ne (Obrazac RFN)
 • Rok zastarelosti za pravo poreskog obveznika na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana
 • Republička administrativna taksa za spise koji se prilažu uz zahtev za refundaciju PDV-a

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za treći kvartal 2020. godine) – obrasci 1 do 7

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U OKTOBRU 2020. GODINE

 • Podsetnik

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 I. Porez na dodatu vrednost

 II. Akcize

 III. Fiskalne kase