Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana:

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 1/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ČLANARINA I FINANSIRANJE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2023. GODINI – VISINA, NAČIN, POPUSTI I ROKOVI PLAĆANJA

 • Obveznici plaćanja članarine Komori
 • Visina članarine
 • Popusti na članarinu
 • Rok za plaćanje članarine Komori
 • Oslobođenje od obaveze plaćanja članarine Komori
 • Poreski tretman članarine Komori

III. OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE /u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2023. godinu i zaključcima Vlade/ POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2023. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, počev od plate za januar 2023. godine – propisane članom 10. Zakona o budžetu za 2023. godine
 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, počev od plate za januar 2023. – utvrđene zaključcima Vlade RS

IV. GRANIČNE VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE U SKLADU SA VISINOM PORESKE OLAKŠICE, STOPAMA POREZA I DOPRINOSA I NAJNIŽOM I NAJVIŠOM OSNOVICOM DOPRINOSA – KOJE VAŽE ZA ISPLATE U PERIODU 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2023. GODINE

 • Elementi za obračun zarada i naknada zarada pri isplatama od 1.01. do 31.12.2023. godine
 • Primena obrazaca za preračun neto na bruto pri isplatama zarada i naknada zarada u periodu 1.01. do 31.12.2023. godine

V. PRAVILA ZA PRIMENU NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE KOJE VAŽE OD 1.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE I OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA ZAPOSLENIH ZA NEKE KATEGORIJE OSIGURANIKA

 • Primena najniže mesečne osnovice doprinosa
 • Primena najviše mesečne osnovice doprinosa
 • Osnovice doprinosa za neke kategorije osiguranika
  • Osnovica doprinosa za upućene radnike
  • Osnovica doprinosa na zarade novonastanjenog obveznika
  • Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove
  • Osnovica doprinosa za preduzetnike
  • Osnovica doprinosa za osnivače
  • Osnovica doprinosa za samostalne umetnike
  • Osnovica doprinosa za sveštenike i verske službenike
  • Osnovica doprinosa za poljoprivrednike
  • Osnovica doprinosa za “frilensere”
  • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
   • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje)
   • Osnovica doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje
  • Osnovica doprinosa za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za poslodavca za strane državljane koji na teritoriji RS rade kod domaćeg poslodavca na osnovu posebnog ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji
  • Osnovica na koju su obavezni poslodavci da plate doprinos za zdravstveno osiguranje za zaposlenog na neplaćenom odsustvu dok dete ne navrši 3 godine života

VI .NAČIN PRIMENE NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADA KOJI ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2023. GODINE IZNOSI 21.712 DINARA

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini ili u delovima
 • Utvrđivanje osnovice poreza na zarade za zaposlene sa punim radnim vremenom
 • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom
 • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice u periodu od januara 2007. godine do 31.12.2023. godine

VII. NAČIN KORIŠĆENJA ELEMENATA ZA OBRAČUN ZARADE I NAKNADE ZARADE U SLUČAJU DELIMIČNE ISPLATE U 2022. GODINI I KONAČNE ISPLATE U TOKU 2023. GODINE

 • Način korišćenja poreske olakšice (neoporezivog iznosa zarade)
 • Način korišćenja najniže i najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Podnošenje Obrasca PPP-PD kada je deo zarade isplaćen u 2022. godini, a konačna isplata te zarade se vrši u 2023. godini
 • Obrasci za preračun “neto na bruto”

VIII. MINIMALNA ZARADA OD 1.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/

 • Elementi koji određuju visinu minimalne neto zarade
 • Minimalna bruto zarada pri isplati u 2023. godini
  • Pregled minimalne neto i bruto zarade po mesecima za 2023. godinu
  • Ugovaranje minimalne zarade i obaveza njene isplate pri obračunu naknade zarade
  • Utvrđivanje minimalne bruto zarade za decembar i ranije mesece 2022. godine pri isplatama u 2023. godini
 • Pravo na uvećanje minimalne zarade i druga primanja
 • Odluka o uvođenju minimalne zarade na nivou poslodavca

IX. MAKSIMALNE ZARADE I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2023. GODINE

 • Maksimalna neto zarada u javnom sektoru počev od plate za januar 2023. godine
  • Maksimalna neto zarada
  • Maksimalna bruto zarada i mogućnost uvećanja samo sa “minuli rad”
  • Mogućnost uvećanja maksimalne zarade po osnovu uspešnosti u poslovanju
 • Najviše neto plate, odnosno zarade zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove počev od plate za januar 2023. godine
 • Izuzeci od primene Zakona po Zaključku Vlade RS
 • Obaveza isplate minimalne zarade pri primeni Zakona
  • Prilog 1: Pregled najviših neto plata, tj. zarada za prateće i pomoćno-tehničke poslove (IV, V i VI platna grupa) i poređenje sa visinom minimalne neto zarade po mesecima za 2023. godinu
 • Obaveza je isplatilaca zarada u javnom sektoru da dostave izveštaj o isplaćenim zaradama
  • Prilog 2: Pregled iznosa maksimalnih zarada u javnom sektoru od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

X. OBRAZAC ZIP-1 KOJI JAVNA PREDUZEĆA DOSTAVLJAJU NADLEŽNIM ORGANIMA PRILIKOM ISPLATA ZARADA I PRE PODNOŠENJA PPP-PD PRIJAVE – I DALJE JE U PRIMENI

XI. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

XII. IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA POREZE NA IMOVINU (izmenjeni su obrasci PPI-1, Prilog-1, Podprilog uz Prilog-1, Prilog-2 i PPI-2)

XIII. UVEĆANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA PROPISANIH ZAKONOM O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ZA 12,1% VRŠI SE POČEV OD ISPLATA ZA JANUAR 2023. GODINE

XIV. OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2022. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2023. GODINE

 • Sadržaj potvrde o plaćenom porezu po odbitku (Obrazac PPP-PO)
 • Kaznene odredbe
 • Primer popunjenog Obrasca PPP-PO

XV. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2022. GODINI I OBAVEŠTENJE O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNOG PROPISA

XVI. IZMENE ODLUKA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA I ZAKUPNINI ZA POSLOVNI PROSTOR /u primeni od 1.01.2023./

 • Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda
 • Izmena Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

XVII. MEĐUNARODNI SPORAZUMI/KONVENCIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOJE PRIMENJUJE REPUBLIKA SRBIJA – važeći na dan 1.01.2023. godine

 • Spisak država sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju i UIDO
 • Spisak zamalja sa kojima Srbija ima zaključene ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sa pregledom stopa poreza po odbitku na autorske naknade, dividende i kamate
 • Spisak država sa kojima je Srbija zaključila sporazume o socijalnom osiguranju