Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 138

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 11/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

ODREĐIVANJE MESTA PROMETA PREVOZNIH USLUGA
I OSTALIH USLUGA  POVEZANIH SA PREVOZNIM SREDSTVIMA

 • Uvod
 • Način određivanja mesta prometa kod usluga – opšta načela
 • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge prevoza
  • Određivanje mesta prometa za usluge prevoza dobara
  • Određivanje mesta prometa za usluge prevoza lica
 • Utvrđivanje mesta prometa za pomoćne usluge u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar i pretovar
 • Utvrđivanje mesta prometa za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava
  • Određivanje mesta prometa za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period
  • Način određivanja mesta prometa za ostale usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava koje nisu na kraći vremenski period
 • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge radova na pokretnim stvarima
 • Službena mišljenja Ministarstva finansija
  • Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1.04.2017. godine
  • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa uslugama, prevoza, iznajmljivanja prevoznih sredstava i radova na pokretnim stvarima (prevoznih sredstava)
 • Tabelarni pregled izuzetaka kod određivanja mesta prometa usluga

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu
  • Obaveza izdavanja računa o izvršenoj usluzi korišćenja javnog puta i priznanice o naplaćenoj putarini
  • Ostvarivanje prava na prethodni porez
  • Ostvarivanje prava na refakciju plaćenog PDV-a za korišćenja javnog puta stranih obveznika
   • Objašnjenje o poreskom tretmanu prometa usluge dozvoljavanja korišćenja javnog puta za koji se naplaćuje putarina, sadržini priznanice (slipa), izdavanju i sadržini računa /broj 430-01-327/2013-04 od 28.06.2013. godine/
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje
  • Vrste, normativna uređenost, opšti principi i načela ostvarivanja refakcije plaćene akcize za grejanje
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane privrednih subjekata (pravna lica i preduzetnici)
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane fizičkih lica
   • Način popunjavanja Obrasca REF-G
  • Tabelarni prikaz lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje
  • Službena mišljenja – tabelarni pregled
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. oktobra 2020. – rok za podnošenje obračuna je 16.11.2020. godine

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori u vezi sa primenom PDV-a

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa