Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 110

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 8/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

IZMENA PORESKE PRIJAVE ZA PDV, AKCIZE I PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 40. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 • Pojam poreske prijave, shodno članu 38. ZPPPA
 • Izmenjena poreska prijava, shodno članu 40. ZPPPA
 • Podnošenje izmenjene poreske prijava za PDV (Obrazac PPPDV)
 • Podnošenje izmenjene poreske prijave za akcizne proizvode
  • Podnošenje izmenjene poreske prijave o obračunu akcize (Obrazac PP OA)
  • Podnošenje izmenjene poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (Obrazac PP OAEL)
 • Podnošenje izmenjene poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja (Obrazac PP-PPNO)
 • Kaznene odredbe, propisane ZPPPA

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izvršena je dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3 po isteku drugog kvartala 2023. godine
 • Promet investicionog zlata
  • Sadržina obaveštenja o opredeljivanju za obračunavanje PDV-a na promet investicionog zlata i način dostavljanja
  • Sadržina računa za promet investicionog zlata
  • Obaveza vođenja i sadržina evidencije o prometu investicionog zlata
  • Popunjavanje Obrasca POPDV
  • Službena mišljenja MF u vezi sa prometom investicionog zlata

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. jula 2023. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.08.2023. godine

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja – pregled stavova Ministarstva finansija
 • Prodaja putem interneta
  • Prodaja robe posredstvom interneta/pošte u skladu sa Zakonom o trgovini
  • Prodaja robe na malo posredstvom interneta/pošte u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini
  • Prodaja robe na malo posredstvom interneta/pošte u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
  • Prodaja robe na malo posredstvom interneta/pošte u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji
  • Promet na malo putem interneta/pošte u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokument objavljen na sajtu www.efaktura.gov.rs
 • Pitanja i odgovori u vezi sa elektronskim fakturisanjem

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Usklađeni dinarski iznosi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji se primenjuju od 1.07.2023. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope PDV-a i PDV naknade za poljoprivrednike
 • Prilog 2: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 3: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 6: Pregled uplatnih računa