Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 290

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 2-3/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I.
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2020. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT

 • Propisi
 • Obveznici poreza na dobit
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreske obaveze za 2020. godinu i uplata poreza
 • Povraćaj više plaćenog poreza
 • Plaćanje akontacija poreza na dobit u 2021. godini

PRVI DEO: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

 • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 1)
  • Dobit i gubitak pre oporezivanja
   • Rezultat u Bilansu uspeha
   • Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona (iskazani u Bilansu uspeha)
   • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu
    • Amortizacija po poreskim propisima
    • Otpis potraživanja
    • Specifičnosti u vezi sa otpisom kod banaka
    • Ispravka vrednosti (indirektan otpis) potraživanja
    • Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja
    • Dugoročna rezervisanja
    • Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
    • Priznavanje troškova neposredno povezanih sa istraživanjem i razvojem u dvostruko uvećanom iznosu
    • Obavljanje istraživanja i razvoja u Republici
    • Dokumentacija koju obveznik treba da priloži
    • Način vođenja evidencije troškova istraživanja i razvoja
   • Usklađivanje prihoda
    • Aneks Obrasca PB 1
    • Izjava koju filijala dostavlja matičnom pravnom licu
    • Obračun poreskog kredita na Aneksu Obrasca PB 1
    • Primer obračuna poreskog kredita
    • Primer popunjenog Obrasca IPD
    • Primer popunjenog Aneksa Obrasca PB 1
    • Aneks 1 Obrasca PB 1
    • Izjava koju isplatilac dostavlja primaocu prihoda
    • Obračun poreskog kredita na Aneksu 1 Obrasca PB 1
    • Primer obračuna poreskog kredita
    • Primer popunjenog Obrasca IPD 1
    • Primer popunjenog Aneksa 1 Obrasca PB 1
    • Aneks 2 Obrasca PB 1
    • Primer obračuna poreskog kredita
    • Primer popunjenog Aneksa 2 Obrasca PB 1
    • Izuzimanje kvalifikovanog prihoda
    • Primer Obrasca OKP
   • Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)
   • Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
   • Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
   • Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja “utanjene kapitalizacije”
    • Način utvrđivanja kamate između povezanih lica koja se ne priznaje u poreskom bilansu
    • Primer popunjenog Obrasca OK
   • Dobit usklađena na način propisan Zakonom
  • Kapitalni dobici i gubici
   • Određivanje kapitalnog dobitka, odnosno gubitka
   • Primer popunjenog Obrasca PB 1
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit – Obrazac PDP
  • Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije (red. br. 4. Obrasca PDP)
  • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (red. br. 5. Obrasca PDP)
  • Poresko oslobođenje u skladu sa članom 46. Zakona (red. br. 5.4.2 IL)
  • Poresko oslobođenje po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u sopstvenu delatnost (red. br. 5.4.3 PK/PK1)
  • Primer popunjenog Obrasca OPKB
  • Primer popunjenog Obrasca PK
  • Primer popunjenog Obrasca PK 1
  • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona (red. br. 5.4.4 SU)
  • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona
  • Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva na osnovu koga se utvrđuje umanjenje obračunatog poreza
  • Primer popunjenog Obrasca SU
  • Umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 51. Zakona, tj. po osnovu plaćenog poreza na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi
  • Umanjenje obračunatog poreza za plaćeni porez na dobit i porez po odbitku na dividende i učešće u dobiti koje je matičnom pravnom licu isplatila njegova nerezidentna filijala
  • Umanjenje obračunatog poreza za porez po odbitku plaćen u drugoj državi na prihode po osnovu kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi
  • Umanjenje obračunatog poreza za porez koji je plaćen u drugoj državi na ostvareni kapitalni dobitak po osnovu prodaje imovine u toj drugoj državi (red. br. 5.4.8. Aneksa 2 PB 1)
  • Umanjenje obračunatog poreza po osnovu ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j Zakona (red. br. 5.4.9. PK 5)
  • Primer Obrasca PK 5
  • Obračun poreza usled gubitka prava na poreski podsticaj
  • Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije (red. br. 6. Obrasca PDP)
  • Podaci o poreskom konsolidovanju (red. br. 7. Obrasca PDP)
  • Primer popunjenog Obrasca KPB
  • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika (red. br. 11 Obrasca PDP)
  • Primer popunjenog Obrasca PDP

DRUGI DEO: PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja vodi poslovne knjige
 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja ne vodi poslovne knjige
 • Primer popunjenog Obrasca PBPJ

TREĆI DEO: SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA DRUGA PRAVNA LICA – NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 • Oporezivanje nedobitnih organizacija
 • Oslobođenje od plaćanja poreza
 • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem – Obrazac PBN
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike – Obrazac PBN 1
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za druga pravna lica – Obrazac PBN 1
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za banke – Obrazac PBN 2 – odredbe o popunjavanju
  • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje Kontni okvir za Narodnu banku Srbije – Obrazac PBN 3 – odredbe o popunjavanju
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDP)

ČETVRTI DEO: PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2020. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 2)
  • Sastavljanje poreske prijave

II.
AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

III.
ZAKONI KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA OSMOJ I DEVETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI, MEMORANDUM KOJI JE USVOJILO NADLEŽNO MINISTARSTVO I OBAVEŠTENJE O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNOG PROPISA

IV.
DONETA JE NOVA UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

V.
USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA OD JANUARA 2021. GODINE

VI.
PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE – Obrazac PPD-SU

VII.
OPOREZIVANJE PRENOSA PRAVA SVOJINE NA “POLOVNIM” MOTORNIM VOZILIMA POREZOM NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

 • Pojam motornog vozila
 • Zakonska uređenost poreza na prenos prava svojine na “polovnom” motornom vozilu
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima prema odredbama Zakona o porezima na imovinu
 • Primer Ugovora o prodaji i kupovini “polovnog” motornog vozila
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnom” motornom vozilu porezom na prenos apsolutnih prava

NAPOMENA CEKOS IN-a: o prometu upotrebljavanih (polovnih) motornih vozila sa stanovišta PDV-a pišemo detaljno u časopisu PDV br. 1/2021

VIII.
ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH – SINDIKAT – kroz pitanja i odgovore

IX.
PREGOVARANJE I ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA – kroz pitanja i odgovore

X.
ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU TAKSI, PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI, ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR – U 2021. GODINI

 • Doneta je Odluka o lokalnim administrativnim taksama
 • Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu
 • Izmena Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda