Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 138

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 23/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI PODACI

II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆOJ I ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI, MEMORANDUMI KOJE SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

 • Usvojeni zakoni
  • Izmene zakona
  • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih sporazuma i memoranduma
 • Memorandumi koje su usvojila nadležna ministarstva
 • Obaveštenja o stupanju na snagu međunarodnih propisa donetih u prethodnom periodu

III. POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
  • Osnov za davanje poklona deci zaposlenih
   • Pravo na dodelu poklona za Novu godinu i Božić deci zaposlenih u državnim organima, javnim službama i organima jedinica lokalne samouprave
   • Pravo na poklone deci zaposlenih u javnim preduzećima
  • Poreski tretman poklona koje poslodavac daje deci zaposlenih
   • Poresko oslobođenje
   • Način korišćenja poreske olakšice
  • Slučajevi i primeri kada pokloni deci zaposlenih poprimaju karakter zarade, uz obavezu plaćanja poreza i doprinosa
   • Primer načina obračuna poreza i doprinosa u slučaju isplate poklona deci zaposlenih preko neoporezivog iznosa i popunjavanje Obrasca PPP-PD
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
  • Davanja fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod islatioca
  • Davanja penzionisanim licima (bivšim zaposlenima kod isplatioca)
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
  • Način obračuna poreza i doprinosa u slučaju angažovanja lica koje ima status “samostalnog umetnika”
  • Način obračuna poreza i doprinosa u slučaju angažovanja lica koja nemaju status “slobodnih umetnika”
  • Prilog 1: Tabelarni pregled poreskog tretmana davanja poklona povodom Nove godine i Božića u zavisnosti od toga kojim licima se daju i iz kojih sredstava se isplaćuju
  • Prilog 2: Tabelarni pregled odredbi posebnih kolektivnih ugovora, a kojima je regulisano pravo dece zaposlenih na poklon povodom Nove godina i/ili Božića

IV. PROPISAN JE NOVI OBRAZAC PEP – OVLAŠĆENJE ZA UPOTREBU ELEKTRONSKIH SERVISA PORESKE UPRAVE I JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA

V. OBRASCI KOJI SE DOSTAVLJAJU PREKO ELEKTRONSKIH PORESKIH SERVISA (servisi Poreske uprave i jedinica lokalne samouprave)

 • Uslovi za podnošenje poreske prijave elektronskim putem
 • Poreska prijava za porez po odbitku
  • Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD)
 • Poreske prijave u vezi sa doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Obrazac PP OD-O)
  • Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (Obrazac PPDG-1S)
 • Porezi/doprinosi
  • Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (Obrazac PP OPO)
 • Poreske prijave u vezi sa porezom na dohodak građana
  • Poreske prijave za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (obrasci: PPDG-1R, PPDG-2R, PPDG-3R i PPDG-4R)
   • Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti – Obrazac PPDG-1R
   • Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – Obrazac PPDG-2R
   • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke – Obrazac PPDG-3R
   • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga – Obrazac PPDG-4R i Prilog 1
 • Poreske prijave za vezi sa porezom na dobit
  • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica (Obrazac PDP)
  • Poreska prijava za porez na dobit po odbitku (Obrazac PDPO/S)
  • Poreska prijava za porez na dobit po rešenju (Obrazac PP KDZN)
 • Poreske prijave u vezi sa porezima na imovinu
  • Poreske prijave poreza na imovinu (obrasci: PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4)
   • Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu – Obrazac PPI-1, sa Prilogom-1, Podprilogom uz Prilog-1 i Prilogom-2
   • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu – Obrazac PPI-2
   • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon – Obrazac PPI-3
   • Poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – Obrazac PPI-4 i Obrazac PPI-4/1
 • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
  • Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Obrazac IOSI)
 • Poreske prijave u vezi sa PDV-om
  • Poreske prijave poreza na dodatu vrednost
 • Poreske prijave u vezi sa akcizama
  • Poreska prijava o obračunu akciza (Obrazac PP OA)
  • Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (Obrazac PP OAEL)
 • Porez na premije neživotnih osiguranja
  • Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja (Obrazac PP-PPNO)
 • Fiskalizacija

VI. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, PORED SRBIJE, RADILA U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) I USLOVI ZA STICANJE PRAVA U 2021. I 2022. GODINI

