Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 133

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 25/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u septembru 2020. godine (po područjima)
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u oktobru 2020. godine
 • Godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju
 • Od 1.10.2020. godine u primeni su nova osnovica i novi nominalni iznosi novčane socijalne pomoći za korisnike koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć
 • Objavljeni su Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina – u primeni od 1.11.2020. godine
 • Izmenjena je Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Zaključkom Vlade od 1.10.2020. godine stavljen je van snage Zaključak Vlade od 25.03.2016. godine /odnosi se na tzv. “Opciju 5” Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju/
 • Povećani su iznosi naknada za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci (na portalu službenih glasila RS i baza propisa) i nekih akata pravnih i fizičkih lica u “Sl. glasniku RS”, u 2021. godini
 • Vlada RS je utvrdila predloge za izmenu nekih poreskih zakona

II. ZAKON KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI

III. POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
 • Prilog 1: Tabelarni pregled odredbi posebnih kolektivnih ugovora, a kojima je regulisano pravo dece zaposlenih na poklon povodom Nove godina i/ili Božića

IV. NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE PENZIJE U 2020. I U 2021. GODINI (usklađivanje opšteg boda i penzije po “švajcarskoj formuli”)

V. USLOVI ZA ODLAZAK U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA SVE OSIGURANIKE I POSEBNE KATEGORIJE OSIGURANIKA U 2020. I 2021. GODINI – TABELARNI PREGLED

VI. IZUZECI OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA /opšti izuzeci i ugovori između povezanih subjekata/

VII. BOLOVANJE NA TERET POSLODAVCA I NA TERET RFZO – TABELARNI PREGLED visine prava, perioda isplate, osnova za obračun naknade i dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na naknadu za vreme bolovanja na teret RFZO

VIII. SPISAK KOLEKTIVNIH UGOVORA KOD KOJIH JE PROPISANA OBAVEZA ISPLATE NAKNADE ZARADE U VISINI OD 100% OSNOVA ZA NAKNADU ZA VREME BOLOVANJA ILI ODSUSTVA SA RADA U VEZI SA BOLEŠĆU COVID-19

IX. ZATEZNA KAMATA

 • Uvodne napomene i zakonska uređenost
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima
  • Način obračuna zatezne kamate
  • Redosled namirenja prilikom uplate dužnika
  • Obračun kamate po prostom interesnom računu (za obračune gde je početak docnje od 3.03.2001. godine)
  • Obračun kamate po konformnom metodu (koristi se samo za obračune gde je početak docnje do 3.03.2001. godine)
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u dinarima (primer je urađen na sajtu www.kamata.rs)
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u stranoj valuti
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u stranoj valuti (primer je urađen na sajtu www.kamata.rs)
 • Računovodstveno obuhvatanje i poreski tretman zatezne kamate
 • Prilog: Pregled stopa zateznih kamata za dug koji glasi na dinare (od 1.01.1995.)

X. POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU 2020. GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i PDV-a na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva
 • Popis kod budžetskih korisnika