Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 140

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 23/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima

III. PORESKI TRETMAN ISPLATE BONUSA IZ PROCENJENE DOBITI ZAPOSLENIMA I ČLANOVIMA UPRAVE I UČEŠĆA ZAPOSLENIH  U OSTVARENOJ DOBITI ZA 2023. GODINU

 • Fiskalni tretman isplate bonusa zaposlenima iz procenjene dobiti za 2023. godinu (karakter zarade)
  • Isplata bonusa novozaposlenim licima za koje poslodavac ostvaruje pravo na fiskalne olakšice
  • Isplata bonusa u vidu “trinaeste plate” zaposlenima koji se nalaze na porodiljskom odsustvu, ili na bolovanju na teret RFZO
  • Isplata bonusa – tzv. “trinaeste plate” licima koja u momentu obračuna bonusa više nisu u radnom odnosu kod isplatioca
  • Primer Odluke o isplati zarade po osnovu doprinosa zaposlenog/zaposlenih poslovnom uspehu poslodavca
 • Fiskalni tretman isplate zaposlenima po osnovu učešća u ostvarenoj dobiti za 2023. godinu (karakter drugih prihoda)
 • Fiskalni tretman isplate bonusa članovima uprave (karakter drugih prihoda)
 • Isplata bonusa ili učešća u dobiti ili dividende, licu koje je osnivač privrednog društva u kome je zasnovao radni odnos
 • Nemogućnost isplate bonusa u 2023. i 2024. godini za korisnike budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije i lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje

IV. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA (većina odredbi je u primeni od 1.01.2024. godine)

 • Uvodne napomene
 • Nova oslobođenja i povećanja/smanjenja obaveza za obveznike naknade
  • Nova oslobođenja
  • Izmene visine naknada
   • Povećanje visine naknada
   • Smanjenje visine naknade
  • Brisanja
  • Nove obaveze za dostavljanje podataka
 • Izmena rokova
 • Izmena perioda za utvrđivanje naknade
 • Najznačajnija normativna rešenja (po vrsti naknade)
  • Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja (izmene u članu 5. Zakona, izmene u Prilogu 1, Tabela 2 i Tabela 3)
  • Naknada za unapređenje energetske efikasnosti (izmene u čl. 36, 37, 39, 41, novi član 41a i izmene u Prilogu 2, Tabela 2)
  • Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta (izmene u čl. 43, 44, 46. i 47. Zakona)
  • Naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta (izmena u članu 54. Zakona)
  • Naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene (izmene u članu 63. Zakona i u Prilogu 3, Tab. 3. i 4.)
  • Naknada za korišćenje voda (izmene u Prilogu 4, Tabela 1)
  • Naknada za odvodnjavanje (izmene u čl. 85. i 88. Zakona i u Prilogu 4, Tabele 3-7)
  • Naknada za korišćenje zaštićenog područja (izmene u članu 109. Zakona i u Prilogu 5, Tabele 1, 2. i 7)
  • Naknada za emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad (izmene u članu 120. Zakona)
  • Naknada za plastične kese (izmene u čl. 116, 129, 143. Zakona i u Prilogu 6, Tabela 1.)
  • Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine (izmene u čl. 134, 135, 136, 137, 138, novi član 138a Zakona i izmene u Prilogu 6, Tabela 2)
  • Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (izmene u čl. 140, 141, 142, 143, 144. i 146. Zakona i u Prilogu 7, Tabela 6.)
  • Naknada za ambalažu (izmene u članu 151. Zakona)
  • Naknada za zagađivanje voda (izmene u čl. 158, 159. Zakona i u Prilogu 7. Tabela 8.1.)
  • Naknada za plovidbu i korišćenje luka, pristaništa i objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu (izmene u članu 179. Zakona)
  • Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored javnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač javnog puta (izmene u članu 194. Zakona)
  • Putarina (izmene u čl. 197, 198, 199. i novi član 198a Zakona)
  • Naknada za korišćenje delova putnog zemljišta javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač javnog puta (izmene u čl. 202, 203, 204, 205, novi član 205a Zakona i u Prilogu 10, Tab. 11. i 11.1)
  • Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na javnom putu (izmene u članu 213, novi član 213a Zakona i u Prilogu 10, Tabela 14)
  • Naknada za korišćenje javne železničke infrastrukture (izmene u članu 215. Zakona)
  • Naknada za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu (izmene u članu 216. Zakona)
  • Naknada za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora u pružnom pojasu (izmene u čl. 219, 220, 221, 222. i novi član 222a Zakona)
  • Naknada za privremeno korišćenje delova pružnog pojasa i drugog zemljišta koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture (izmene u čl. 223, 224, 225, 226. Zakona i u Prilogu 11. Tabela 3.)
  • Naknada za konstituisanje prava službenosti prolaza (izmene u Prilogu 11, Tabele 4.1-4.3.)
  • Naknada za korišćenje javnih površina (izmene u čl. 236, 238, 239, 240. i 241. Zakona)
  • Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora (izmene u članu 245. Zakona i u Prilogu 13.)
  • Naknada za korišćenje turističkog prostora (izmene u Prilogu 14, Tabela 3.)
  • Naknada za korišćenje numeracije (izmene u čl. 258, 259. Zakona i u Prilogu 15.)
  • Naknada za korišćenje radio-frekvencija (izmene u čl. 263, 264, 265, 266. Zakona i u Prilogu 16.)
  • Izmene u posebnim odredbama Zakona (izmene u čl. 268, 269, 271, 272. i 274. Zakona)
 • Prelazne i završne odredbe i rokovi za donošenje podzakonskih akta

