Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 130

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 22/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u septembru 2022. godine
  • Bruto zarade po opštinama i gradovima u Republici Srbiji u septembru 2022. godine
 • Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u septembru 2022. godine
  • Neto zarade po opštinama i gradovima u RS u septembru 2022. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u septembru 2022. godine
 • Medijalna zarada u septembru 2022. godine
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u septembru 2022. godine
 • Stopa poreza, poreska olakšica i stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prilikom obračuna zarada i naknada zarada od 1.01.2022. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu
 • Podatak za usklađivanje naknade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret RFZO za novembar 2022. godine
  • Pregled podataka u 2022. godini
 • Minimalna neto i bruto zarada za novembar i decembar 2022. godine
 • Godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju
 • Poznat je podatak o visini naknade za rad predsednika i članova u nadzornom odboru javnog preduzeća u 2023. godini
 • Objavljeni su Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina – u primeni od 1.12.2022. godine

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2022. GODINI, SPORAZUMI I MEMORANDUMI KOJE SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

 • Usvojeni zakoni
  • Novi zakon
  • Izmene zakona
  • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih ugovora i sporazuma
 • Sporazumi i memorandumi koje su usvojili Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo omladine i sporta
 • Obaveštenja o stupanju na snagu međunarodnih propisa donetih u prethodnom periodu

IV. UVEĆANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA PROPISANIH ZAKONOM O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ZA 9% VRŠI SE POČEV OD ISPLATA ZA NOVEMBAR 2022. GODINE

 • Uvećanje penzija i najnižeg iznosa penzija počev od isplate za novembar 2022. godine
 • Uvećanje vrednosti opšteg boda počev od isplate za novembar 2022. godine
 • Uvećanje naknada pogrebnih troškova počev od isplate za novembar 2022. godine
 • Usklađivanje naknade za pomoć i negu drugog lica počev od isplate za novembar 2022. godine
 • Uvećanje naknada zarada invalida rada II i III kategorije počev od isplate za novembar 2022. godine

V. PREDLOZI ZAKONA KOJE JE VLADA RS UTVRDILA NA SEDNICI OD 17.11.2022. GODINE I UPUTILA NARODNOJ SKUPŠTINI RS NA RAZMATRANJE I USVAJANJE

VI. PREDLOŽENI SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU I ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU

 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
  • Izmene pojedinih definicija pojmova koji se koriste u zakonu (izmene u članu 2. Zakona o budžetskom sistemu)
  • Utvrđivanje spiska korisnika javnih sredstava (izmene u članu 8. Zakona o budžetskom sistemu)
  • Nova fiskalna pravila – opšta i posebna (promenjen je član 27e Zakona o budžetskom sistemu)
  • Budžetski kalendar (promenjen je član 31. Zakona o budžetskom sistemu)
  • Objavljivanje budžeta, Fiskalne strategije, Konsolidovanog izveštaja RS (izmene u članu 45. Zakona o budžetskom sistemu)
  • Promena naziva Komisije za primenu međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (izmene u članu 75a Zakona o budžetskom sistemu)
  • Odredbe koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Utvrđen je Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
  • Procenti povećanja plata, počev od plate za januar 2023. godine (član 9. Predloga Zakona o budžetu)
  • Osnovice za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike, zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina, lekare i ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i funkcionere – počev od plate za januar 2023. godine (član 10. stav 1. Predloga Zakona o budžetu)
  • Osnovice za obračun i isplatu plata za sudije, javne tužioce, zamenike javnih tužilaca, predsednika i sudije Ustavnog suda – počev od plate za januar 2023. godine (član 10. st. 2. i 5. Predloga Zakona o budžetu)
  • U 2023. godini planirana su sredstva za dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika i za napredovanje državnih službenika (član 11. Predloga Zakona o budžetu)
  • Izvršavanje obaveza prema korisnicima budžetskih sredstava i prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava (čl. 12. i 15. Predloga Zakona o budžetu)
  • Obaveza uplate 50%, odnosno 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, u budžet Republike Srbije (član 16. Predloga Zakona o budžetu)
  • Ograničenje isplate određenih primanja i primanja zaposlenih radi poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava RS i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u 2023. godini (član 17. stav 1. Predloga Zakona o budžetu)
  • U 2023. godini ne mogu se povećavati naknade za rad predsednika i članova komisija u javnom sektoru (član 18. Predloga Zakona o budžetu)
  • Planiranje ukupnih sredstava potrebnih za isplatu plata za 2023. godinu zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti (član 44. st. 1, 2, 3. i 4. Predloga Zakona o budžetu)
  • Ograničenje isplata određenih primanja i primanja zaposlenih radi poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava lokalne vlasti u 2023. godini (član 44. st. 6, 7. i 8. Predloga Zakona o budžetu)

