Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 130

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 14/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA (u primeni je od 1. jula 2023. godine)

III. RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE KAO OSNOV ZA KNJIŽENJE U POSLOVNIM KNJIGAMA

 • Knjiženje poslovnih promena na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava, u skladu sa Zakonom o računovodstvu
  • Pojam računovodstvene isprave
  • Poslovne promene i računovodstvene isprave
  • Vrste i karakteristike računovodstvenih isprava
  • Formalni izgled računovodstvene isprave
  • Odgovornost za računovodstvene isprave i kontrola
   • Način organizacije kontrole računovodstvenih isprava
   • Postupak kontrole računovodstvenih isprava
   • Usaglašavanje potraživanja i obaveza
  • Čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava
  • Kaznene odredbe
 • Poslovne knjige i računovodstvene isprave u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu
  • Čuvanje računovodstvenih isprava, shodno Uredbi
  • Kaznene odredbe

IV. POJAM I PRAVA PO OSNOVU STAŽA OSIGURANJA, PENZIJSKOG STAŽA, BENEFICIRANOG STAŽA, POSEBNOG STAŽA ZA ŽENE PO OSNOVU ROĐENJA DETETA I RADNOG STAŽA

V. POSEBNA ZAŠTITA MATERINSTVA – KROZ PITANJA I ODGOVORE

VI. PRAVO ZAPOSLENIH NA PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE NOVOROĐENOG DETETA

 • Pravo na odsustvo sa rada po osnovu trudnoće i porođaja – “porodiljsko odsustvo”
 • Pravo na odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta/dece

VII. PRAVO USVOJIOCA, HRANITELJA, ODNOSNO STARATELJA NA ODSUSTVO SA RADA ZA VREME PRILAGOĐAVANJA DETETA NA NOVU PORODICU I PRAVO NA NAKNADU ZARADE SHODNO ČLANU 97. ZAKONA O RADU

VIII. NAKNADA ZARADE, ODNOSNO NAKNADA PLATE I OSTALE NAKNADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA RADI NEGE I POSEBNE NEGE DETETA /u skladu sa važećim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i predlogom za izmene i dopune tog zakona/

 • Obaveze nadležnih organa u vezi sa obračunom i isplatom naknade zarade i podnošenje poreske prijave
 • Način utvrđivanja osnovice naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
 • Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade
 • Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta
 • Primena Predloga Zakona o izmenama na zatečene slučajeve

IX. PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE KOJOM SE, ZBOG PROMENE U TOKU PORESKE GODINE, MENJA UTVRĐENI POREZ NA IMOVINU ZA TU GODINU – način postupanja obveznika koji vode poslovne knjige

 • Podnošenje izmenjene poreske prijave
 • Promene u toku poreske godine zbog kojih se podnosi “nova” poreska prijava
 • Prijavljivanje promene utvrđenog poreza za 2023. godinu zbog nastanka poreske obaveze u toku 2023. godine
  • Popunjavanje Priloga-2
  • Popunjavanje Priloga-1 i Podpriloga
  • Popunjavanje PPI-1
 • Prijavljivanje promene utvrđenog poreza za 2023. godinu zbog prestanka poreske obaveze u toku 2023. godine
 • Promene na nepokretnosti u toku poreske godine koje nisu od uticaja na utvrđeni porez na imovinu

X. PITANJA I ODGOVORI

 • Primena propisa o PIO
 • Taksa koja se plaća nadležnim organima za izdavanje mišljenja o primeni propisa
 • Primena propisa o reviziji
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja – Oporezivanje dividendi (… 365 dana posedovanja akcija ili udela … kao uslov za oporezivanje beneficiranom stopom poreza po odbitku)