Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 19/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. DUALNO OBRAZOVANJE U SISTEMU SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA I PORESKI TRETMAN MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA UČENIKA I STUDENATA ZA VREME UČENJA KROZ RAD

 • Vrste ugovora u dualnom obrazovanju i raskid istih
  • Raskid ugovora o dualnom obrazovanju, odnosno o dualnom modelu studija od strane poslodavca sa školom, odnosno visokoškolskom ustanovom
  • Raskid ugovora o dualnom obrazovanju, odnosno o dualnom modelu studija od strane škole, odnosno visokoškolske ustanove, sa poslodavcem
  • Raskid ugovora o učenju kroz rad od strane poslodavca ili od strane učenika
  • Raskid ugovora o učenju kroz rad od strane poslodavca sa studentom i od strane studenta sa poslodavcem
   • Raskid ugovora o učenju kroz rad od strane poslodavca sa studentom
   • Raskid ugovora o učenju kroz rad od strane studenta sa poslodavcem
 • Materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika i studenata za vreme dualnog obrazovanja
  • Materijalno obezbeđenje
  • Finansijsko obezbeđenje
 • Poreski tretman naknada koje ostvaruju učenici i studenti koji obavljaju učenje kroz rad
  • Poreski tretman naknada koje ostvaruju učenici za vreme učenja kroz rad
   • Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod isplate naknade učenicima koji obavljaju učenje kroz rad
   • Knjiženje obračuna i isplate naknade učenicima za učenje kroz rad
  • Poreski tretman naknade koju ostvaruju studenti za vreme učenja kroz rad
   • Porez
   • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
   • Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod isplate naknade koju ostvaruju studenti za vreme učenja kroz rad
   • Knjiženje obračuna i isplate naknade koju ostvaruju studenti za vreme učenja kroz rad

III. NAKNADA ZARADE ZA VREME BOLOVANJA, IZOLACIJE I KARANTINA U USLOVIMA EPIDEMIJE USLED POJAVE BOLESTI COVID-19 I PORESKI TRETMAN TROŠKOVA TESTIRANJA NA OVU BOLEST /podsetnik na propise, uslove, visinu/

 • Propisi koji uređuju naknadu zarade za vreme odsustva sa rada usled zarazne bolesti COVID-19 ili u vezi sa tom bolešću
 • Visina naknade za vreme odsustva sa rada usled zarazne bolesti COVID-19 ili u vezi sa ovom bolešću
 • Spisak kolektivnih ugovora kod kojih je izvršena dopuna u skladu sa Zaključkom iz aprila 2020. godine (propisana obaveza isplate naknade zarade u visini od 100% osnova za naknadu za vreme bolovanja ili odsustva sa rada u vezi sa bolešću COVID-19)
 • Kućna izolacija (obolelih lica)
 • Karantin u kućnim uslovima (zdravih lica)
 • Poreski tretman refundacije zaposlenom troškova testiranja na zaraznu bolest COVID-19 od strane poslodavca
 • COVID-19 šifriranje dijagnoze

IV. MOGUĆNOST DA POSLODAVAC ZAPOSLENOJ KOJA SE NALAZI NA PORODILJSKOM ODSUSTVU ISPLATI RAZLIKU DO UGOVORENE ZARADE I PRIHODE KOJI IMAJU KARAKTER ZARADE (REGRES, BONUS I SLIČNO)

 • Primer isplate razlike do ugovorene zarade i/ili regresa na teret sredstava poslodavca zaposlenih porodilja
 • Primer isplate bonusa porodiljama na teret poslodavca 
 • Rezime

V. NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU I TERENSKI DODATAK

 • Naknada troškova smeštaja i boravka na terenu po Zakonu o radu
  • Ako je poslodavac obezbedio (besplatno) smeštaj i ishranu na terenu
  • Ako poslodavac nije obezbedio smeštaj i ishranu na terenu
  • Normativno regulisanje
  • Pojam rada i boravka na terenu
  • Poreski tretman
  • “Terenski dodatak” po Zakonu o radu
 • Naknada troškova rada i boravka na terenu državnim službenicima i nameštenicima
  • Ako je poslodavac obezbedio (besplatan) smeštaj i ishranu na terenu
  • Ako poslodavac nije obezbedio (besplatan) smeštaj i ishranu na terenu
  • Poreski tretman “terenskog dodatka” državnim službenicima i nameštenicima

VI. PORESKI TRETMAN DAVANJA ZAPOSLENOM ZA SLUČAJ REHABILITACIJE, INVALIDNOSTI, REKREACIJE, ORGANIZOVANJA SPORTSKIH DOGAĐAJA I SPORTSKIH AKTIVNOSTI IZ SREDSTAVA POSLODAVCA

 • Poreski tretman kada je solidarna pomoć za slučaj zdravstvene rehabilitacije ili prevencije radne invalidnosti zaposlenog propisana opštim aktom poslodavca
  • Poreski tretman solidarne pomoći
   • Isplate solidarne pomoći po ovom osnovu pri kojima se može koristiti poreska olakšica
   • Isplate pomoći po ovom osnovu pri kojima se ne može koristiti poreska olakšica
    • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana solidarne pomoći
 • Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene
  • Poresko oslobođenje za izdatke poslodavca za izgradnju ili adaptaciju prostorija i/ili nabavku opreme za rekreaciju
  • Poresko oslobođenje za primanja po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih
  • Poresko oslobođenje u vezi sa troškovima organizovanja sportskih događaja, odnosno aktivnosti zaposlenih
 • Poreski tretman davanja zaposlenima iz sredstava sindikata, koja obezbeđuje poslodavac na teret sopstvenih sredstava u skladu sa kolektivnim ugovorom, za potrebe prevencije radne invalidnosti, rekreaciju i rehabilitaciju zaposlenih i organizovanje sportskih aktivnosti

VII. POSTUPAK KOJI POSLODAVAC MORA DA SPROVEDE PRE DONOŠENJA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 179. STAV 1. TAČKA 1) i ST. 2. i 3. ZAKONA O RADU

 • Postupak (pisano Obaveštenje) pre donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu zaposlenog u slučajevima iz člana 179. stav 1. tačka 1) Zakona o radu
  • Otkazni rok u slučaju otkaza ugovora o radu, u slučajevima iz člana 179. stav 1. tačka 1) Zakona o radu
   • Prestanak rada pre isteka otkaznog roka i pravo na naknadu zarade
 • Postupak (upozorenje ili izricanja mere iz člana 179a – opomena) pre donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenog u slučajevima iz člana 179. st. 2. i 3.  Zakona o radu
  • Utvrđivanje odgovornosti zaposlenog
  • Saznanje o činjenicama za otkaz
  • Dokazi o učinjenoj povredi radne obaveze, odnosno o nepoštovanju radne discipline
  • Obaveza dostavljanja upozorenja pre donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu ili izricanja mere iz člana 179a Zakona o radu
   • Dostavljanje upozorenja
   • Svrha i cilj upozorenja
   • Mišljenje sindikata
  • Donošenje rešenja o otkazu ili mere iz člana 179a Zakona o radu (opomena)
  • Privremeno udaljenje sa rada u slučajevima iz člana 165. Zakona o radu (“suspenzija”) do donošenja rešenja
   • Pravo zaposlenog na naknadu zarade za vreme “suspenzije”
 • Umesto otkaza zaposlenom se mogu izreći druge mere iz člana 179a (u slučajevima iz člana 179. stav 1. tačka 1) i st. 2. i 3. Zakona o radu)
 • Rešenje o izrečenoj meri iz člana 179a Zakona o radu
 • Rok zastarelosti otkaza ugovora o radu za slučajeve iz člana 179. stav 1. tačka 1) i st. 2. i 3. Zakona o radu
 • Rezime

VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Disciplinska odgovornost službenika i nameštenika
  • Dužnosti iz radnog odnosa
   • Kako se zaposleni upoznaje sa dužnostima?
  • Povreda dužnosti iz radnog odnosa
   • Lakše povrede dužnosti iz radnog odnosa
   • Teže povrede dužnosti iz radnog odnosa
 • Disciplinski postupak
  • Ko pokreće disciplinski postupak?
  • Zastarelost pokretanja disciplinskog postupka
  • Zaključak o pokretanju disciplinskog postupka
  • Vođenje disciplinskog postupka
  • Disciplinska komisija
  • Tok disciplinskog postupka
   • Udaljenje sa rada u toku disciplinskog postupka
   • Usmena rasprava
   • Vođenje zapisnika
 • Utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaposlenog
  • Ko utvrđuje disciplinsku odgovornost?
  • Rešenje o disciplinskoj odgovornosti
 • Vrste disciplinskih mera
  • Ko izriče disciplinsku meru?
  • Izbor i odmeravanje disciplinske mere
  • Rešenje o disciplinskoj meri
  • Zastarelost vođenja disciplinskog postupka
  • Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje

IX. PREGLED ZAKONA U KOJIMA SU PROPISANI DISCIPLINSKI PREKRŠAJI I MERE

 • Zakon o radnim odnosima u državnim organima (“Sl. glasnik RS”, br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 23/13, 108/13, 21/16)
 • Zakon o državnim službenicima (“Sl. glasnik RS” br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20)
 • Zakon o policiji (“Sl. glasnik RS”, br. 6/16, 24/18, 87/18)
 • Zakon o sudijama (“Sl. glasnik RS” br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10, 8/12 – US, 121/12, 124/12 – US, 101/13, 108/13 – dr. zakon, 111/14 – US, 117/14, 40/15, 63/15 – dr. propis, 106/15, 63/16 – US, 47/17, 76/21)
 • Zakon o javnom tužilaštvu (“Sl. glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12 – US, 121/12, 101/13, 108/13 – dr. zakon, 111/14 – US, 117/14, 106/15, 63/16 – US)
 • Zakon o Vojsci Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10, 10/15, 88/15, 36/18, 94/19, 74/21 – US)
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20)
 • Zakon o javnom beležništvu (“Sl. glasnik RS” br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15, 106/15)
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/15, 106/16, 113/17, 54/19, 9/20)
 • Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (“Sl. glasnik RS”, br. 55/14, 35/19)
 • Zakon o carinskoj službi (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18, 144/20)
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18, 27/18, 10/19, 6/20)
 • Zakon o komorama zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS” br. 107/05, 99/10, 70/17)

X. POJAM I DUŽINA PUNOG, NEPUNOG I SKRAĆENOG RADNOG VREMENA

 • Pojam radnog vremena
 • Puno radno vreme i nepuno radno vreme
  • Puno radno vreme
  • Nepuno radno vreme po članu 51. Zakona o radu
   • Slučajevi rada sa nepunim radnim vremenom
  • Zasnivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom po čl. 39-41. Zakona o radu
   • Radni odnos kod dva ili više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom
  • Obaveštenje o dostupnosti poslova sa punim i nepunim radnim vremenom zaposlenima
  • Prelazak radnog odnosa sa nepunim na puno radno vreme i obrnuto
  • Prava zaposlenih koji rade nepuno radno vreme
   • Prava koja zaposleni sa nepunim radnim vremenom imaju kao da rade sa punim radnim vremenom
   • Prava koja zaposleni sa nepunim radnim vremenom imaju srazmerno vremenu provedenom na radu
   • Utvrđivanje srazmere i način obračuna srazmernog iznosa određenih prava iz radnog odnosa zaposlenog sa nepunim radnim vremenom
    • Način utvrđivanja srazmernog prava
 • Skraćeno radno vreme
  • Skraćeno radno vreme shodno Zakonu o Vojsci Srbije
  • Posebna zaštita omladine i materinstva
  • Uslovi koje treba da ispunjava zaposleni  koji radi na poslovima sa posebnim uslovima rada
  • Dužina skraćenog radnog vremena
  • Skraćeno radno vreme i beneficirani staž
  •  Prava zaposlenog koji radi skraćeno radno vreme
   • Skraćeno radno vreme i godišnji odmor
  • Prilog 1: Posebni kolektivni ugovori koji sadrže odredbe o uvećanju minimalnog trajanja godišnjeg odmora, po osnovu rada sa skraćenim radnim vremenom
  • Prilog 2: Model Sporazuma o rasporedu radnog vremena
  • Prilog 3: Pregled mogućeg trajanja nedeljnog radnog vremena i prava iz radnog odnosa po tom osnovu

XI. RASPORED RADNOG VREMENA

 • Klizno radno vreme
 • Obaveza poslodavca da zaposlene obavesti o rasporedu radnog vremena
 • Poseban raspored radnog vremena
 • Radno vreme u trgovini

XII. PRAVO ZAPOSLENIH NA ODMOR U TOKU RADA, NA DNEVNI I NEDELJNI ODMOR

 • Odmor u toku dnevnog rada
  • Organizovanje odmora u toku dnevnog rada
  • Raspored korišćenja odmora u toku dnevnog rada
 • Dnevni odmor
 • Nedeljni odmor

XIII. PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADA – “TOPLI OBROK”, SHODNO ZAKONU O RADU

 • U kojim slučajevima zaposlenom pripada pravo na “topli obrok”, a u kojim slučajevima ne?
 • Visina prava na naknadu troškova za “topli obrok”
 • Karakter naknade troškova “toplog obroka”
 • Kaznene odredbe
 • Pravo na naknadu troškova “toplog obroka” po drugim propisima i nekim PKU
 • U osnovicu za obračun naknade zarade ulazi i “topli obrok”