VII. PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • Predložene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  • Uvođenje samooporezivanja po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana (čl. 5. i 92. ZPDG)
  • Oporezivanje prihoda fizičkih lica koja ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava, kao i po osnovu ugovorene naknade (tzv. “FRILENSERA”) – na koje se porez plaća samooporezivanjem
   • Normirani troškovi – visina i način njihovog usklađivanja (čl. 12a i 12b ZPDG)
   • Prihod od autorskih i srodnih prava na koji se porez plaća samooporezivanjem – poreska osnovica, normirani troškovi i poreska stopa (čl. 55, 56. i 58. ZPDG)
    • Poreska osnovica i normirani troškovi
    • Stope poreza (20% i 10%)
   • Prihod od ugovorene naknade za izvršeni rad fizičkih lica – “frilensera”, na koji se porez plaća samooporezivanjem – poreska osnovica, normirani troškovi i poreska stopa (čl. 85. i 86. ZPDG)
    • Poreska osnovica i normirani troškovi
    • Stopa poreza (20% i 10%)
   • Podnošenje poreske prijave za prihode fizičkih lica – “frilensera” od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem (član 95. ZPDG)
  • Preciziran je pojam lične zarade (član 13. ZPDG)
  • Neoporezivi iznos zarade povećan je sa 19.300 dinara na 21.712 dinara mesečno, od 1.01.2023. godine (član 15a ZPDG)
  • Produženo je pravo poslodavca na povraćaj dela plaćenog poreza u procentu od 65%, 70% i 75% po osnovu zarade novozaposlenih lica (propisanih čl. 21v i 21d ZPDG) – do 31. decembra 2023. godine
  • Produžen je rok za podnošenje obaveštenja o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade, za lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata (član 33a ZPDG)
  • Preciziran je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje (član 42. ZPDG)
  • Precizirane su odredbe koje se odnose na prihode na koje se samooporezivanjem utvrđuju i plaćaju porezi (član 100a ZPDG)
  • Pravno-tehnička usklađivanja odredbi ZPDG
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Menjane su odredbe kojima se uređuje osnovica doprinosa za ugovorene naknade za koje je lice dužno da samo obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje – “frilenseri” (član 28. ZDOSO)
  • Usklađena je odredba koja se odnosi na primenu najniže osnovice (član 36. stav 3. ZDOSO)
  • Snižena je stopa doprinosa za PIO sa 25% na 24%, odnosno sa 11% na 10% (član 44. stav 1. tačka 1) i stav 2. tačka 1) ZDOSO)
  • Produženo je pravo poslodavca na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u procentu od 65%, 70% i 75% po osnovu zarade novozaposlenih lica – zaključno sa 31. decembrom 2023. godine (čl. 45. i 45v ZDOSO)
 • Pregled obaveza po osnovu poreza i doprinosa kod samooporezivanja prema dva opciona modela samooporezivanja ugovorene naknade fizičkih lica – “frilensera” i primeri obračuna
  • Primer obračuna

VIII. FISKALNE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA /u skladu sa predloženim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje/ – TABELARNI PRIKAZ

 • Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica u 2023. godini
 • Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica u 2024. i 2025. godini

IX. PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 • Branilac po službenoj dužnosti – novi pravni institut (član 16a ZPPPA)
 • Propisana je obaveza podnošenja poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana isključivo u elektronskom obliku (član 38. stav 9. ZPPPA)
 • Brišu se odredbe kojima se odlaže donošenje rešenja o prinudnoj naplati poreza ako je podnet zahtev za odlaganje plaćanja poreza dok se ne odluči po tom zahtevu (član 77. stav 6. ZPPPA)
 • Dopunjene su odredbe koje se odnose na zapisnik o poreskoj kontroli (član 128. stav 6. ZPPPA)
 • Precizirane su i dopunjene odredbe koje se odnose na mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole (član 131. ZPPPA)
 • Proširen je skup mera koje poreski inpektor može narediti usmenim rešenjem (član 133. ZPPPA)
 • Dopunjene su odredbe koje se odnose na rukovođenje (član 167. ZPPPA)
 • Propisano je novo poresko krivično delo i kazna koji se odnose na nedozvoljen promet opreme za fiskalizaciju (član 175a ZPPPA)
 • Propisano je novo poresko krivično delo i kazna koji se odnose na nedozvoljen promet računovodstvenih i drugih softvera (član 175b ZPPPA)
 • Dopunjene su odredbe koje se odnose na novčane kazne i zaštitnu meru zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine kod ponavljanja istog prekršaja u roku od dve godine od dana pravosnažnosti osuđujuće presude za prekršaj (član 182a ZPPPA)

X. PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

 • Predložene izmene u oporezivanju porezom na imovinu
  • Predlaže se visina umanjenja vrednosti dograđenog objekta obveznika poreza na imovinu koji ne vodi poslovne knjige, po osnovu amortizacije (član 5. ZPI)
  • Predlaže se da se garaže u kojima se (u celini ili u pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost, razvrstavaju u poslovne objekte (član 6b ZPI)
  • Predlaže se preciziranje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji je osnovan u poreskoj godini (član 7b ZPI)
  • Predlaže se način utvrđivanja poreske osnovice u slučaju kad je obveznik u poslovnim knjigama evidentirao objekat ali ne i pripadajuće zemljište (član 7b ZPI)
  • Predlaže se način utvrđivanja poreske osnovice u slučaju kad obveznik vrednost zemljišta i vrednost objekta u poslovnim knjigama nije iskazao odvojeno a jedinica lokalne samouprave je samo za jednu od tih nepokretnosti utvrdila prosečnu cenu (član 7b ZPI)
  • Predlaže se izmena dana nastanka poreske obaveze na budućoj stvari po osnovu pravnog posla (član 10. ZPI)
  • Predlaže se izmena dana nastanka poreske obaveze za zgrade u izgradnji za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo ili organ autonomne pokrajine (član 10. ZPI)
  • Predlaže se usaglašavanje odredbe koja uređuje dan prestanka poreske obaveze sa izmenama odredaba koje uređuju nastanak poreske obaveze (član 10a ZPI)
 • Izmene u oporezivanju porezom na nasleđe i poklon i porezom na prenos apsolutnih prava
  • Predlaže se odlaganje prenošenja nadležnosti za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, sa Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave – do 1. januara 2024. godine
  • Predlaže se proširenje predmeta oporezivanja na prenos prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu (čl. 14. i 23. ZPI)
  • Predlaže se izmena nastanka poreske obaveze kod poreza na prenos apsolutnih prava (član 29. ZPI)
  • Predlaže se da kod prenosa prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, koji se vrši ugovorom, poreska obaveza nastaje danom zaključenja tog ugovora (član 29. ZPI)
  • Predlaže se dopuna odredbe koja uređuje poresko oslobođenje kod kupovine prvog stana, u cilju usaglašavanja sa vrstama upisa (svojina, susvojina i zajednička svojina) – član 31a ZPI
 • Primena zakona na započete postupke utvrđivanja poreza

XI. PREDLOŽENA JE IZMENA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU /promena načina usklađivanja penzija/

 • Efekti izmenjenog načina usklađivanja penzija počev od 1.01.2023. i vanrednog usklađivanja počev od penzije za novembar 2022. godine
 • Posledice izmene načina usklađivanja penzija
 • Ukupno povećanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih davanja počev od 1.01.2023. godine

XII. RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME DRŽAVNIH SLUŽBENIKA OD 1.01.2023. GODINE ZASNIVAĆE SE PO IZMENJENIM PRAVILIMA

 • Pravo učešća na internom konkursu (član 50. Zakona o državnim službenicima)
 • Radni odnos na određeno vreme (član 63. Zakona o državnim službenicima)
 • Nastavljanje rada na neodređeno vreme (član 63a Zakona o državnim službenicima)

XIII. FISKALNI TRETMAN ISPLATE ZAPOSLENIMA I ČLANOVIMA UPRAVE PO OSNOVU BONUSA (tzv.”TRINAESTA PLATA”) IZ PROCENJENE DOBITI I UČEŠĆA ZAPOSLENIH U OSTVARENOJ DOBITI ZA 2022. GODINU

 • Fiskalni tretman isplate bonusa, tzv. “trinaeste plate” zaposlenima iz procenjene dobiti za 2022. godinu (karakter zarade)
  • Isplata bonusa u vidu “trinaeste plate” zaposlenima koji se nalaze na porodiljskom odsustvu ili na bolovanju
  • Isplata bonusa – tzv. “trinaeste plate” licima koja u momentu obračuna bonusa više nisu u radnom odnosu kod isplatioca
 • Fiskalni tretman isplate zaposlenima učešća u ostvarenoj dobiti za 2022. godinu (karakter drugih prihoda)
 • Fiskalni tretman isplate bonusa članovima uprave (karakter drugih prihoda)
  • Isplata licu koje je osnivač privrednog društva u kome je zasnovao radni odnos
 • Nemogućnost isplate bonusa u 2022. i 2023. godini za korisnike budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije i lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje

XIV. PLANIRANJE MOGUĆEG BROJA LICA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE U JAVNOM SEKTORU ZA 2023. GODINU

 • Utvrđivanje broja izvršilaca koji se bez saglasnosti mogu zaposliti kod korisnika javnih sredstava u 2023. godini
  • Zaokruživanje decimalnog broja
 • Izuzeci od ograničenja
 • Dodatno radno angažovanje
  • Izuzeci od ograničenja kod dodatnog radnog angažovanja
  • Mogućnost zapošljavanja u 2023. godini kod korisnika javnih sredstava koji su novoosnovani u 2022. godini
 • Pretpostavke za novo zapošljavanje
 • Postupak za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje
  • Ovlašćenje za odlučivanje
  • Način podnošenja molbe
  • Maksimalno moguće povećanje broja zaposlenih u javnom sektoru u srednjoročnom fiskalnom periodu od 2021-2023. godine
  • Nerealizovane saglasnosti iz prethodne kalendarske godine
  • Obaveza objavljivanja kadrovskih podataka
  • Prekršaji