Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana:

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 24/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PRAVO NA PRAZNOVANJE I NA NAKNADU ZARADE ILI UVEĆANU ZARADU ZA RAD NA PRVI DAN “KATOLIČKOG BOŽIĆA” – 25. DECEMBRA 2023. GODINE

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Obračun naknade zarade za dan “katoličkog Božića” za zaposlene koji imaju pravo na ovu naknadu, shodno Zakonu o radu
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan “katoličkog Božića” i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika, shodno drugim zakonima
 • Prilog: Model Izjave koju zaposleni daje poslodavcu u vezi sa pripadnošću verskoj zajednici

III. IZDAVANJE PREKRŠAJNIH NALOGA OD STRANE PORESKE UPRAVE I ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA

IV. FISKALNE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA I LICA SA INVALIDITETOM U 2024. GODINI

 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje NOVOG LICA /član 21v ZPDG i član 45. Zakona o doprinosima/ – važi za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2024. godine
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje NAJMANJE DVA NOVA LICA /član 21d ZPDG i član 45v Zakona o doprinosima/ – važi za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2024. godine
 • Fiskalne olakšice za poslodavca – novoosnovano privredno društvo koje obavlja INOVACIONU DELATNOST /član 21e ZPDG i član 45d Zakona o doprinosima/ – za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana osnivanja društva
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA /član 21ž ZPDG i član 45đ Zakona o doprinosima/ – za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2025. godine
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novozaposlenih lica koja ostvaruju MESEČNU ZARADU VEĆU OD 76.500 DINARA /član 21z ZPDG i član 45ž Zakona o doprinosima/ – za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2024. godine
 • Fiskalne olakšice za poslodavca – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja /član 21i ZPDG i član 45z Zakona o doprinosima/
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje LICA SA INVALIDITETOM /član 21g ZPDG i član 45b Zakona o doprinosima/ – za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa
 • Poreske olakšice za zapošljavanje NOVONASTANJENIH OBVEZNIKA /član 15v ZPDG i član 15a Zakona o doprinosima i Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u RS/
 • Prilog: Tabelarni prikaz oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica u 2024. godini

V. POJAM LIZINGA I NJEGOVO RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE

VI. IZMENJENI SU UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA FINSKOM, VIJETNAMOM, JERMENIJOM I TUNISOM

 • Izmenjen je (po drugi put) UIDO sa Republikom Finskom
 • Izmenjeni su UIDO sa Vijetnamom, Jermenijom i Tunisom