Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 144

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 19/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PETOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2023. GODINI, PROTOKOLI KOJE JE USVOJILO NADLEŽNO MINISTARSTVO I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA KOD POJEDINIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA /u skladu sa rebalansom budžeta RS za 2023. godinu i zaključcima Vlade/ POČEV OD PLATE ZA SEPTEMBAR 2023. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod pojedinih korisnika budžetskih sredstava, počev od plate za septembar 2023. godine – utvrđene zaključcima Vlade
  • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu, pojedinih zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Republika i u Zavodu za sport i medicinu sporta /shodno Zaključku Vlade 121-8545/2023 od  18.09.2023. kojim je dopunjen Zaključak br. 121-11120/2022 od 29.12.2022./
  • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u predškolskom obrazovanju i pojedinih zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač lokalna vlast /shodno Zaključku Vlade RS 121-8544/2023 od 18.09.2023. godine  kojim je dopunjen Zaključak 121-11121/2022 od 29.12.2022. godine/
 • Osnovica za obračun i isplatu plata za medicinske tehničare i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, počev od plate za septembar 2023. godine (propisana članom 10. stav 1. alineja peta Zakona o budžetu RS za 2023.)

V. UTVRĐENA JE MINIMALNA CENA RADA PO RADNOM ČASU U IZNOSU OD 271,00 DIN. NETO ZA ISPLATE KOJE ĆE SE VRŠITI U PERIODU 1.01.-31.12.2024. GODINE

 • Visina minimalne neto zarade za isplate počev od 1.01.2024. godine
 • Pravo na uvećanje minimalne zarade/plate

VI. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU (dualni model obrazovanja za srednje škole)

 • Izmene osnovnih odredbi
  • Definicije pojmova
  • Principi dualnog obrazovanja
 • Izmenjene su odredbe u vezi sa ostvarivanjem dualnog obrazovanja
  • Obim, period i mesto realizacije učenja kroz rad
  • Upis učenika
  • Uslovi za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca i utvrđivanje ispunjenosti tih uslova
 • Izmene odredbi koje regulišu ugovore o dualnom obrazovanju
  • Sadržina ugovora o dualnom obrazovanju
  • Zaključivanje ugovora o dualnom obrazovanju
  • Prelazak učenika na drugi model realizacije nastave
 • Izvršene su izmene u vezi sa pojmom instruktor
 • Usklađivanje odredaba u vezi sa završnim ispitom i stručnom maturom
 • Izmene u vezi sa finansijskim obezbeđenjem učenika

VII. DONET JE ZAKON KOJIM SE MENJA PRAVNA FORMA JAVNIH PREDUZEĆA U AKCIONARSKA DRUŠTVA ILI U DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

VIII. UVODNE NAPOMENE ZA TEKSTOVE U POGLAVLJIMA IX DO XVII OVOG BROJA “INFORMATOR”-A

IX. NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG, ČLANA PORODICE ZAPOSLENOG I DRUGIH LICA

 • Uslovi za odobravanje naknade troškova pogrebnih usluga
 • Poreski tretman naknade troškova pogrebnih usluga
  • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog i penzionisanog zaposlenog
  • Naknada troškova pogrebnih usluga zaposlenom u slučaju smrti člana njegove uže porodice (bračnog druga i dece)
  • Naknada troškova pogrebnih usluga zaposlenom u slučaju smrti roditelja, usvojenika i usvojilaca
  • Naknada troškova pogrebnih usluga zaposlenom u slučaju smrti drugih članova porodice zaposlenog (baba, deda, brat, sestra i dr.)
  • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti drugog lica koje nije penzionisani radnik i koje nije član porodice zaposlenog
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana naknade troškova pogrebnih usluga

X. SOLIDARNA POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG, ČLANA NJEGOVE PORODICE, PENZIONISANOG RADNIKA I DRUGIH LICA

 • Normativno uređenje solidarne pomoći u slučaju smrti
 • Poreski tretman solidarnih pomoći u slučaju smrti

XI. DAVANJA ZAPOSLENOM ZA SLUČAJ BOLESTI, REHABILITACIJE I INVALIDNOSTI ZAPOSLENOG ILI ČLANA NJEGOVE PORODICE

 • Poreski tretman solidarne pomoći
  • Isplate solidarne pomoći po ovom osnovu pri kojimase može koristiti poreska olakšica
  • Isplate pomoći po ovom osnovu pri kojima se ne može koristiti poreska olakšica
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana solidarne pomoći

XII. NOVČANE POMOĆI KOJE SLUŽE ZA LEČENJE U ZEMLJI ILI INOSTRANSTVU

 • Novčane pomoći za lečenje zaposlenog
 • Novčane pomoći za lečenje fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca pomoći
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana pomoći

XIII. SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ ROĐENJA DETETA

 • Poreski tretman
 • Isplata solidarne pomoći za slučaj rođenja deteta kada su oba roditelja zaposlena kod istog poslodavca
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

XIV. STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA

 • Poreski tretman stipendija i kredita učenika (srednjih škola) i studenata
 • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita  učenicima i studentima iznad neoporezivog iznosa
  • Primer obračuna poreza pri isplati stipendija učenika srednje škole
 • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita koje ne ispunjavaju uslove za poresko izuzimanje shodno Pravilniku
  • Isplata stipendija ili kredita učenicima koji pohađaju osnovnu školu
  • Isplata stipendija ili kredita zaposlenima
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana stipendija

XV. POMOĆ KOJA SE ISPLAĆUJE ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH VANREDNIH DOGAĐAJA

 • Pojam elementarne nepogode i drugog vanrednog događaja
 • Pojam imovine, njenog uništenja ili oštećenja
  • Kako izvršiti procenu nastale štete?
 • Iznos pomoći koji je moguće dodeliti
 • Uslovi za dodelu pomoći i dokumentacija neophodna za poresko izuzimanje
 • Dodela pomoći bez ispunjenja propisanih uslova za poresko izuzimanje
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana pomoći

XVI. PORESKI TRETMAN PRIHODA OSTVARENOG PRIKUPLJANJEM NOVČANIH SREDSTAVA ZA LEČENJE U INOSTRANSTVU UPLATOM NA POSEBAN NAMENSKI OTVOREN RAČUN (organizovana socijalna i humanitarna pomoć)

 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana organizovane solidarne i humanitarne pomoći

XVII. PORESKI TRETMAN NOVČANIH POMOĆI, NAGRADA I DRUGIH SLIČNIH DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA

 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca a koje ne predstavljaju ekvivalent za njegov rad
  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana novčane pomoći
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca
  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana nagrada i drugih davanja licima iz tačke. 2. ovog poglavlja

XVIII. REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Pojam i uloga revizije
 • Obavljanje revizije finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje revizorskog izveštaja Agenciji za privredne registre
 • Prilog: Lista spoljnih revizora koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banke

XIX. ŠIFRE NIVOA I VRSTA KVALIFIKACIJA, OZNAKE I OPISI NIVOA NOKS-A I UPOREDNI PRIKAZ NIVOA KVALIFIKACIJA I STEPENA STRUČNE SPREME

 • Deskriptori nivoa kvalifikacija