Elektronska izdanja stručnih časopisa i knjiga

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV
Edicija Propisi

Informator 10/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Vaskršnji i prvomajski praznici se u 2021. godini praznuju od 30. aprila do 4. maja
 • Način utvrđivanja broja zaposlenih za koje privredni subjekti u privatnom sektoru mogu ostvariti pravo na direktna davanja
 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na zaradu samooporezivanjem koju strano fizičko lice ostvaruje od inostranog poslodavca, kao upućeni radnik kod pravnog lica na teritoriji Republike Srbije

PDV 4/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) – način utvrđivanja i iskazivanja, sa posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog i prefakturisavanje i refundacija troškova)
 • Poreske implikacije Odluke o nefakturisanju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u noćnom periodu, u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, u periodu od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, koju je donela Skupština Grada Beograda

Informator 9/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Ublažavanje režima kontrolisanog zapošljavanja u javnom sektoru u 2021. godini
 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade za vreme tog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa
 • Posebni izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama /za javne i za sektorske naručioce/

Informator 8/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu /Obrazac PPDG-2R podnosi se najkasnije do 15.05.2021. godine/
 • Uskrs za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica praznuje se od 2. do 5. aprila 2021. godine
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu počinje da se primenjuje od 12.03.2021. godine
 • Pregled statističkih podataka za 2020. godinu

PDV 3/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine stupili su na snagu 20.02.2021. godine
 • Novi (usklađeni) iznosi naknade koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

Informator 7/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojen je Program direktnih davanja iz budžeta RS privrednim subjektima u privatnom sektoru u 2021. godini
 • Pokloni povodom Dana žena – 8. marta i njihov poreski tretman
 • Jubilarne nagrade – ostvarivanje prava u 2021. godini shodno Zakonu o radu i posebnim propisima
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu samooporezivanjem obveznici koji vode poslovne knjige vrše do 31.03.2021. godine

PDV 2/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Nova pravila za utvrđivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. januara 2021. godine
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

Informator 6/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Obustava novčanog potraživanja od zarade zaposlenog, sa i bez njegove saglasnosti, shodno članu 123. zakona o radu
 • Izvršenje na zaradi shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja
 • Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznaka vrste prihoda (OVP) za određena primanja na koja se plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Informator 5/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1.02.2021. godine
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2020. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2021. godine
 • Prva rata odloženih poreza i doprinosa za privredne subjekte u privatnom sektoru dospeva za plaćanje 10.02.2021. godine
 • Prava na finansijsku podršku porodici sa decom i novčana davanja porodiljama na teritoriji Grada Beograda od 1.01.2021. godine

Informator 4/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Zakonska i profesionalna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Podela pravnih lica u zavisnosti od toga koju profesionalnu, odnosno zakonsku regulativu primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Dostavljanje, prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2020. godinu – rokovi
 • Praktična primena MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima

Informator 2-3/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski bilans i poreska prijava za 2020. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Doneta je nova Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno  radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava