Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 134

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 19/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. USVOJEN JE ZAKLJUČAK ZA SPROVOĐENJE NOVOG PAKETA EKONOMSKIH MERA

 • Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte koji su koristili mere iz prvog paketa mera
 • Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte koji nisu koristili mere iz prvog paketa mera
 • Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV-a nakon 15. marta 2020. godine, a zaključno sa 20. julom 2020. godine
 • Direktna davanja i fiskalne pogodnosti za velika pravna lica
 • Isplata zarada za jul, tj. jun i avgust 2020. godine
 • Rok do koga treba iskoristiti direktna davanja
 • Gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

III. NOVIM ODLUKAMA NARODNE BANKE SRBIJE PROPISAN JE DODATNI ZASTOJ U OTPLATI OBAVEZA DUŽNIKA – NOVI MORATORIJUM ZA OBAVEZE PREMA BANKAMA I DAVAOCIMA FINANSIJSKOG LIZINGA

 • Obračun kamate tokom trajanja novog moratorijuma
 • Prestanak dodatnog zastoja u otplati obaveza
 • Trajni nalozi i administrativne zabrane

IV. SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU – rok je najkasnije do 3.09.2020. godine

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
  • Eliminacija nerealizovanih internih dobitaka i gubitaka
  • Eliminacija nerealizovanih dobitaka i gubitaka od interne prodaje nekretnina i opreme
  • Manjinsko učešće (manjinski interes)
 • Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
  • Forma za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja

V. SLUČAJEVI I USLOVI PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU U REPUBLICI SRBIJI

 • Vrste efektivnog stranog novca kojima se može vršiti plaćanje, naplaćivanje, uplata i isplata u RS (tačka 2. Odluke)
 • Naplate u efektivnom stranom novcu (tačka 3. Odluke)
 • Uplata naplaćenog efektivnog stranog novca na devizni račun (tačka 4. Odluke)
 • Držanje deviza u blagajni (tačka 5. Odluke)
 • Naplata za usluge međunarodnog robnog i putničkog prevoza (tačka 6. Odluke)
 • Naplata od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva (tačka 7. Odluke)
 • Uplata i isplata efektivnog stranog novca kod korisnika javnih sredstava koji su uključeni
 • u sistem konsolidovanog računa trezora (tačka 8. Odluke)
 • Uplate efektivnog stranog novca po sudskoj odluci (tačka 9. Odluke)
 • Uplate i isplate efektivnog stranog novca u svim drugim slučajevima propisanim zakonom (član 9a Odluke)
 • Uplate efektivnog stranog novca u slučaju više sile (tačka 10. Odluke)
 • Donacija u humanitarne, naučne i kulturne svrhe (tačka 11. Odluke)
 • Uplate i isplate efektivnog stranog novca po osnovu službenih putovanja (tačka 12. Odluke)
 • Uplate efektivnog stranog novca radi pružanja platnih usluga fizičkim licima (tačka 13. Odluke)
 • Ko može vršiti uplate efektivnog stranog novca na račune fizičkih lica (tačka 14. Odluke)?
 • Uplate i isplate efektivnog stranog novca po međunarodnim uputnicama (tačka 15. Odluke)
 • Uplate i isplate efektivnog stranog novca po osnovu menjačkih poslova (tačka 16. Odluke)
 • Obaveza pridržavanja propisa o sprečavanju pranja novca (tačka 17. Odluke)

VI. GOTOVINSKE PLATNE TRANSAKCIJE IZMEĐU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA – blagajna i blagajničko poslovanje

 • Gotovinske platne transakcije
  • Gotovinske platne transakcije u dinarima
  • Gotovinske platne transakcije u efektivnom stranom novcu
 • Blagajna
 • Blagajničko poslovanje
 • Blagajnički maksimum

VII. USLOVI ZA OBAVLJANJE PREVOZA ZA SOPSTVENE POTREBE TERETA (ROBE) I LICA

 • Prevoz tereta za sopstvene potrebe
  • Uslovi za obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe
  • Vozila kojima se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe
  • Evidencija lica koja obavljaju prevoz tereta za sopstvene potrebe
 • Prevoz lica za sopstvene potrebe
  • Domaći prevoz za sopstvene potrebe
  • Međunarodni prevoz za sopstvene potrebe
   • Rešenje o izdavanju knjige putnih listova
   • Rešenje o dodeli dozvola za vanlinijski prevoz          
   • Registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika
   • koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe
   • Autobusi kojima se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe
  • Putni nalog za autobus
 • Prevoz lica ili robe koji obavlja železnički prevoznik za sopstvene potrebe
  • Licenca za prevoz
  • Obavljanje prevoza lica i robe za sopstvene potrebe
 • Zdravstveni pregledi vozača
 • Računovodstveno obuhvatanje prevoza za sopstvene potrebe

VIII. FRANŠIZING POSLOVI

 • Uvodne napomene
 • Pojam i osnovne funkcije franšizing poslova
 • Pravni osnov i pravni okvir za legalno obavljanje franšizing poslova
  • Vrste franšizing poslova
  • Koje se obaveze ugovornih strana detaljno specificiraju ugovorom o franšizingu?
  • Model Ugovora o franšizingu
  • Dodirne tačke ugovora o franšizingu i ugovora o licenci
 • Poreski i računovodstveni tretman franšizing poslova
  • Poreski tretman franšizing poslova
  • Računovodstveni tretman franšizing poslova

IX. PRAVA ZAPOSLENIH I OBAVEZE POSLODAVCA U SLUČAJU PROMENE POSLODAVCA

 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca, prema Zakonu o radu
  • Pojam statusnih promena, odnosno promene poslodavca
  • Ko se smatra poslodavcem sledbenikom?
  • Prava zaposlenih u slučaju statusne promene i promene poslodavca
  • Obaveze poslodavca prethodnika
   • Model: Obaveštenje koje poslodavac prethodnik dostavlja poslodavcu sledbeniku
  •  Postupak prenošenja ugovora o radu na poslodavca sledbenika
   • Model: Obaveštenje o prenošenju ugovora o radu na poslodavca sledbenika
   • Model: Obaveštenje zaposlenima o promeni poslodavca
   • Pravne posledice odbijanja prenosa ugovora o radu, odnosno neizjašnjavanja zaposlenog u ostavljenom roku
  •  Obaveza primene opšteg akta poslodavca prethodnika kod poslodavca sledbenika
   • Koji opšti akti se prenose na poslodavca sledbenika?
   • Zašto se pod opštim aktom u ovom slučaju podrazumeva samo kolektivni ugovor poslodavca prethodnika ili pravilnik o radu, kada termin opšti akt ima šire značenje a kod poslodavca prethodnika postoje i drugi opšti akti?
   • Period u kome opšti akt (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) poslodavca prethodnika obavezuje poslodavca sledbenika
    • Važenje pravilnika o radu poslodavca prethodnika
    • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
    • Slučajevi kada poslodavac sledbenik može da ponudi aneks ugovora o radu preuzetom zaposlenom pre prestanka važenja opštih akata poslodavca prethodnika
  • Obaveze poslodavca prethodnika i poslodavca sledbenika prema predstavnicima zaposlenih, odnosno zaposlenima
   • Obaveze informisanja i uključivanja reprezentativnog sindikata u konsultovanje i dogovaranje mera u cilju ublažavanja socijalno-ekonomskih posledica na položaj zaposlenih
    • Obaveštavanje
    • Konsultovanje i dogovaranje mera
   • Obaveze prema zaposlenima kod poslodavca kod koga nema reprezentativnog sindikata
 • Specifičnosti pojedinih zakonskih propisa koji delimično ili u potpunosti isključuju primenu odredaba Zakonu o radu o pravima zaposlenih u slučaju promene poslodavca
  • Privatizacija i Program rešavanja viška zaposlenihu postupku privatizacije
  • Stečaj i pravne posledice stečaja
  • Radnopravni status zaposlenih u državnim organima i organizacijama u slučaju prestanka određenih državnih organa, spajanja ili pripajanja jednog državnog organa drugom, izdvajanja državnih organa i osnivanja novih državnih organa
  • Status zaposlenih u javnim agencijama

X. PRAVNI INSTITUT ZASTARELOSTI

 • Uvod
  • Koja prava zastarevaju, a koja ne?
 • Razlike između zastarelosti i prekluzije
 • “Faze” zastarelosti
 • Kada zastarelost počinje da teče?
  • Početak zastarelosti shodno Zakonu o obligacionim odnosima
  • Početak zastarelosti shodno Zakonu o radu
  • Početak zastarelosti shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Uračunavanje vremena prethodnika, zabrana promene rokova i odricanje od zastarelosti
 • Vreme potrebno za zastarelost (rokovi zastarelosti)
  • Opšti rok zastarelosti
  • Posebni rokovi zastarelosti
   • Povremena potraživanja
   • Potraživanje naknade štete
   • Potraživanja za koja je utvrđen jednogodišnji rok zastarelosti
   • Zastarelost potraživanja utvrđenih pred sudom ili drugim nadležnim organima
   • Rokovi zastarelosti kod ugovora o osiguranju
   • Zastarelost obaveze jemca
   • Zastarelost prava primaoca uputa iz upućivanja (asignacije)
  •  Rokovi zastarelosti u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zastoj i prekid zastarelosti
  • Zastoj zastarelosti
  • Prekid zastarelosti
 • Ispunjenje obaveze, odnosno namirenje potraživanja po protoku roka zastarelosti i isključivanje primene odredaba (pravila) o zastarelosti potraživanja
 • Tabelarni prikaz osnova roka zastarelosti i vremena zastarelosti po pojedinim zakonima
  • Prema Zakonu o radu
  • Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Prema Zakonu o obligacionim odnosima
  • Prema Zakonu o nasleđivanju
  • Prema Carinskom zakonu
  • Prema Zakonu o prekršajima
  • Prema Zakonu o komorama zdravstvenih radnika
  • Prema Zakonu o zaštiti konkurencije
  • Prema Zakonu o javnom beležništvu
  • Prema Krivičnom zakoniku
  • Prema Zakonu o advokaturi
  • Prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
  • Prema Zakonu o državnim službenicima
  • Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
  • Prema Zakonu o javnim nabavkama
  • Prema Zakonu o poštanskim uslugama
  • Prema Zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda
  • Prema Zakonu o zaštiti potrošača
  • Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti
  • Prema Zakonu o menici
  • Prema Zakonu o čeku
  • Prema Zakonu o privrednim društvima
  • Prema Zakonu o igrama na sreću
  • Prema Zakonu o kontroli državne pomoći
  • Prema Zakonu o policiji
  • Prema Zakona o autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
  • Prema Zakonu osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  • Ostalo