Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana:

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 9/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima

III. OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU (sa napomenama “Cekos in”-a)

IV. PRAZNIK RADA SE U 2022. GODINI PRAZNUJE 1, 2. I 3. MAJA

 • Pravo na naknadu zarade za dane prvomajskih praznika u kojima zaposleni ne radi i način obračuna te naknade
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja prvomajskih praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Obračun naknade zarade za dane praznovanja prvomajskih praznika
   • Primeri obračuna naknade zarade za odsustvovanje sa rada za vreme praznovanja Praznika rada za zaposlenog koji je u prethodnih 12 meseci ostvario zaradu i naknadu zarade
   • Primer obračuna naknade zarade za zaposlenog koji nije ostvario zaradu u prethodnih 12 meseci
  • Obračun zarade i naknade zarade za maj 2022. godine
   • Primer obračuna zarade i naknade zarade za dane praznika u maju 2022. godine
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada u maju 2022. godine
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika shodno Zakonu o radu i način obračuna
  • Primer obračuna zarade i uvećane zarade za rad na dan praznika i naknade zarade za dane praznovanja
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
 • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

V. PROPISANI SU USLOVI I NAČIN NA KOJI POSLODAVCI MOGU DA OSTVARE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ZARADE ZAPOSLENIH NA ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU

 • Poslodavci koji mogu da koriste fiskalne olakšice iz člana 21i ZPDG i člana 45z ZDOSO
 • Zaposleni na istraživanju i razvoju
 • Vreme provedeno na neposrednom angažovanju na poslovima istraživanja i razvoja
 • Zarada zaposlenog na istraživanju i razvoju, koju ostvaruje srazmerno vremenu za koje je neposredno angažovano na poslovima istraživanja i razvoja
 • Način obračuna fiskalnih olakšica
 • Obaveza poslodavca da vodi evidenciju za svakog zaposlenog na istraživanju i razvoju, po osnovu čije zarade ostvaruje olakšicu
 • Dokumentacija koju je poslodavac koji ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, dužan da ima za svaki pojedinačni projekat
 • Popunjavanje poreske prijave (Obrazac PPP-PD) za lica angažovan na poslovima istraživanja i razvoja za koja se ostvaruje olakšica (OL 38)

VI. UGOVORI O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA – PORESKI TRETMAN
(korisni link: www.prihodi.rs)

 • Uvodne napomene
  • Obeležja privremenog i povremenog rada
  • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • Posledice angažovanja korisnika porodične i invalidske penzije po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
  • Angažovanje lica po Ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova kod korisnika javnih sredstava
 • Ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Ugovor koji se zaključuje direktno između poslodavca i angažovanog lica
   • Model Ugovora o obavljaju privremenih i povremenih poslova
  • Ugovor koji se zaključuje sa članom omladinske ili studentske zadruge
 • Prava iz radnog odnosa lica angažovanih po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima
  • Srazmerni iznos najniže osnovice
  • Preračun neto naknade u bruto naknadu
  • Poreska prijava i uplatni računi za porez po odbitku
  • Poreski tretman naknade troškova koja se ostvaruju  u vezi sa obavljanjem privremenih i povremenih poslova
   • – Porez (osim za lica do 26 godina života na školovanju) na naknadu troškova i druga ugovorena primanja
   • – Izuzetak (za lica do 26 godina života na školovanju)
 •  Primeri obračuna
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa nezaposlenim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa penzionisanim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske/studentske zadruge koje se ne nalazi na školovanju, odnosno licem koje ima navršenih 26 godina života
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem koje ima 26 godina života, za koje je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni prihod koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske/studentske zadruge koje se nalazi na školovanju i nije starije od 26 godina
 • Neka pitanja i odgovori u vezi sa angažovanjem lica po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i njihovim pravima

VII. OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA OSTVARENIH OBAVLJANJEM PRIVREMENIH ILI POVREMENIH POSLOVA, AKO NISU OPOREZOVANI PO DRUGOM OSNOVU

 • Preračun neto naknade u bruto naknadu
 • Obrazac koji se sastavlja pri isplati
 • Primer obračuna prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prodaje dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova

VIII. KOMPENZACIJA I PREBIJANJE KAO NAČINI IZMIRIVANJA MEĐUSOBNIH OBAVEZA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PROMETU

 • Opšti deo (propisi)
  • Kompenzacija, odnosno prebijanje u domaćem prometu
  • Kompenzacija i prebijanje u međunarodnom prometu
 • Kompenzacija (prebijanje) u domaćem prometu – poslovi u zemlji
  • Kompenzacija u stečajnom postupku
  • Sprovođenje ugovorne kompenzacije
  • Knjiženje kompenzacije (podaci iz primera)
 • Namirenje poreskih obaveza putem kompenzacije
 • Kompenzacija u međunarodnom prometu – poslovi sa inostranstvom
 • Prebijanje u međunarodnom prometu – poslovi sa inostranstvom –
  • Prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata
   • Predmet i vrste prebijanja
   • Način prebijanja
   • Kaznene odredbe
  • Prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama
   • Predmet prebijanja dugovanja i potraživanja
   • Način prebijanja dugovanja i potraživanja
   • Kaznene odredbe

IX. DVE GODINE PRIMENE ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU  (PODSEĆANJE)

 • Mogućnost ustupanja zaposlenih na privremeni rad
  • Zabrana zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih
 • Ograničenje broja ustupljenih zaposlenih poslodavcu korisniku
 • Trajanje ustupanja
 • Uslovi rada ustupljenog zaposlenog
 • Obaveze Agencije prema ustupljenom zaposlenom
 • Otkaz ugovora o radu – zbog razloga nastalih kod poslodavca korisnika
 • Obaveze poslodavca korisnika
 • Kolektivna prava ustupljenih zaposlenih
 • Naknada štete
 • Nadzor
 • Kaznene odredbe – prekršaji