V. PRAVILA KOJA RF PIO PRIMENJUJE PRILIKOM ELEKTRONSKOG GENERISANJA PODATAKA O STAŽU OSIGURANJA, ZARADI, NAKNADI ZARADE I IZNOSU PLAĆENIH DOPRINOSA

VI. USLOVI ZA ODLAZAK U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2023. I 2024. GODINI (tabelarni prikaz po kategorijama osiguranika)

 • Uslovi koji važe za odlazak u starosnu penziju za sve kategorije osiguranika (čl. 19. i 19a Zakona o PIO)
 • Uslovi koji važe za odlazak u prevremenu starosnu penziju za sve kategorije osiguranika (čl. 19b i 19v Zakona o PIO)
 • Uslovi za odlazak u starosnu penziju koji važe samo za određene kategorije osiguranika (čl. 42. i 43. Zakona o PIO)

VII. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, PORED SRBIJE, RADILA U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) I USLOVI ZA STICANJE PRAVA U 2023. I 2024. GODINI

VIII. MOGUĆNOST NASTAVKA RADNOG ODNOSA PO ISPUNJENJU USLOVA ZA ODLAZAK U PENZIJU

 • Mogućnost da zaposleni koji je ispunio uslove za odlazak u starosnu penziju nastavi da radi na osnovu Sporazuma sa poslodavcem, bez ostvarivanja prava na penziju i na otpremninu
 • Ponovno zasnivanje radnog odnosa Ugovorom o radu, po ostvarivanju prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju
 • Prava po osnovu radnog odnosa ponovno zaposlenih penzionera
  • Pravo na “minuli rad” zaposlenog koji je ostvario pravo na penziju pa je ponovo zasnovao radni odnos
 • Plaćanje poreza i doprinosa na zarade penzionisanih lica koja su ponovo zasnovala radni odnos
 • Prestanak radnog odnosa sa ponovo zaposlenim penzionerom koji je prethodno ostvario pravo na penziju
  • Kada je radni odnos zasnovan na određeno vreme
  • Kada je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme

IX. UTVRĐIVANJE OTKUPNE I UGOVORNE CENE STANA PRILIKOM OTKUPA STANA U CELOSTI, NA RATE I U CELOSTI PREOSTALOG – NEOTKUPLJENOG DELA STANA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, JAVNOJ SVOJINI I SVOJINI ZADUŽBINA I FONDACIJA

 • Otkupna i ugovorna cena stana i moguća umanjenja
  • Umanjenje kod jednokratne kupovine stana
 • Otkup stana na rate
 • Otkup stana u celosti
 • Otkup, odnosno kupovina stana u javnoj svojini i u svojini zadužbina i fondacija