Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 1/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

PROMET UPOTREBLJAVANIH (POLOVNIH) PUTNIČKIH, TERETNIH I OSTALIH MOTORNIH VOZILA /sa posebnim osvrtom na izmenjeni poseban postupak oporezivanja motornih vozila koji se primenjuje od 1. januara 2021. godine/

 • Poreski tretman polovnog putničkog vozila koje, kao svoju imovinu, prodaje obveznik PDV-a
 • Poreski tretman polovnog teretnog vozila koje, kao svoju imovinu, prodaje obveznik PDV-a
 • Poreski tretman polovnih ostalih motornih vozila koja nisu putnička ni teretna, a koja kao svoju imovinu prodaje obveznik PDV-a
 • Poreski tretman polovnih motornih vozila koja se nabavljaju radi dalje prodaje – poseban postupak oporezivanja

NAPOMENA CEKOS IN-a: o oporezivanju prenosa prava svojine na polovnim motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava pišemo detaljno u časopisu “Informator”, broj 2-3/2021.

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Od 1. januara 2021. godine na snazi su izmene i dopune pojedinih pravilnika koji propisuju bližu primenu odredaba Zakona o PDV-u i novi pravilnik koji propisuje poseban postupak oporezivanja prometa polovnih dobara umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta
  • Izmena i dopune Pravilnika o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
  • Izmene i dopune Pravilnika o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu
  • Izmena i dopuna Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene i dopune Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
  • Izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
  • Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnikaza PDV
  • Novi Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i anikvitetima
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. januar 2021. godine
 • Podsetnik na obaveze koje treba izvršiti u januaru 2021. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 15.01.2021. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.12.2020. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.01.2021.
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period decembar 2020. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OAEL je najkasnije 15.01.2021. godine
 • Podsetnik na nove iznose akciza na cigarete, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1. januara 2021. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU – OBAVEZA DOSTAVLJANJA PODATAKA –

 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskim proizvodima, uvoznici i izvoznici duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači, obrađivači i prerađivači duvana

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Službena mišljenja u vezi sa PDV-om

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2021. godini
 • Prilog 3: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza

REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU “PDV” U 2020. GODINI (po temama)