Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 15/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOM, PETOM I ŠESTOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2021. GODINI

IV. DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

V. OD 1. JULA 2021. GODINE U PRIMENI SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

VI. NAKNADA ZARADE I OSTALE NAKNADE ZA VREME PORODILJSKOG  ODSUSTVA, NEGE (NOVOROĐENOG) DETETA I POSEBNE NEGE DETETA  /u skladu sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom/

  • Obaveze nadležnih organa u vezi sa obračunom i isplatom naknade zarade i podnošenje poreske prijave
  • Način utvrđivanja osnovice naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
  • Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade
  • Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta
  • Primena izmena i dopuna Zakona na zatečene slučajeve

VII. SLUČAJEVI U KOJIMA JE U REPUBLICI SRBIJI MOGUĆE PLAĆANJE, NAPLAĆIVANJE, PRENOS, UPLATA I ISPLATA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

  • Plaćanje i naplaćivanje u devizama /shodno Zakonu o deviznom poslovanju/
  • Plaćanje i naplaćivanje u efektivnom stranom novcu /shodno Odluci o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu/
  • Isticanje cena robe u stranoj valuti u skladu sa Zakonom o trgovini
  • Plaćanje, naplaćivanje i prenos u devizama /shodno Odluci o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom/

VIII. ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI U PRIMENI JE OD 30.06.2021. GODINE

IX. SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU – rok je najkasnije do 31.07.2021. godine

X. ROK ZA ISPLATU NEISPLAĆENIH DIREKTNIH DAVANJA JE DO 30.07.2021. GODINE, A ZABRANA ISPLATE DIVIDENDI ZA ONE KOJI SU KORISTILI OVA SREDSTVA JE DO 31.12.2021. GODINE

XI. USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA – U PRIMENI SU OD 1. JULA 2021. GODINE