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
  • Računanje tzv. “beneficiranog staža”
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Hrvatskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Sloveniji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Republici Srpskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u BiH – Federaciji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Crnoj Gori
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Makedoniji
 • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
  • U Srbiji i u Hrvatskoj – u 2021. i 2022. godini
  • U Srbiji i u BiH – Federaciji u 2021. i 2022. godini
  • U Srbiji i u Republici Srpskoj u 2021. i u 2022. godini
  • U Srbiji i u Makedoniji – u 2021. i u 2022. godini
  • U Srbiji i u Crnoj Gori – u 2021. i u 2022. godini
  • U Srbiji i u Sloveniji – u 2021. i u 2022. godini
  • U Srbiji i u Sloveniji i u Republici Srpskoj – u 2021. i u 2022. godini
  • U Srbiji i u BiH – Federaciji i Crnoj Gori – u 2021. i u 2022. godini
  • U Srbiji i u Makedoniji i Hrvatskoj – u 2021. i u 2022. godini
 • Prilog 1: Uslovi za starosnu penziju po državama u 2021. i 2022. godini

VII. POPIS IMOVINE I OBAVEZA PRI SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
  • Propisi
  • Rokovi za vršenje popisa
  • Predmet popisa
  • Organizacija popisa
  • Primer Odluke o godišnjem popisu:
  • Primer Rešenja direktora o imenovanju i zadacima komisije:
  • Pripreme za sprovođenje popisa
  • Sprovođenje popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva
  • Popis upisanog a neuplaćenog kapitala (računi grupe 00)
  • Popis nematerijalne imovine (računi grupe 01)
  • Popis nekretnina, postrojenja i opreme (računi grupe 02)
   • Popis poljoprivrednog i ostalog zemljišta (račun 020)
   • Popis građevinskog zemljišta (račun 021)
   • Popis građevinskih objekata (račun 022)
   • Popis postrojenja i opreme (račun 023)
   • Popis investicionih nekretnina (račun 024)
   • Popis nekretnina, postrojenja i opreme uzete u lizing sa pravom korišćenja preko godinu dana (račun 025)
   • Popis ostalih nekretnina, postrojenja i opreme (račun 026)
   • Popis nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi (račun 027)
   • Popis ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi (račun 028)
   • Popis avansa za nekretnine, postrojenja i opremu (račun 029)
  • Popis bioloških sredstava (računi grupe 03)
   • Popis šuma (račun 030)
   • Popis plodonosnih višegodišnjih zasada (račun 031)
   • Popis ostalih viđegodišnjih zasada (račun 032)
   • Popis osnovnog stada (račun 033)
   • Popis bioloških sredstava u pripremi (račun 037)
   • Popis avansa za biološka sredstva (račun 038)
  • Popis materijala (računi grupe 10)
  • Popis nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga (račun 110 i račun 111)
  • Popis gotovih proizvoda (račun 120)
  • Popis robe (računi grupe 13)
  • Popis stalnih sredstava namenjenih prodaji (računi grupe 14)
  • Popis finansijskih plasmana i potraživanja
  • Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine (računi grupe 24)
  • Popis obaveza
  • Popis vremenskih razgraničenja
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
  • Izveštaj o popisu
  • Razmatranje Izveštaja o izvršenom popisu
  • Primer Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu:
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
  • Manjkovi na koje se plaća akciza
  • Manjkovi na koje se plaća pdv
  • PDV na rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
  • Nekretnine, postrojenja i oprema
  • Materijal i rezervni delovi
  • Gotovi proizvodi u skladištu
  • Gotovi proizvodi u prodavnici proizvođača (prodaja preko sopstvene prodavnice samo svojih proizvoda)
  • Trgovinska roba u skladištu
  • Roba u prodavnici
  • Gotovi proizvodi i roba u prodavnici proizvođača
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva
 • Popis kod budžetskih korisnika
  • Obaveza popisa
  • Način i rokovi vršenja popisa
   • Predmet popisa
   • Pripreme za sprovođenje popisa
   • Vrste popisa
   • Obrazovanje popisnih komisija
   • Plan rada popisne komisije
   • Sprovođenje popisa
  • Predmet popisa kod budžetskih korisnika
  • Primeri knjiženja razlika po popisu

VIII. PITANJA I ODGOVORI

 • Primena propisa o zdravstvenoj zaštiti
 • Primena propisa o porezima na imovinu
 • Primena propisa o porezu na dohodak građana
 • Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja