Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 122

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 28/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Referentna kamatna stopa, zatezna kamata, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa u 2020. godini
 • Indeks potrošačkih cena u novembru 2020. godine
 • Godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju
 • Prenos neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije direktnih i indirektnih korisnika u 2020. godini na račun izvršenja budžeta Republike Srbije (krajnji rok 31.12.2020. godine)
 • Izjava o spremnosti poslodavca za uključivanje u dualno obrazovanje za školsku 2021/2022. godinu podnosi se najkasnije do 31. januara 2021. godine
 • Podnosioci jedinstvene prijave dužni su da u Obrascu M ažuriraju podatke iz rubrika 16. i 17. u skladu sa novim Šifarnikom zanimanja i novim Šifarnikom vrste i nivoa kvalifikacija najkasnije zaključno sa 31.12.2020. godine
 • Produženo je važenje Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

II . ZAKONI KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ŠESTOJ I SEDMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI

 • Novi zakoni
 • Izmene i dopune zakona
 • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih sporazuma i ugovora

III. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 • Poreska osnovica (čl. 15a i 15v Zakona)
 • Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica (čl. 21v, 21d i 21ž Zakona)
 • Poreska olakšica za poslodavca – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost (član 21e Zakona)
 • Isplata lične zarade (član 33a Zakona)
 • Porez na prihod od kapitala (član 61. Zakona)
 • Porez na kapitalne dobitke (čl. 72-80. Zakona)
 • Dobici od igara na sreću (član 83. Zakona)
 • Godišnji porez na dohodak građana (novododati član 89a Zakona)
 • Utvrđivanje poreza samooporezivanjem (član 100a Zakona)
 • Prelazne odredbe

IV. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

V. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

 • Kapitalni dobici i gubici (čl. 27-31. Zakona)
 • Poreski tretman likvidacije i stečaja obveznika (član 35a Zakona)
 • Poreska stopa (član 40. Zakona)
 • Podsticaji kod ulaganja (član 50a Zakona)

VI. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
  • Izmene i dopune u tekstualnom delu Pravilnika
  • Izmene u Prilogu 1 Pravilnika
  • Izmene u Prilogu 4 Pravilnika
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

VII. IZMENJEN JE I DOPUNJEN PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

 • Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu
  • Obrazac PPI-1
  • Obrazac Prilog-1
  • Podprilog uz Prilog 1
  • Prilog-2
  • Obrazac PPI-2
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
 • Poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

VIII. OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA

 • Priprema finansijskih izveštaja
 • Podnošenje finansijskih izveštaja

IX. DONETA SU PODZAKONSKA AKTA NEOPHODNA ZA PRIMENU ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

 • Spisak podzakonskih akata Zakona o igrama na sreću

X. NARODNA BANKA SRBIJE JE DONELA NOVE MERE ZA OLAKŠANU OTPLATU KREDITA I OBAVEZA PO FINANSIJSKOM LIZINGU DUŽNICIMA POGOĐENIM PANDEMIJOM COVID-19 /za čije dobijanje dužnici mogu da podnesu zahtev u periodu od 15.12.2020. do 30.04.2021. godine/

 • Odluka o privremenim merama za banke
  • Reprogram i refinansiranje kredita kao moguće olakšice
  • Način obračuna kamate
  • Obaveze banke u vezi s primenom Odluke
 • Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga
  • Reprogram obaveza primaoca lizinga kao vid olakšice
  • Obračun kamate
  • Obaveze davaoca lizinga u vezi sa primenom odluke

XI. SUBVENCIJE ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE U VISINI JEDNE MESEČNE MINIMALNE ZARADE PO ZAPOSLENOM

 • Ko ima pravo korišćenja sredstava utvrđenih Programom?
 • Isplata bespovratnih sredstava u visini jedne mesečne minimalne zarade može se iskoristiti do 15.02.2021. godine
 • Obračun poreza i doprinosa pri isplati subvencije
 • Gubitak prava na korišćenje sredstava utvrđenih Programom

