Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 132

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 10/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja
  • Pravo na pun godišnji odmor
  • Pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora
   • Korišćenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
   • Pravo na godišnji odmor u slučaju kada zaposleni koristi neplaćeno odsustvo i u slučaju mirovanja radnog odnosa
   • Pravo na godišnji odmor zaposlenih koji su upućeni na rad kod drugog poslodavca
   • Pravo na korišćenje godišnjeg odmora u slučaju prelaska na rad kod poslodavca sledbenika
  • Kaznene odredbe
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
  • Minimalna dužina godišnjeg odmora i kriterijumi za utvrđivanje dužine godišnjeg odmora
  • Kriterijumi na osnovu kojih se uvećava zakonski minimum za pojedine kategorije zaposlenih i maksimalna dužina godišnjeg odmora, shodno posebnim propisima i opštem aktu poslodavca
  • Dani koji se računaju i dani koji se ne računaju u dane godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
  • Korišćenje godišnjeg odmora u celosti i u delovima
   • Izuzeci kada se godišnji odmor može delimično ili u celosti koristiti najkasnije do 30. juna naredne godine, a da zaposleni nije iskoristio prvi deo od 10 radnih dana
  • Godišnji odmor zaposlenog koji radi nepuno radno vreme
  • Godišnji odmor zaposlenih na određeno vreme
  • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora
  • Preporuka Vlade RS u vezi sa korišćenjem neiskorišćenog godišnjeg odmora za 2021. i 2020. godinu zbog vanrednih okolnosti, nastalih usled epidemije zarazne bolesti COVID-19
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
  • Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
  • Odgovornost poslodavca ako ne donese i ne dostavi rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
  • Kolektivni godišnji odmor
  • Godišnji odmor i štrajk
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
  • Primeri obračuna osnovice za obračun naknada zarada za vreme godišnjeg odmora
  • Primer obračuna naknade zarade za zaposlenog koji nije ostvario zaradu u prethodnih 12 meseci
  • Naknada zarade – plate za vreme godišnjeg odmora u državnim organima, organima JLS, gradskih opština, službama i organizacijama koje osniva nadležni organ JLS i gradske opštine, javnim službama i javnim agencijama
 • Regres za korišćenje godišnjeg odmora
  • Pravo na regres zaposlenih koji rade nepuno ili skraćeno radno vreme
  • Poreski tretman regresa
  • Obaveza isplate regresa po prestanku radnog odnosa
  • Regres kod državnih službenika i nameštenika, zaposlenih u javnim službama i narodnih poslanika
 • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor
  • Izuzetak kod novčane naknade za neiskorišćeni drugi deo godišnjeg odmora za zaposlenog kome prestaje radni odnosa nije započeo i nije iskoristio prvi deo odmora zbog bolesti
  • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor za zaposlene u državnim organima, organima JLS, gradskih opština, službama i organizacijama koje osniva nadležni organ JLS i gradske opštine, javnim službama, javnim agencijama i Vojsci
  • Poreski tretman novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor koju poslodavac isplaćuje zaposlenom u slučaju prestanka radnog odnosa
   • Obračun novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor i obračun poreza i doprinosa
   • Primer obračuna novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor shodno mišljenju Ministarstva finansija
 • Odgovornost poslodavca ukoliko zaposlenom onemogući korišćenje godišnjeg odmora i isplata naknade štete

IV. KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU NA TERET REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Uslovi za korišćenje pune zdravstvene zaštite u zemlji sa kojom je zaključen međunarodni ugovor/sporazum o socijalnom osiguranju
  • Period na koji se izdaje potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite
  • Dužina korišćenja prava na hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u zemlji sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor/sporazum o socijalnom osiguranju
  • Hitna medicinska pomoć
 • Korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privatnog boravka osiguranika u inostranstvu
 • Ostvarivanje prava po osnovu bolovanja za lica kojima je ukazana zdravstvena pomoć u inostranstvu

V. IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I NA SNAZI SU OD 7. MAJA 2022. GODINE

 • Izmene u članu 17. (Merila za utvrđivanje godišnjeg odmora)
 • Promenjen je član 21. (Plaćeno odsustvo)
 • Dopune u članu 44. (Naknada troškova)
 • Izmene i dopune u članu 51. (Solidarna pomoć zaposlenima)

VI. OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE
(koristan link: Cekos in-ov sajt za obračune drugih prihoda: www.prihodi.rs)

 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine porezom na dohodak građana
  • Pojam i predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Poreska osnovica
   • Normirani troškovi
   • Visina normiranih troškova za fizička lica – frilensere
   • Stvarni troškovi
  • Stopa poreza
   • Stope poreza kada se naknada isplaćuje nerezidentima (stranim državljanima)
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
  • Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
   • Samostalni umetnici
   • Naslednici autorskih i srodnih prava i ugovori zaključeni sa zastupnicima maloletnih lica
   • Strani državljani
   • Korisnici penzije
   • Prijava na osiguranje i prijava o uplati doprinosa
   • Pravo na prestanak uplate doprinosa za PIO
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Mogućnost za angažovanje penzionera po autorskom ugovoru, obaveze i posledice
 • Obračun poreza i doprinosa
  • Ako je naknada ugovorena u neto iznosu
   • Koeficijenti za preračun neto iznosa na bruto iznos za naknade gde se priznaju normirani troškovi
   • Koeficijenti za preračun neto iznosa na bruto iznos za naknade koje se isplaćuju nerezidentima
   • Koeficijent za preračun neto na bruto kada se uz normirane priznaju i troškovi autorske agencije
   • Koeficijenti za preračun sa neto na bruto kada se priznaju stvarni troškovi
  • Ako je naknada ugovorena u bruto iznosu
  • Poreska prijava i uplatni račun za porez po odbitku

VII. PROCEDURA USVAJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ROKOVI ZA USVAJANJE I ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU I DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

 • Usvajanje finansijskih izveštaja, rokovi za usvajanje i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja, rokovi za usvajanje i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja, rokovi za usvajanje i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja, rokovi za usvajanje i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Tabelarni prikaz rokova za usvajanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu
 • Dostavljanje dokumentacije Agenciji za privredne registre koja se sastavlja u vezi sa usvajanjem redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu (za obveznike revizije)
  • Tabelarni pregled rokova za dostavljanje dokumentacije APR-u za javno objavljivanje, u skladu sa Zakonom o računovodstvu