Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 114

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 10/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

STRANO LICE KAO OBVEZNIK I PORESKI DUŽNIK POREZA NA DODATU VREDNOST

 • Strano lice kao obveznik i poreski dužnik PDV-a
  • Obaveza određivanja poreskog punomoćnika
   • Ko može biti poreski punomoćnik stranog lica?
   • Način sticanja svojstva poreskog punomoćnika stranog lica
   • Prestanak svojstva poreskog punomoćnika stranog lica
  • Šta se smatra prometom dobara i usluga koje vrši strano lice, po osnovu kojeg stiče svojstvo obveznika PDV-a i obavezu određivanja poreskog punomoćnika?
  • Za koji je oporezivi promet dobara i usluga strano lice obveznik PDV-a i istovremeno i poreski dužnik?
  • Koje obaveze poreski punomoćnik stranog lica je dužan da izvršava u ime i za račun stranog lica i način njihovog izvršavanja?
   • Obaveza podnošenja evidencione prijave
   •  Obaveza izdavanja računa
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga koje vrši strano lice koje se nije evidentiralo za PDV u Republici Srbiji i nije odredilo poreskog punomoćnika
  • Način utvrđivanja da li je strano lice odredilo poreskog punomoćnika
   • Registar poreskih punomoćnika stranih lica obveznika PDV-a
  • Šta se smatra oporezivim prometom dobara i usluga koje vrši strano lice koje se nije evidentiralo za PDV u Republici Srbiji i nije odredilo poreskog punomoćnika po osnovu kojeg primalac dobara i usluga stiče svojstvo poreskog dužnika
  • Obaveze koje je poreski dužnik – primalac dobara i usluga dužan da izvršava
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu obračunatog PDV-a u svojstvu poreskog dužnika

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 31. oktobar 2022. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Doneta je izmena Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama (u primeni do 31.10.2022. godine)
  • Pregled Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na pojedine derivate nafte koje je Vlada RS donosila počev od 11. marta 2022. godine do danas
  • Pregled iznosa akciza na pojedine derivate nafte u skladu sa propisanim Odlukama o privremenom smanjenju iznosa akciza – počev od 11. marta 2022. godine do danas
  • Iznosi refakcije plaćene akcize koje se mogu ostvariti za gasna ulja – počev od 11. marta 2022. godine do danas
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 17.10.2022. godine (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. septembra 2022. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17.10.2022. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana za treći kvartal 2022. – najkasnije do 14.10.2022. godine

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenti objavljeni na sajtu www.efaktura.gov.rs

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U OKTOBRU 2022. GODINE

 • Podsetnik

PITANJA I ODGOVORI

 • Primena propisa o elektronskom fakturisanju
 • Primena propisa o fiskalizaciji

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Fiskalne kase