XII. POVOLJNIJI USLOVI ZA ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA POČEV OD 1. JANUARA 2021. GODINE

 • Povoljniji uslovi za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava od 1.01.2021. godine – bez posebnih dozvola i saglasnosti
 • Novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava koje je od 1.01.2021. godine moguće SAMO UZ dozvolu i saglasnost
 • Postupak za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava od 1.01.2021. godine
 • Kaznene odredbe za prekršaj u slučaju nepoštovanja odredbi člana 27k Zakona o budžetskom sistemu

XIII. MOGUĆNOST OTPUŠTANJA SA POSLA VIŠE OD 10% ZAPOSLENIH KOD POSLODAVACA U PRIVATNOM SEKTORU BEZ POSLEDICA NA ISKORIŠĆENA PRAVA PO OSNOVU FISKALNIH POGODNOSTI, DIREKTNIH DAVANJA I SUBVENCIJA

 • PRIVREDNI SUBJEKTI U PRIVATNOM SEKTORU od januara 2021. godine mogu bez posledica na iskorišćena prava po osnovu fiskalnih pogodnosti da otpuste više od 10% zaposlenih
 • Privredni subjekti u privatnom sektoru iz delatnosti UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE mogu od 1. februara 2021. godine bez posledica na iskorišćene subvencije za podršku radu da otpuste sa posla više od 10% zaposlenih
 • Preporuka

XIV. PREPORUKA VLADE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2020. GODINU ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, USTANOVAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I MINISTARSTVU ZDRAVLJA

XV. ZA XII/20-XI/21 NASTAVLJA SE ISPLATA NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ STAROSNU PENZIJU, PREVREMENU STAROSNU, INVALIDSKU I PORODIČNU PENZIJU ČIJA JE VISINA PENZIJE ZA XI/20 BILA 35.840,11 DINARA

 • Uredba iz oktobra 2018. godine
 • Uredba iz decembra 2018. godine
 • Uredba iz decembra 2019. godine
 • Nova Uredba – doneta u decembru 2020. godine

XVI. VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI (OCENJIVANJE) DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA 2020. GODINU VRŠI SE DO KRAJA JANUARA, ODNOSNO FEBRUARA 2021. GODINE

 • Redovno vrednovanje
 • Prevremeno ocenjivanje
 • Vanredno ocenjivanje
 • Državni službenik čiji se rad NE OCENJUJE
 • Način vrednovanja (ocenjivanja) radne uspešnosti
 • Rešenje o radnoj uspešnosti i rokovi za donošenje rešenja
 • Posledice ocenjivanja

XVII. VANBRAČNA ZAJEDNICA I OSTVARIVANJE PRAVA NA PORODIČNU PENZIJU

 • Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju vanbračnog partnera
  • Uslovi koje mora da ispunjava umrli vanbračni partner
  • Uslovi koje mora da ispunjava vanbračni partner da bi ostvario porodičnu penziju
 • Određivanje visine porodične penzije vanbračnog partnera
 • Ostvarivanje prava vanbračnog partnera na porodičnu penziju
 • Korišćenje prava vanbračnog partnera na porodičnu penziju
 • REZIME

XVIII. PITANJA I ODGOVORI

 • Radni odnosi
 • Penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Zdravstvena zaštita
 • Dohodak građana

XIX. PROPISI ČIJA PRIMENA (U CELINI ILI POJEDINIH ODREDBI) POČINJE OD 1. JANUARA 2021. GODINE

 • Zakon koji se U CELINI primenjuju od 1.01.2021. godine
 • Zakoni koji se u POJEDINIM ODREDBAMA primenjuju od 1.01.2021. godine
 • Uredbe čija primena u celini počinje 1.01.2021. godine
 • Pravilnici, čija primena u celini ili pojedinih odredbi počinje 1.01.2021. godine
 • Odluke, čija primena u celini počinje 1.01.2021. godine