Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 130

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 7/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADE
sa posebnim osvrtom na iskazivanje rashoda (kalo, rastur kvar i lom), kao posebnog vida prometa dobara bez naknade
(nastavak teme iz broja 6/2022 časopisa “PDV”)

 • Poreski aspekt iskazivanja rashoda (kalo, rastur, kvar i lom)
  • Koji je rashod (kalo, rastur, kvar i lom) predmet oporezivanja sa PDV-om?
  • Način utvrđivanja rashoda na koji se ne plaća PDV, odnosno na koji se plaća PDV
  • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
  • Poreski tretman rashoda dobara zbog dejstva više sile
 • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
  • Obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza  u slučaju rashodovanja opreme za vršenje delatnosti
  • Poreski tretman rashoda alata i sitnog inventara

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 po isteku drugog tromesečja je 1.08.2022. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja na obrascima AM-C, AM-A i AM-K je najkasnije do 15.07.2022. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30.06.2022.
 • Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (u primeni od 1.07.-31.07.2022. godine)

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • 1. Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji privremeno, zbog godišnjeg odmora, neće obavljati delatnost
 • 2. Kaznene odredbe za prekršaje učinjene neizvršavanjem obaveza u vezi sa korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja (shodno Zakonu o fiskalizaciji i ZPPPA)
  • 2.1. Kazne za prekršaj za obveznike fiskalizacije (pravna lica, preduzetnike, fizička lica)
  • 2.2. Kazne za prekršaj za dobavljače elektronskog fiskalnog uređaja

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Asignacija se vrši kroz CRF (dokument objavljen 8.06.2022. godine)
 • Dodatna instrukcija (za plaćanje po profakturi) (dokument objavljen 10.06.2022. godine)
 • Sistem elektronskih faktura (SEF) – Detalji nove hitne ispravke (Hotfix 2.4) (dokument objavljen 10.06.2022. godine)
 • Sredstvo obezbeđenja u elektronskoj fakturi (dokument objavljen 17.06.2022. godine)
 • Sistem elektronskih faktura (SEF) – Detalji nove hitne ispravke (Hotfix 2.5) (dokument objavljen 17.06.2022. godine)
 • Vraćena funkcionalnost ručnog selektovanja registracije obaveze u CRF-u (dokument objavljen 20.06.2022. godine)
 • Ažurirana krajnja specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura (dokument objavljen 20.06.2022. godine)
 • Postupanje sa knjižnim odobrenjem i knjižnim zaduženjem (dokument objavljen 23.06.2022. godine)
 • Objašnjenje u vezi sa početkom primene posebne obaveze elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a za subjekte privatnog sektora (dokument objavljen 28.06.2022. godine)
 • Obaveštenje subjektima privatnog sektora (dokument objavljen 1.07.2022. godine)

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu (polugodišnji izveštaji)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za drugi kvartal 2022. godine)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Fiskalne kase