Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana:

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 12/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

IZMENE I DOPUNE PORES​KIH ZAKONA I NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI

 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Izmene i dopune koje se odnose na predmet oporezivanja
  • Izmene i dopune koje se odnose na poreskog obveznika i poreskog dužnika
  • Izmene i dopune koje se odnose na poresku osnovicu
  • Izmene i dopune koje se odnose na poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene i dopune koje se odnose na poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene i dopune koje se odnose na prethodni porez
  • Izmene i dopune koje se odnose na poseban postupak oporezivanja u prometu polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta
  • Izmene i dopune koje se odnose na poseban postupak oporezivanja u prometu investicionog zlata
  • Izmene i dopune koje se odnose na evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV-a
  •  Izmene i dopune koje se odnose na izdavanje računa
  • Prelazne odredbe
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
  • Nova dugoročna akcizna politika duvanskih proizvoda
  • Izmene koje se odnose na obavezu popisa zaliha akciznih proizvoda na kraju godine
  • Izmene i dopune koje se odnose na refakciju plaćene akcize
  • Prelazne odredbe
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u delu koji se odnosi  na poresku prevaru u vezi sa porezom na dodatu vrednost)
 • Donet je Zakon o fiskalizaciji

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
  • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
  • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
  • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2020. godine
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara u 2020. godini i o iznosu tog prometa – rok za dostavljanje je 15. januar 2021. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara 2021. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA U VEZI SA PDV-OM

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska stopa
 • Poreska osnovica
 • PDV nadoknada poljoprivredniku
 • Promet sa APKM

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. i 2021. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost  Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa