Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 126

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 17/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. UTVRĐENA JE MINIMALNA CENA RADA PO RADNOM ČASU U IZNOSU OD 230,00 DINARA NETO ZA ISPLATE KOJE ĆE SE VRŠITI U PERIODU 1.01.-31.12.2023. GODINE

IV. NEZAKONIT OTKAZ, NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA U POSTUPKU PRED SUDOM I NJEN PORESKI TRETMAN

 • Slučajevi nezakonitog otkaza, pravne posledice i pokretanje spora
 • Nezakonit prestanak radnog odnosa
 • Poreski tretman naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa
 • Prilog: Slučajevi nezakonitog prestanka radnog odnosa i obaveze poslodavca

V. NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA PO VANSUDSKOM PORAVNANJU I NJEN PORESKI TRETMAN

 • Poreski tretman naknade štete zbog izgubljene zarade koja je predmet vansudskog poravnanja kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca
 • Poreski tretman naknade štete koja je predmet vansudskog poravnanja kada se zaposleni ne vraća na rad

VI. POPUNJAVANJE PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA

 • Način popunjavanja propisanih elemenata platnih naloga
  • Popunjavanje elementa: Šifra plaćanja
  • Popunjavanje elementa: Poziv na broj
  • Popunjavanje elementa: Iznos
  • Popunjavanje elementa: Mesto i datum prijema
  • Popunjavanje elementa: Datum izvršenja
  • Popunjavanje elementa: Potpis, odnosno Saglasnost platioca/primaoca
 •  Prilog: Šifre plaćanja

VII. UTVRĐIVANJE POREZA (u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji)

VIII. ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

 • Uslovi za zapošljavanje stranaca
 • Ograničavanje zapošljavanja stranaca
 • Postupak izdavanja, poništaja i prestanka važenja dozvole za rad
 • Evidencija o dozvolama za rad i strancima koji ostvaruju pravo na rad i saradnja izmenu nadležnih organizacija
 • Nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i kaznene odredbe

IX. PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE STRANACA (u skladu sa međunarodnim sporazumima)

X. MOGUĆNOST STICANJA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG STAŽA OSIGURANJA I OSTVARIVANJA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA LICA KOJA NISU OBAVEZNO OSIGURANA

 • Mogućnost samostalnog uključivanja lica u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Mogućnost uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje
  • Način i postupak uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje